ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ ФАХОВІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Голови секції:


Черкасов Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедрою музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Клим-Климашевская Анна - доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой дидактики Естественно-гуманитарного университета (г. Седльце, Республика Польша), действительный член Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского, действительный член Международной  ассоциации профессоров славянских стран. Автор более 200 научных работ по проблемам педагогики, в том числе 75 публикаций, изданных в Чехии, Словакии, Украине, Беларуси, России, Канаде, Англии, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Кипре, Болгарии, Франции.

 

Анна Клим-Климашевска, Эва Ягелло
(Седльце, Польша)

Człowiek przechodząc przez poszczególne etapy całego swojego życia podlega wielostronnym procesom oddziaływania. Jest to z jednej strony oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie na człowieka, z drugiej strony jest to świadoma praca nad samym sobą. W obrębie tego długotrwałego procesu ważne miejsce zajmuje wychowanie przedszkolne, którego celem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dokonujące się obecnie przemiany w edukacji,  związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, powodują, że duże znaczenie przywiązuje się do nauki języków obcych. Edukacje tę należy rozpocząć już w przedszkolu.

АЛЛА РАСТРИГІНА
(Кіровоград, Україна)

В статті  здійснено спробу представити позицію автора щодо менталітету українця  як явища культури і духовності мистецького освітнього простору ВНЗ, окреслити можливості його прояву в процесі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта, а також розглянути особливості художньо-творчої діяльності студентів як  способу вираження менталітету нації.

Ключові слова: менталітет, українська ментальність, особистісна свобода, духовність,  мистецький освітній простір,  творчість.

Theauthor attempts topresenther positiontothementalityof a Ukrainian as a culturalphenomenonandartisticeducationalareaofuniversities. The paper revealsthepossibilitiesofits realisation intheprocessoftrainingfuturemusic teachers, andespecially, theartisticandcreativeactivityofstudentsas a wayofexpressing the mentality ofthenation.

 

Keywords:mentality, Ukrainianmentality, personalitfreedom, thecontent ofspirituality, artisticeducationalenvironment, creativity.

Тетяна Федорченко
(Київ, Україна)

Стаття присвячена питанням педагогічної діагностики школярів з негативними проявами у поведінці, загалом: діагностиці мікрорайону, школи, класу, особливостям часових періодів скоєння негативних вчинків учнями.

Педагогічна діагностика сприяє виявленню факторів негативного впливу на учнів; пошуках стратегії позитивної соціальної адаптації школярів на основі їх захисту, допомоги у визначенні соціально цінних орієнтацій; дає можливість комплексно осягнути ситуацію умов життєдіяльності неповнолітніх, визначити фактори ризику, і на цій основі намітити прийоми корекції. У статті запропонований соціальний паспорт мікрорайону, який дає можливість педагогічним колективам шкіл прогнозувати ситуацію, науково і методично обґрунтовано будувати профілактичну діяльність у системі “школа – учні – батьки – превентивне виховне середовище”.

Ключові слова: педагогічна діагностика, формування превентивного виховного середовища, загальноосвітній навчальний заклад, часові періоди вчинення негативної поведінки.

The article is devoted to the questions of pedagogical diagnostics of students with negative displays in behavior in general: to diagnostics of microregion, school, class, to the features of time zones of committing negative actions.

Pedagogical diagnostics assists the exposure of factors of negative influence on students; to the search of strategies of positive social adaptation of schoolchildren on the basis of their defence; to the help in determination of socially valuable orientations; enables complex to study the situation in the terms of vital functions minor, to define risk factors, and on this basis to set the receptions of correction. The social passport of microregion, which enables the pedagogical collectives to forecast a situation, is offered in the article, scientifically and orderly reasonably to build prophylactic activity in the system "School is students-parents preventive educative environment".

 

Keywords: pedagogical diagnostics, forming preventive educative space, general educational establishment, sentinel periods of committing negative actions.

Володимир ЧЕРКАСОВ
(Кіровоград)

У статті обґрунтовано становлення і розвиток  музичної освіти у період Просвітництва, застосування музики як засобу естетичного виховання молоді.

Ключові слова: музично-естетичне виховання, професійне і аматорське музикування, народна музика, хоровий жанр, вокальна музика, інструментальне музикування, церковна музика, багатоголосний спів.

The paper grounds the development of musical education in the period of Middle Ages and the Enlightenment. The usage of  music as the means of aesthetic upbringing of the youth is discussed. The leading place is given to the choral, instrumental and vocal genres, musical-enlightening activity of the composers and the singers. Besides the author has proposed the methods and the ways of mastering the peculiarities of the musical art by the pupils of secondary educational institutions and the methods of forming  musical culture of different social stratas.

 

Key words: musical education, musical aesthetic upbringing, the epoch of Middle Ages and the Enlightenment, professional and amateur activity, folk music, choral genre, vocal music, instrumental music activity, church music, multi-vocal singing.

МИКОЛА ПІВЕНЬ (Кіровоград, Україна),
ЄЛИЗАВЕТА РЕДОЗУБОВА (Кіровоград, Україна)

Устатті проаналізовано інтеграційний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців цивільної авіації, зoкрема міжпредметної інтеграції, обгрунтовано поняття «психологічна готовність курсанта», з’ясовано її способи формування  в умовах міжпредметної інтеграції.

Ключові слова: педагогічна інтеграція, професійна інтеграція, міжпредметна інтеграція, психологічна готовність курсантів-пілотів.   

The integrative approach for the professional training of the future specialists in civil aviation is analyzed in the article. Such concepts as inter-subjects integrationand psycho-physiological readiness are substantiated. The methods of  psycho-physiological readiness to form future civil aviation specialists in the environment of inter-subjects integration are explained.

Key words:pedagogical integration, professional integration, inter-subjects integration, psycho-physiological readiness of cadets at high educational establishments.

Інна Шишова
(Кіровоград, Україна)

У статті розкриваються основні підходи до визначення понять «психологічна культура», «психологічна культура майбутніх педагогів»,.Автор акцентує увагу на комунікативному компоненті психологічної культури майбутнього педагога.

Ключові слова: спілкування, комунікація, психологічна культура, майбутні педагоги, інтеграція, інклюзивна освіта, діти із порушеннями розвитку.

Inthisarticlewerevealdifferentwaysofunderstanding«culture», «psychologicalculture», «psychologicalcultureofthefuture teachers». The psychological aspect of the dialogue interaction is viewed as the way of  organizing  mutual relationships of the dialogue interaction participants in educational process which is aimed at formation of  psychological culture of a personality while fulfilling the set tasks. The author accentuates our attention on communication, as a component of psychological culture of  future teachers.

Key words: connections, communication, psychological culture, pedagogical activity, integration, inclusive education, children with problems of development. 

ЛАРИСА КУЛІНІЧ
(Кіровоград, Україна)

У статті порушується проблема вивчення малодосліджених аспектів творчості цвітненських майстрів декоративної керамічної скульптури та впровадження отриманих результатів під час вивчення регіонального народного мистецтва, зокрема гончарства Кіровоградщини, майбутніми вчителями образотворчого мистецтва.

Ключові слова: народне мистецтво, гончарство, декоративна керамічна скульптура, фігурний посуд, історико-етнографічні особливості мистецтва, творчий довід, вчитель образотворчого мистецтва.

This article is devoted tothe problem of investigating almost unexplored aspects in  tsvitnensky masters'arts of decorative ceramic sculptures and implementation of the results obtained while studingregional folk art, mainly pottery in Kirovograd, by prospective fine arts teachers.

 

Keywords: folk art, pottery, decorative ceramic sculpture, shaped dishes, historical and ethnographic features of art, creativeargument, fine arts teachers.

АНАСТАСІЯ МЕЛЬНІК
(Кіровоград, Україна)

В статті здійснена спроба обґрунтування необхідності підвищення пізнавальної активності майбутніх учителів фізичної культури до навчальної діяльності. З’ясовано, що стан відвідування занять та рівень успішності студентів залежить від їх пізнавальної активності.

Ключові слова: активізація, пізнавальна активність, навчальна діяльність, принцип, самореалізація, студент, успішність.

The article is an attempt to justify the need to improve the cognitive activity of future teachers of physical education to learning activities. It is shown that the state of attendance and level of student achievements depends on their cognitive activity.

Key words:activation, cognitive activity, educational activity, principle, self-realization, student achievement.

СВІТЛАНА ГРОЗАН
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена обґрунтуванню значення компетентнісного підходу в підготовці майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації. Виявлено фахові музичні компетенції, які можуть і повинні стати основними результатами професійної освіти. Проаналізовано структуру та класифікаційні ознаки професійної компетентності. Визначено види фахових музичних компетенцій.

Ключові слова: компетентність, компетенції, компетентнісний підхід, професійна самореалізація, майбутній вчитель музики, фахові музичні компетенції.

Статья посвящена обоснованию значения компетентностного подхода вподготовке будущего учителя музыки к профессиональной самореализации. Выявлены музыкальные компетенции, которые могут и должны стать основными результатами профессионального образования.Проанализированаструктура и классификационные признаки профессиональной компетентности. Определены виды профессиональных музыкальных компетенций.

Ключевые слова:компетентность, компетенции, компетентностный подход, профессиональная самореализация, будущий учитель музыки, профессиональные музыкальные компетенции.

The article is devoted to the study of the role of competence approach in the preparation of future music teacher to professional self-realization. Musical competence is identified. It can and should become the main result of professional education. The structure and classificational criteria of professional competence are analyzed. The paper outlines the types of professional musical competence.

 

Key words:competence, competence approach, professional self-realization, future music teacher, professional musical competence.

ЮЛІЯ КАРТАВА
(Євпаторія, Україна)

У статті здійснюється аналіз термінів ,,компетентність”, ,,компетенція”, ,,компетентнісний підхід”. Розглядаються деякі аспекти розвитку професійної компетентності вчителя української мови, проводиться детальний аналіз основних складових професійної компетентності вчителя-філолога.

Ключові слова: компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, професійна компетентність учителя, структура професійної компетентності вчителя-філолога, учитель української мови, учитель-філолог.

The article contains the analysis of the terms ,,competency”, ,,competence”, ,,competence approach”. Certain aspects of forming professional competency of teachers of the Ukrainian languagein the process of study are considered, the principal characteristics of the professional competency of a teacher-philologistare analyzed in detail.

 

Key words: competency,competence, competency approach, professional competencyof a teacher, structure of professional competencyof a teacher-philologist, teachers of the Ukrainian language, a teacher-philologist.