Засновник:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки»

Titul.N.Z 147     Sc22016110412530     obl 143

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій.

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Збірник зареєстровано в міжнародній науковометричній базі Google Scholar.

Рік заснування: 1998

ISBN 978–7406–57–8

ISSN 2415-7988

Проблематика: Загальна педагогіка та історія педагогіки, професійна   педагогіка, методики виховання та  викладання

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 15526-4098Р

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Галузь науки: педагогіка

Періодичність: 8-10 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: ЦДПУ ім. В.Винниченка

Адреса редакції:

Україна, 25006, Кропивницький, вул. Шевченка, 1
тел: (052) 22-47-73; моб: 066-486-24-19; 066-500-35-43 
pednauk@gmail.com

Founder:

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
«Academic Сommentaries. Series: Pedagogical Sciences»

Academic Сommentaries. Series: Pedagogical Sciences is addressed to scholars, students, teachers of secondary professional and higher educational institutions, post-graduate students, post-doctoral students, everyone who is interested in the issues of psychological and pedagogical process providing of training and education in educational institutions of various types and levels of accreditation.

«Academic Commentaries. Series: Pedagogical Sciences» is included in the List of scientific professional publications of Ukraine, where theses for the scientific degrees of doctor and candidate of Sciences can be published. The Order of Ministry of Education and Science of Ukraine № 241 of 09.03.2016.

The collection has been registered in the international scientific metrical Google Scholar basis.

The year of the foundation: 1998

ISBN 978–7406–57–8

ISSN 2415-7988

The main issues: General Pedagogics and History of Pedagogics, Professional Pedagogics, Methodology of Education and Teaching

Certificate of the State registration: No. 15526 -4098P

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine: Ministry of Education and Science of Ukraine № 241 of 09.03.2016.

Area of Science: Education

Frequency: 8-10 times a year

Language: Ukrainian, English

Founder: Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

Address of the editorial office:

Ukraine, 25006, Kropyvnytskyi, Shevchenko Street, 1 

tel.: (052) 22-47-73; mobile phone: 066-486-24-19; 066-500-35-43 pednauk@gmail.com