adultload.ws
Керівники секції:

Кондрашова Лідія Валентинівна – заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Садовий Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Лидия Кондрашова
(Черкассы, Украина)

У статті розкриваються основні концептуальні положення виховання успішної особистості в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Ключові слова: педагогіка успішності, успішність, концепція формування успішної особистості, виховання успішності.

В статье раскрываются основные концептуальные положения формирования успешной личности в условиях современной общеобразовательной школы.

Ключевые слова: педагогика успешности, успешность, концепция формирования успешной личности, воспитание успешности.

The article describes the basic conceptual positions a successful person’s forming in today's public schools.

Keywords: teaching success, success, success concept of formation of personality, upbringing success.

Олена Нікітіна
(Кіровоград)

Анотація в статті проаналізовано зміст основних нормативно-правових документів в галузі освіти, якими окреслено основні риси модернізації початкової освіти України. Особливу увагу приділено оновленню змісту початкової освіти на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. Розкрито значення модернізаційних процесів в освіті для забезпечення повноцінного розвитку особистості молодшого школяра та його становлення як суб’єкта навчально-виховного процесу.

Ключові слова: початкова освіта, зміст освіти, модернізація, оновлення, розвиток, компетентнісний підхід, молодший школяр.

Аннотация в статье проанализировано содержание основных нормативно-правовых документов в сфере образования, которыми обозначены основные черты модернизации начального образования Украины. Особое внимание уделено обновлению содержания начального образования на основе компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов. Раскрыто значение модернизационных процессов в образовании для обеспечения полноценного развития личности младшего школьника и его становление как субъекта учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: начальное образование, содержание образования, модернизация, обновление, развитие, компетентностный подход, младший школьник.

Abstract. The article analyzes the content of the basic legal documents in the field of education, which outlined the main features of the modernization of elementary education in Ukraine. Also, an analysis of general terms and concepts that became the basis for a modern concept of universal elementary education was made. Particular attention is paid to update the content of elementary education based on student-centered and activity approaches. The importance of modernization processes in education to ensure the full development of the personality pupil of primary school and his emergence as a subject of the educational process. The concept of "modernization" is defined in the article. The modernization of education in Ukraine is considered as a historical and social process that is associated with the trend of education in the last decade, as well as factors related to the integration of our country with advanced European and world community. Historiographical analysis of key legal documents allowed studying the development of elementary education content from subject-object to subject-subject relationship between the participants of the educational process. The particular importance is the competence approach to the content of elementary education as a factor of modernization education in Ukraine in nowadays.

Key words: elementary education, the content of education, modernization, renovation, development, competence-based approach, a pupil of primary school.

Кононец Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук
Аграрний коледж управління і права Полтавської ДАА

Анотація. У статті акцентовану увагу на питанні аналізу поняття ресурсно-орієнтованого навчання (resource-based learning) у зарубіжній педагогічній практиці. На основі аналізу наукових праць та досліджень зарубіжних науковців визначено поняття "ресурсно-орієнтоване навчання".

Ключові слова: ресурсно-орієнтоване навчання, технологія, навчання, дидактична система, освіта протягом життя.

Abstract. Article accented attention on analyzing the concept of resource-based learning in foreign pedagogical practice. Based on the analysis of scientific papers and studies of foreign scholars defined the concept of "resource-based learning".

Keywords: resource-based learning, technology, training, didactic system, lifelong learning.

Аннотация. В статье акцентировано внимание на вопросе анализа понятия ресурсно-ориентированного обучения (resource-basedlearning) в зарубежной педагогической практике. На основе анализа научных работ и исследований зарубежных ученых определено понятие "ресурсно-ориентированное обучение".

Ключевые слова: ресурсно-ориентированное обучение, технология, обучение, дидактическая система, образование в течение жизни.

Анатолій Турчак, Наталія Токар
(м. Кіровоград, Україна )

В статті розкрито механізм укладання довідника «Інтерактивні технології навчання» для студентів факультету фізичного виховання на сайті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, створеного на основі Вікі-технології КДПУ-Вікі. У довіднику передбачено участь студентів у підготовці конспектів уроків або їх фрагментів з прикладами застосування інтерактивних методів на уроках фізичної культури. Для ознайомлення студентів з Вікі-технологією і особливостями роботи з довідником розроблені декілька інструкцій та передбачається майстер-клас «Використання Вікі-технології».

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, Вікі-технології, Вікі-сервіс, спеціалізований  Інтернет-сайт, інноваційне освітнє середовище, дистанційна освіта, електронні ресурси, онлайн-довідник.

В статье раскрыт механизм создания справочника «Интерактивные технологии обучения» для студентов факультета физического воспитания на сайте Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченка, созданного на основе Вики-технологии КГПУ-Вики. В справочнике предусмотрено участие студентов в подготовке конспектов уроков или их фрагментов с примерами применения интерактивных методов на уроках физической культуры. Для ознакомления студентов с Вики-технологиями и особенностями работы со справочником разработаны несколько инструкций и предполагается мастер-класс «Использование Вики-технологии».

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, Вики-технологии, Вики-сервис, специализированный Интернет-сайт, инновационаяобразовательная среда, дистанционное образование, электронные ресурсы, онлайн-справочник.

In the article are described the mechanism of conclusion of reference book «Interactive technologies of studies» for the students of faculty of physical education on the site of the Kirovograd state pedagogical University, created on the basis of Wікі-technology KSPU. The handbook provides students participated in the preparation of summaries of lessons or fragments examples use interactive methods in physical education classes. To familiarize students with wiki technology and features works of reference developed several guidelines and assumed workshop "Using Wiki technology."

Keywords: interactive learning technologies, Wiki technology Wikis service, dedicated Internet site, an innovative learning environment, distance education, electronic resources, online Directory,on-line-reference book.

Тетяна Плачинда
(Кіровоград, Україна)

Анотація. У статті розглядається питання входження вищої школи України в європейський і світовий простір. Акцентується, що наша держава повинна підтвердити справжній європейський вибір у сфері забезпечення якості, посилити довіру до себе, мобільність, сумісність, привабливість на освітньому та економічному ринках. Наводяться основні принципи на яких базуються Європейські стандарти і рекомендації, щодо забезпечення якості освіти в європейській системі. Аналізуються погляди науковців щодо поняття «якість освіти» та надається авторська бачення означеної дефініції.

Ключові слова: якість освіти, майбутній фахівець, євроінтеграція, Болонський процес, студенти, вища освіта.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос вхождения высшей школы Украины в европейское и мировое пространство. Акцентируется, что наше государство должно подтвердить настоящий европейский выбор в сфере обеспечения качества, усилить доверие к себе, мобильность, совместимость, привлекательность на образовательном и экономическом рынках. Приводятся основные принципы, на которых базируются Европейские стандарты и рекомендации по обеспечению качества образования в европейской системе. Анализируются взгляды ученых относительно понятия «качество образования» и предоставляется авторское видение обозначенной дефиниции.

Ключевые слова: качество образования, будущий специалист, евроинтеграция, Болонский процесс, студенты, высшее образование.

Annotation. The article discusses the issue of integration Ukrainian higher school into European and global community. It was emphasized that our country should confirm this European choice in the field of educational quality, enhance the self credibility, mobility, compatibility and attractiveness on educational and economic markets. The article presents the basic principles, which are based on European standards and recommendations concerning assurance the educational quality in European system. It is examined the views of scientists on the concept of «educational quality» and given the author’s vision of the specific definitions.

Key words: quality of education, future specialist, European integration, the Bologna process, students, higher education.

Лілія Павленко
(Бердянськ, Україна)

У статті розглянутий мотиваційний етап дидактичного процесу. Визначені загальні підходити до використання комп’ютерних технологій для формування позитивної мотивації. Процес формування позитивної навчальної мотивації розглянутий на трьох основних рівнях. Визначено, що успішність навчальної діяльності з використанням комп’ютерних технологій досягається, якщо є пошукова активність, що виникає з мотиваційної сфери, в якій присутня мета, яка досягається через формування плану дій. Застосування комп’ютерних технологій є одним з факторів розвитку та індивідуалізації стратегії діяльності суб’єкта, її мотиваційної, особистісної регуляції.

Ключові слова: комп’ютерні технології, позитивна мотивація, навчання, студенти, навчальна діяльність.

In the article the motivational stage didactic process. The general approach to the use of computer technology to create positive motivation. The formation of a positive learning motivation is considered at three main levels. It was determined that the success of learning activities using computer technology achieved if search activity is occurring with the motivational sphere in which there is a goal that is achieved through the formation of an action plan. The use of computer technology is a factor in the development of strategies and individualization of the subject, its motivation, personal regulation.

Keywords: computer technology, positive motivation, learning, students, educational activities.

Постановка проблеми. Однією з задач, що стоять сьогодні перед вищою освітою є підготовка молодих фахівців до життя в інформаційному суспільстві. В сучасних умовах розвитку і широкого застосування комп’ютерної техніки випускники вищих навчальних закладів, і в першу чергу викладачі інформатики, повинні бути здатні самостійно шукати засоби раціонального вирішення проблем за допомогою сучасних технологій, грамотно працювати з даними і використовувати інформаційні технології.

Ольга Лунгол
(Кіровоград, Україна)

Анотація українською. У статті розкриваються результати проведеного експериментального дослідження мотиваційної компоненти навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів. На основі дослідженої психолого-педагогічної літератури визначено показники, за якими проводилося спостереження мотиваційної сфери учнів до навчання електродинаміки, проведене педагогічне дослідження у чотирьох професійно-технічних навчальних закладах м. Кіровоград. За результатами проведеного дослідження визначено відсоток учнів за рівнями мотивації та запропоновані шляхи підвищення рівня вмотивованості навчання електротехнічних дисциплін.

Ключові слова: методична система, електродинаміка, професійно-технічний навчальний заклад, мотивація, дослідження, методичні засади.

Анотація російською. В статье раскрываются результаты проведенного экспериментального исследования мотивационной компоненты обучения электродинамики учащихся высших профессионально-технических учебных заведений. На основе изученной психолого-педагогической литературы определены показатели, по которым проводилось наблюдение мотивационной сферы учащихся к обучению электродинамики. По результатам проведенного исследования определен процент учащихся по уровням мотивации и предложены пути повышения уровня мотивированности обучения электротехнических дисциплин.

Ключові слова: методическая система, электродинамика, профессионально-техническое учебное заведение, мотивация, исследования, методические основы.

Анотація англійською мовою. In the article the results of a pilot study of motivational components of learning electrodynamics students of higher vocational education. Based on studies of psychological and educational literature defined parameters, which conducted surveillance motivational sphere of students to teaching electrodynamics. Pedagogical research conducted in four vocational schools of Kirovograd. The results of the study determined the percentage of students by level of motivation and the ways of raising motivation electrical training courses. Also conducted surveillance over the activities of industrial training masters, teachers of physics and specialist subjects on formation of motivation theory of electrodynamics in the classroom theoretical and industrial training.

Ключові слова: methodical system, electrodynamics, vocational school, motivation, research, methodological principles.

Ольга Зварич
(Тернопіль, Україна)

У статті розглядається соціальна співпраця як основа соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами. Проаналізовано основні рівні соціальної співпраці (регіональний та національний). Визначено основоположні постулати реалізації співпраці між основними соціальними партнерами. Окреслено основні критерії збору та аналізу інформації, які сприяють наданню повноцінної інформації об’єктам соціальної допомоги. Визначено основні елементи збору інформації: мету, обсяг і методологію збору даних; статистичні змінні і показники; засоби збору, параметри та спільне використання даних.

Ключові слова: соціальний працівник, соціальна робота, внутрішньо переміщені особи, соціальна співпраця, волонтер, волонтерство.

В статье рассматривается социальное сотрудничество как основа социальной работы с внутренне перемещенными лицами. Проанализированы основные уровне сотрудничества (региональный и национальный). Определены основополагающие постулаты реализации сотрудничества между основными социальными партнерами. Определены основные критерии сбора и анализа информации, которые способствуют предоставлению полноценной информации объектам социальной помощи.Определены основные элементы сбора информации: цель, объем и методологию сбора данных; статистические переменные и показатели; средства сбора, параметры и обмен данными.

Ключевые слова: социальный работник, социальная работа, внутренне перемещенные лица, социальное сотрудничество, волонтер, волонтерство.

Zvarych Olga. SOCIAL COOPERATION AS THE BASIS FOR ASSISTANCE INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE

The article deals with social cooperation as the basis of social work with internally displaced persons. Analyzed the basic level of cooperation (regional and national). Defines the fundamental postulates of the implementation of cooperation between the main social partners. The main social partners are: State government, local authorities, local representations of the international organizations that are supported by states and other stakeholders The main criteria for data collection and analysis that contribute to the provision of full information objects of social assistance. The main elements of the collection of information: the purpose, scope, and methodology of data collection; statistical variables and indicators; collection means, and communication parameters.

Key words: social worker, social work, internally displaced persons,social cooperation, volunteer, volunteering.

Ліна Смірнова
(Кіровоград, Україна)

Анотація. В статті розглянуто досвід Словаччини щодо білінгвальної освіти. Проаналізовано проблемні аспекти цього питання, на основі яких визначено критерії двомовної освіти.

Ключові слова: білінгвальна освіта, двомовний навчальний заклад, мультилінгвізм, міжнародні освітні програми, мобільність.

Аннотация. В статье рассмотрен опыт Словакии касательно билингвального образования. Проанализированы проблемные стороны данного вопроса, на основе чего определены критерии двуязычного образования.

Ключевые слова: билингвальное образование, двуязычное учебное заведение, мультилингвизм, международные образовательные программы, мобильность.

Annotation. The experience of the Slovak Republic concerning bilingual education is considered. Problematic aspects of the question are analyzed. As a result, the criteria of bilingual education are distinguished.

Key words: bilingual education, bilingual school, multilingual approach, international educational programs, mobility.

Roman Prybora
(Kirovohrad, Ukraine)

В статті розглянуто передумови реформування університетської системи в Німецьких землях на початку ХІХ ст., виокремлено їх основні групи: суспільно-політичні, економічні та світоглядно-ідеологічні. Окрему увагу звернено на аналіз першоджерел закордонного походження щодо причин закриття німецьких університетів на рубежі XVIII–ХIХ ст. Визначено роль університетів Пруссії, Баварії та Австрії того часу в об’єднанні німецької нації та вихованні інтелектуальної та культурної еліти в німецьких землях. Обґрунтовано необхідність подальшого дослідження університетської системи Німеччини.

Ключові слова: історія вищої школи, Німеччина, університетська освіта, реформування, секуляризація.

В статье рассматриваются предпосылки реформирования университетской системы Германских земель в начале ХІХ в., выделены их основные группы: общественно-политические, экономические и мировоззренческо-идеологические. Отдельное внимание обращено на анализ иностранных первоисточников относительно причин закрытия немецких университетов на рубеже XVIII–ХIХ вв. Определена роль университетов Пруссии, Баварии и Австрии того времени в объединении немецкой нации и воспитании интеллектуальной и культурной элиты германских земель. Обоснована необходимость дальнейшего исследования университетской системы Германии.

Ключевые слова: история высшей школы, Германия, университетское образование, реформирование, секуляризация.

In the article the basic preconditions of the university system reforming in German states at the beginning of the XIX century are revealed. There are distinguished three groups of them, precisely, socio-political, economic and ideological. Special attention is drawn to the analysis of foreign original sources as for the reasons of closure of the German universities in the late 1700s and early 1800s. Peculiarities of the attempts to introduce French university system in Germany are highlighted. The role and place of Prussian, Bavarian and Austrian universities in the upbringing of new intellectual and cultural elite in German states and their impact on the consolidation of the German nation are determined. The necessity of further exploration of the University system in Germany is well-grounded.

Key words: history of higher education, German states, university education, reforming, secularization.