adultload.ws

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

УДК 53.001

Богдан СУСЬ (м. Київ)

Стаття присвячена суперечливим питанням фізики. В статті розкрито перспективи подальших досліджень у галузі фізики та проаналізовані традиційні фундаментальні проблеми фізики.

Ключові слова: фізика, перспективи розвитку фізики, фундаментальні проблеми фізики.

Статья посвящена спорным вопросам физики. В статье раскрыто перспективы дальнейших исследований в области физики и проанализированы традиционные фундаментальные проблемы физики.

Ключевые слова: физика, перспективы развития физики, фундаментальные проблемы физики.

The article is devoted controversial physics. In the article the prospects for further research in physics and analyzed fundamental problems of traditional physics.

Keywords: physics, physics development prospects, fundamental problems of physics.

Детальніше

Тамара САМБРОС (м. Знам’янка)

У сучасній системі профтехосвіти на фоні згасання інтересу до навчання все більшого значення набувають інноваційні форми й методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони мають сприяти формуванню в учнів мотивації до навчання, створенню умов для активного самостійного набуття предметних та професійних знань, умінь і навичок, забезпечувати високий рівень активності в навчально-пізнавальній діяльності. Інноваційні прийоми і методи навчання застосовуються і на уроках фізики, проте через суттєве скорочення годин фізики рівня стандарту реалізувати їх не завжди вдається через брак часу. Саме тому актуальним є питання активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі.

Аналіз останніх досліджень. Проблему проведення позакласної роботи із природничих дисциплін свого часу розглядали В.С. Капустін та К.А. Нюромжанова, А.С. Сванідзе, М.Н. Панкіна. Проте ці праці не враховують нових вимог до освіти. У працях Іваха Т. Ланіна І.Я [2], та інших дуже коротко описано методику проведення предметних тижнів. У фахових виданнях також недостатньо розглядається питання організації тижнів в професійно-технічних закладах [4; 5]. Досить мало висвітлено питання про вплив предметних тижнів на активізацію пізнавальної діяльності учнів.

Мета та завдання. Метою нашої статті є з’ясування впливу тижнів фізики в професійно-технічному закладі на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Завдання дослідження: охарактеризувати значення тижнів фізики як одного з видів позакласної роботи; дослідити реальний стан їх проведення в системі профтехосвіти; описати методику організації предметних тижнів; з’ясувати вплив тижнів фізики на активність учнів, зростання інтересу до предмету; дати рекомендації щодо організації  предметних тижнів у сучасному професійно-технічному закладі .

Детальніше

Марина МЯСТКОВСЬКА (м. Кам’янець - Подільський)

Наразі продовжує відбуватися світова інформаційна революція, яка актуалізує проблеми модернізації освіти. В таких умовах підсилюється конкуренція на ринку праці, що супроводжується необхідністю в мобільності фахівців та їх професіоналізації впродовж життя; відбувається переоцінка ролі вчителя. Ці тенденції супроводжуються стрімким розвитком науки та техніки.

Тому актуальним є формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя фізики через посилення підготовки як з фаху, так і з інформатики, тобто розвивати інформаційну культуру майбутнього фахівця. Це сприяє посиленню міждисциплінарних зв’язків фізики та інформатики [1].

У загальнонауковій підготовці студентів напряму 6.040203 Фізика* навчальна дисципліна «Інформатика» є однією з фундаментальних складових. Найскладнішим для вивчення студентами є розділ «Основи алгоритмізації та програмування», який включає такі змістові модулі: «Базові структури алгоритмів і їх реалізація мовою Visual Basic», «Структуровані типи даних».

Ольга АВРАМЕНКО, Юлія БІЛЕЦЬКА, Наталія ШЕВЧЕНКО
(м. Кіровоград)

Необхідність тестування є очевидним в умовах реформування системи освіти. За останні роки сформована достатня база тестових завдань з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, при цьому постає нагальна потреба у більш активному впроваджені тестових технологій у ВНЗ. Уміння доводити є конче необхідним для студентів математичних спеціальностей. Постає проблема виявлення рівня умінь доводити математичні твердження та визначення тих кроків, на яких є прогалини або невідповідності. За допомогою тестування можна проаналізувати і ввести певні корективи у процесі навчання для кращого засвоєння матеріалу.

Перший модуль математичного аналізу «Теорія границь», зокрема, її перша тема «Границя послідовності», містить значну кількість задач на доведення. На жаль, у середній школі недостатньо приділяють увагу такому типу завдань, орієнтуючись в основному на розрахункові задачі, тому студентам-першокурсникам досить складно одразу адаптуватися до нових вимог.

Детальніше

УДК 378.14

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА (г. Харьков)

В статье рассматриваются принципы построения системы развития математических способностей студентов технического профиля в современном университете. Определены составляющие математической подготовки в техническом университете. Задача решается в рамках индивидуально ориентированного обучения, поскольку распределение параметров когнитивных способностей, как и адаптационных возможностей личности, индивидуально. Доказывается  необходимость построения концепции контроля и оценивания развития способностей студентов, как одной из стратегических составляющих модернизации математического образования в техническом университете.

Ключевые слова: когнитивные способности, параметры когнитивных способностей, адаптационный процесс, интеллектуальный потенциал, система контроля и оценивания.

У статті розглядаються принципи побудови системи розвитку математичних здібностей студентів технічного профілю в сучасному університеті. Визначено складові математичної підготовки в технічному університеті. Задача повинна бути вирішена в рамках індивідуально орієнтованого навчання, оскільки розподіл параметрів когнітивних здібностей, як і адаптаційних можливостей особистості, індивідуально. Доведено необхідність побудови концепції контролю та системи оцінювання розвитку здібностей студентів, як однієї із стратегічних складових модернізації математичної освіти в технічному університеті.

Ключові слова: когнітивні здібності, параметри когнітивних здібностей, адаптаційний процес, інтелектуальний потенціал, система контролю і оцінювання.

The article is dedicated to the principles of constructing a system of development of mathematical abilities of students of technical specialization in a modern University. To be determines the components of the mathematical preparation in the technical University. The task should be solved within the framework of individually oriented learning, since the distribution of the parameters of cognitive abilities and adaptative capacity of the student, individually. It proves the necessity of constructing the concept of monitoring and assessment system development of student’s abilities, as one of the strategic components of the modernization of mathematics education.

Keywords: the cognitive abilities, parameters of cognitive abilities, adaptation, intellectualny potential, the system of monitoring and evaluation.

УДК 373.5.091.33-027.22

ІннаКОСЯК (м. Київ)

Стаття присвячена проблеміполіпшення технологічної підготовки учнів старших класів в умовах сучасної профільної школи. Розглянуто деякі положення концепції технологічної підготовки учнів cтарших класів. Висвітлено важливість технологічної підготовки учнів старших класів та чим технологічна підготовка особистості відрізняється від технологічної компетентності фахівця. Запропоновано шляхи поліпшення технологічної підготовки учнів старших класів в умовах сучасної профільної школи.

Ключові слова: технології, технологічна підготовка, технологічна компетентність, технологізація.

Статья посвящена проблеме улучшения технологической подготовки школьников старших классов в условиях современной профильной школы. Рассмотрены некоторые положения концепции технологической подготовки школьников старших классов. Освещена важность технологической подготовки учащихся старших классов и чем технологическая подготовка личности отличается от технологической компетентности специалиста. Предложено пути улучшения технологической подготовки учеников старших классов в условиях современной профильной школы.

Ключевые слова: технологии, технологическая подготовка, технологическая компетентность, технологизация.

The article devoted to the improvement of technological preparation of high school students in the current school profile. Considered some of the concept of technological preparation of high school students. Deals with the importance of technological preparation of high school students and what technological preparation personality different from the technological competence of the expert. Suggest some ways to improve technological preparation of high school students in a modern specialized schools, namely enhancement which exist and  opening of new modern training and production, educational and professional centers on certain financial conditions (involving heads of vocational schools, heads of pedagogical institutes, heads of various production and entrepreneurs) in selected profiles. It will: implement efficiently in modern logistical and educational basis of technological preparation of students of 8-11 forms, to the organization of the production base Centers technological and methodological practical training of students of technological faculties of pedagogical universities.

Keywords: technology, technological training, technological competence, technologization.

УДК 371.134.687

Наталія МАНОЙЛЕНКО (м. Кіровоград)

Стаття присвячена розкриттю особливостей і шляхів організації і проведення лабораторно-практичних занять з методики трудового навчання, наведений оптимальний обсяг відомостей для підготовки студентів - майбутніх вчителів технологій до виконання експериментальних завдань до визначення працездатності людини-оператора.

Ключові слова:  ергономічний світогляд, сучасні технології, ергономічна освіта, експериментальні завдання, людина-оператор.

Статья посвящена раскрытию особенностей и путей организации и проведения лабораторно-практических занятий по методике трудового обучения, приведенный оптимальный объем сведений для подготовки студентов - будущих учителей технологий к выполнению экспериментальных задач к определению работоспособности человека-оператора

Ключевые слова: эргономическое мировоззрение, современные технологии, эргономическое образование, экспериментальные задачи, человек-оператор.

The authors elucidate the features and ways of organizing and conducting laboratory and practical lessons on how to labor studies, the optimal amount of information given to prepare students - future teachers of technology to perform experimental tasks for determining the efficiency of the human operator.

Keywords: ergonomic world, modern technology, ergonomic education, experimental problems, the human operator.

Детальніше

УДК 378.147: 620.3

Оксана МЕДВЕДОВСКАЯ (г. Сумы), Алла САЛТЫКОВА (г. Сумы), Геннадий ЧЕПУРНЫХ (г. Сумы)

Для использования в учебном процессе педагогических университетов предлагается изложение основ двух взаимосвязанных лабораторных работ, в одной из которых вместо обычно применяемых тензодатчиков используются более высокоточные с применением магнитоупругого эффекта.

Ключевые слова: лабораторные работы, мостовые схемы, информационные технологии, магнитоупругий эффект.

Для використання в навчальному процесі педагогічних університетів пропонується викладення основ двох взаємопов'язаних лабораторних робіт, в одній з яких замість загально прийнятих тензодатчиків використовуються більш високоточні з застосуванням магнітопружного ефекту.

Ключові слова: лабораторні роботи, мостові схеми, інформаційні технології, магнітопружнийефект.

Current progress in science and technology exhibits high requirements to knowledge and understanding of operation of sensors. Thus, in pedagogical institutions, the bases of two interrelated laboratory works are proposed to be set out; one work supposes using tensor sensor with magnetoelastic effect applied, instead of commonly used tensor sensors. In the course of the works a block diagram of magnetic manometer is described comprising an active pressure sensor, a harmonic wave generator, and electrical circuit with a force balance transducer. It is mentioned that relative deformation at most 10-6 is considered as elastic and reversible. In this case, tensor sensor cannot be in operation here.

Keywords: laboratory works, bridge circuits, information processing technologies, magnetoelastic effect.

Детальніше

Ольга МУКОСЕЕНКО (г. Мариуполь)

В статье рассмотрены способы использования таблиц в процессе изучения элементарной и высшей математики, приведены примеры решения задач по элементарной математике и теории вероятностей с помощью таблиц.

Ключевые слова: учебный процесс, модель «сжатия» учебной информации, таблица, математика, парабола, вероятность.

У статті розглянуто способи використання таблиць у процесі вивчення елементарної та вищої математики, наведені приклади розв’язання задач з елементарної математики та теорії ймовірностей за допомогою таблиць.

Ключові слова: навчальний процес, модель “стиснення” навчальної інформації, таблиця, математика, парабола, ймовірність.

The article reviews the methods of use of the tables in the course of study of elementary and higher mathematics, examples of solving problems in elementary mathematics and the theory of probability with the help of tables are provided.

Keywords: academic activity, teaching information “compression” model, table, mathematics, parabola, probability.

Детальніше

УДК 378.371

Тетяна ПОВЕДА (м. Кам’янець-Подільський)

У статті проаналізовано питання, пов`язані з процесом вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» на педагогічних спеціальностях у вузі з урахуванням того, що безпека захоплює всі сфери життя людини. Зазначено, що специфіка викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» в педагогічному вузі відрізняється від її викладання у закладах інших  напрямів підготовки. Вказано, що найважливішою складовою педагогічного процесу є психолого-педагогічний супровід процесу адаптації студентів до професійної діяльності. Особливу роль у підготовці майбутніх учителів до викладання безпеки життєдіяльності відведено  міжпредметним зв'язкам. 

Ключові слова: безпека життєдіяльності, навчальний процес, міжпредметні зв'язки, студент.

В статье авторы анализируют вопросы, связанные с процессом изучения в педагогическом вузе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с учетом того, что безопасность захватывает все сферы бытия человека. Кроме того, в статье указывается, что важнейшей составляющей педагогического процесса является психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации студентов к профессиональной деятельности и что специфика преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в педагогическом вузе должна отличаться от преподавания ее в вузах других направлений подготовки. Особую роль в подготовке будущих учителей по безопасности жизнедеятельности играют межпредметные связи. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, учебный процесс, межпредметные связи, студент.

The article analyzes the questions connected with the study process of discipline "Safety" in higher education establishments at  pedagogical specialties with consideration that safety captures allspheres of human life. It was noted that the specifics of teaching "Safety" in the pedagogical university should be different from teaching it in institutions of technical and economical specialization.It was indicated that the most important part of the educational process is psychological and pedagogical support of the students adaptation process for professional activity. A special role in the preparation of future teachers plays using of inter-subject relations of professional disciplines with life safety.

Keywords: safety, educational process,interdisciplinary communication, student.