Керівники секції:
Сійка Георгієва Чавдарова-Костова – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії виховання, замісник декана по міжнародним зв’язкам і науково-дослідницькій роботі факультету педагогіки Софійського університету імені Св. Климента Охридського (Болгарія, м. Софія);

tkachenkoТкаченко Ольга Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

Ольга Ткаченко
(Кіровоград, Україна)

Анотація. У статті обґрунтовано потребу формування в майбутніх учителів, вихователів етнопедагогічної компетентності, яка забезпечує реалізацію їхньої життєтворчої та культуротворчої професійної місії. На основі аналізу будови етнопедагогічної компетентності як різновиду професійної компетентності педагога з’ясовано місце дослідницьких компетенцій у структурних і функціональних компонентах цього професійного особистісного утворення. Порівняння сутності етнологічного та науково-педагогічного дослідження дало змогу виявити особливості етнопедагогічного дослідження, специфіку його організації та значення для формування різних компонентів етнопедагогічної компетентності в майбутніх фахівців у галузі освіти.

Ключові слова: професійна компетентність педагога, етнопедагогічна компетентність, етнологічне дослідження, науково-педагогічне дослідження, етнопедагогічне дослідження.

Аннотация. В статье обоснована потребность в формировании у будущих учителей, воспитателей этнопедагогической компетентности, которая обеспечивает реализацию их жизнетворческой и культуротворческой профессиональной миссии. На основе анализа этнопедагогической компетентности как разновидности профессиональной компетентности педагога определено место исследовательских компетенций в структурных и функциональных компонентах этого профессионального личностного образования. Сравнение сущности этнологического и научно-педагогического исследования позволило выявить особенности этнопедагогического исследования, специфику его организации и значение для формирования разных компонентов этнопедагогической компетентности у будущих специалистов в области образования.

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, этнопедагогическая компетентность, этнологическое исследование, научно-педагогическое исследование, этнопедагогическое исследование.

Annotation. The article substantiates the necessity of forming of future teachers, educator’s ethnopedagogical competence, which ensures implementation of their giftware and cultural professional mission. Based on the analysis of the structure ethnopedagogical competence as a form of professional competence of the teacher clarified the place of research competences in structural and functional components of this professional personal education. A comparison of the essence of ethnological and scientific-pedagogical research, accounting tasks ethnological science, the content of professional-pedagogical training of teachers and educators in higher education has allowed to identify the features ethnopedagogical research, the specifics of its organization and the value for the formation of the various components ethnopedagogical competence (motivation and values, cognitive, operational, technological and personal) in the future specialists in the field of education.

Keywords: professional competence of the teacher, ethnopedagogics competence, ethnological research, scientific-pedagogical research, ethnopedagogical research.

Siyka Chavdarova – Kostova
(Sofia, Bulgaria)

Аннотация. Ключевые компетентности рассматриваются с точки зрения учителя и его работы с учащимися в классах. Сравниваются и обсуждаются две концепции ключевых компетентностей в отношении их возможностей для воспитания и личностного развития учеников. Основное положение состоит в том, что учителю необходимо хорошо знать различныегруппы компетентностей и развивать стратегии их применения вклассах и школе. Специальный акцент ставится на воспитательном измерении компетентностного подхода, которое отзличается от предметно-содержательного, ориентированного на дидактическую деятельность.

Ключевые слова: ключевые компетентности, воспитательное измерение, ангажированность учителя в отношении компетентностного подхода.

The problem of the key competences is commented from the teachers` position and his/her work with pupils in the classrooms. Two conceptions for key competences are compared and discussed regarding to educational possibilities for pupils` personal development. The thesis is that the teacher should know very well different competences complexes and should develop strategies for their performance in the classrooms and in the school. Special accent is put on the educational dimension of the competence approach that differs from the subject-content orientated didactic activity. The application of different competences` complexes is commented as a big serious challenge to the teachers in their everyday practice and to the university teacher training.

Key words: key competences, educational dimension, teacher engagement with competence approach

Тетяна Чернецька
(Київ, Україна)

У статті розглянуто напрями еволюції концептуальних засад змісту освіти; розкрито суть дефініції «зміст освіти» у контексті смислових  концептів лексем «система», «процес», «процес і результат», «модель соціального досвіду»; окреслено ключові ідеї вітчизняних і зарубіжних теорій змісту освіти; представлено зміст навчально-дослідницької діяльності з урахуванням руху інформаційних потоків; розкрито три напрями визначення змісту навчально-дослідницької діяльності молодших школярів; представлено рівневу структуру процесу корегування змісту навчально-дослідницької діяльності молодших школярів.

Ключові слова. Активний інформаційний простір,неактивний інформаційний простір майбутнього (минулого), зміст навчально-дослідницької діяльності.

В статье рассматриваются направления эволюции концептуальных основ содержания образования; раскрывается суть дефиниции «содержание образования» в контексте смысловых концептов лексем «система», «процесс», «процесс и результат», «модель социального опыта»; очерчиваются ключевые идеи отечественных и зарубежных теорий содержания образования; представляется содержание учебно-исследовательской деятельности с учетом движения информационных потоков; раскрывается три направления определения содержания учебно-исследовательской деятельности младших школьников; рассматривается уровневая структура процесса корректировки содержания учебно-исследовательской деятельности младших школьников.

Ключевые слова. Активное информационное пространство, неактивное информационное пространство будущего (прошлого), содержание учебно-исследовательской деятельности.

The article describes the directions of evolution of conceptual foundations of content of education; it reveals the essence of the definition of "content of education" in the context of semantic concepts of lexemes "system", "process", "process and the result," "model of social experience"; outlines the key ideas of domestic and foreign theories of content of education; presents the content of learning and research activities considering the movement of information flows; reveals three directions of determination of the content of learning and research activities of junior schoolchildren; presents tiered structure of adjustment process of content of learning and research activities of junior schoolchildren.

Keywords. Active information space, inactive information space of the future (the past), content of learning and research activities.

Оксана Іванівна Калюжна
(Кіровоград )

Стаття присвячена з’ясуванню ролі педагогів-музикантів позашкільних навчальних закладів в процесі формування базових мистецьких компетентностей у вихованців гуртків та студій музичного профілю художньо-естетичного напряму та обговоренню таких питань, як модернізація змісту, форм та методів навчання і виховання; впровадження в практику роботи позашкільних навчальних закладів системи дослідно-експериментальної роботи педагогів; покращення навчально-методичного забезпечення педагогів позашкільних закладів.

Ключові слова:  навчальні програми, музичне виховання, мистецькі компетентності, позашкільна освіта, професійна освіта,майбутні педагоги-музиканти.

Статья посвящена выяснению роли педагогов-музыкантов внешкольних учебных заведений в процессе формирования базовых компетентностей у членов кружков и студий музыкального профиля художественно-эстетического направления  а также обсуждению таких вопросов, как модернизация содержания, форм и методов обучения и воспитания; внедрения в практику работы внешкольних учебных заведений системы исследовательско-экспериментальной работы педагогов; улучшение учебно-методического обеспечения педагогов внешкольних учебных заведений.

Ключевые слова:  учебные программы,музыкальное воспитание, внешкольное образование, профессиональное образование, будущие педагоги-музыканты.

The article has the aim to find out the role of the musicians pedagogue of the extracurricular educative establishments in their desire to form the basic art competences of the students of the clubs and studios of the artistic – aesthetical style. Analyzing the abilities of the high school and the professors it was found out that such form of education can be used only partly, especially when it touches the problem of mastering the special subjects such as voice training conducting the chorus and so on.

Keywords: educative programs, musical education, art competences, extracurricular education, professional education, future musical pedagogue.

Наталія Костюченко
(Кіровоград, Україна)

Анотація: У статті розглядається мотивація як основа формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики. Визначено поняття мотивації з точки зору різних учених, розглянуті види мотивів, різні їх класифікації; зазначено значущість мотивів, їх вплив на засвоєння навчального матеріалу майбутніми фахівцями. З аналізу різних психолого-педагогічних та науково-методичних джерел автором визначені шляхи(методи, прийоми), представлені  умови, окреслені вимоги до занять, відбору задач та завдань, які сприяють ролі мотивації у процесі формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики.

Ключові слова: мотиви, мотивація,математична компетентність, процес навчання, майбутні вчителі фізики та математики, ВНЗ, шляхи забезпечення мотивації.

Anotation: Motivation as basis of forming of mathematical competence of future teachers of physics and mathematics is examined in the article. The concept of motivation is certain from the point of view of different scientists, considered types of motives, their different classifications; meaningfulness of motives is marked, their influence on mastering of educational material by future specialists. From the analysis of different psychology-pedagogics and scientifically-methodical sources the author defines the ways (methods, approaches), presents  terms, outlines requirements to employments, selection of tasks and quests that assist the role of motivation in the process of forming of mathematical competence of future teachers of physics and mathematics.An author asserts that a motivational factor in the process of forming of mathematical competence assists realization of role of physics and mathematics in future specialist professional activity, acceptance of theoretical and practical meaningfulness of physical and mathematical knowledge.

Keywords: motives, motivation, mathematical competence, process of studies, future teachers of physics and mathematics, higher educational establishments, ways of providing of motivation.

Людмила Білоусова, Олеся Кисельова
(Харків, Україна)

Формування нового покоління вчителів, здатних до самоосвіти впродовж життя, є однією з нагальних проблем сучасної педагогічної освіти. Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. У статті розглянуто сутність, структурні компоненти компетентності самоосвіти майбутнього педагога в умовах відкритого інформаційно-навчального середовища; обґрунтовано технологію формування зазначеної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей в процесі їх професійної підготовки.

Ключові слова: самоосвіта, компетентність самоосвіти, інформаційно-навчальне середовище, технологія, майбутній педагог.

Forming new generation of teachers capable to self-education throughout their lives is one of urgent problems of the contemporary pedagogy education. This problem gains special currency in the terms of dynamic information society. The paper considers essence and structure components of self-education competence of a future pedagogue in the terms of open information-learning environment; it is grounded technology of its forming for students of pedagogical specialties in the process of their professional training.

Keywords: self-education, self-education competence, information-learning environment, technology, a future pedagogue.

Людмила Ткаченко
(Прилуки, Україна)

Анотація: у статті автор пропонує логіку вибору діагностичного інструментарію для з’ясування рівня сформованості критичного мислення майбутніх учителів початкової школи. Вибір емпіричних методів дослідження обумовлений визначеними критеріями критичного мислення та їх показниками. Відповідно до визначених критеріїв вибрані методи, якими послуговуються дослідники критичного мислення, а саме: спостереження, бесіда, метод вивчення продуктів діяльності, метод узагальнення незалежних характеристик, а також: опитувальник Р.Кеттела «Шістнадцять особистісних факторів» (16 PF) варіант 105, методика Дембо-Рубінштейна, методика «Мотивація навчання у ВНЗ», методика діагностики загальної комунікативної толерантності та авторська анкета.

Ключові слова: критичне мислення, майбутні вчителі початкової школи, критерії оцінки рівнів сформованості критичного мислення, рівні сформованості критичного мислення,  діагностичний інструментарій.

Аннотация: в статье автор предлагает логику выбора диагностического инструментария для определения уровня сформированности критического мышления будущих учителей начальной школы. Выбор эмпирических методов исследования обусловлен определенными критериями критического мышления и их показателями. В соответствии с выделенными критериями выбраны методы, которыми пользуются исследователи критического мышления, а именно: наблюдение, беседа, метод изучения продуктов деятельности, метод обобщения независимых характеристик, а также: опросник Р.Кеттела «Шестнадцать личностных факторов» (16 PF ) вариант 105, методика Дембо - Рубинштейна, методика «Мотивация обучения в вузе», методика диагностики общей коммуникативной толерантности и авторская анкета.

Ключевые слова: критическое мышление, будущие учителя начальной школы, критерии оценки уровней сформированности критического мышления, уровни сформированности критического мышления, диагностический инструментарий.

Annotation: it the article author highlights the logic of choosing of diagnostic tools to determine the level of formation of future primary school teachers' critical thinking. The choice of empirical research methods is determined by the certain criteria of critical thinking and their values. Methods which critical thinking researchers are guided were selected in accordance with the established criteria. Methods are as follows: observation, conversation, method of studying of the activity’s products, method of synthesis of independent features and R. Kettel’s questionnaire "Sixteen personality factors" (16 PF) variant 105, Dembo-Rubinstein’s method, method "Motivation of studying at post-graduate schools", method of diagnosing of general communicative tolerance and author questionnaire.  

Keywords: critical thinking, future teachers of primary school, criteria of evaluation of levels of critical thinking’s formation, levels of critical thinking’s formation, diagnostic tools.

Ольга Сорока
(Тернопіль, Україна)

У статті представлено аналіз навчальних планів і робочих програм на 2013/2014 академічні роки у трьох вищих навчальних закладах України, що здійснюють підготовку вчителів початкової школи. Проаналізовано головні дисципліни та визначено в них місце арт-терапевтичного компоненту. Зроблено висновок про недостатню теоретичну та практичну наповненість навчальних планів темами, що розкривають питання розробки й впровадження інноваційних освітніх технологій, до яких ми відносимо арт-терапію.

Ключові слова: підготовка, майбутній учитель початкової школи, арт-терапевтичні технологій, навчальний план, програма підготовки.

В статье представлен анализ учебных планов и рабочих программ на 2013/2014 академические годы в трех высших учебных заведениях Украины, которые осуществляют подготовку учителей начальной школы. Проанализированы главные дисциплины и выделен в них арт-терапевтический компонент. Сделан вывод о недостаточной теоретической и практической наполненности учебных планов темами, раскрывающими вопросы разработки и внедрения инновационных образовательных технологий, к которым мы относим арт-терапию.

Ключевые слова: подготовка, будущий учитель начальной школы, арт-терапевтические технологии, учебный план, программа подготовки.

Світлана Щербина
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена проблемі навчання говорінню студентів іноземною мовою на основі комунікативного підходу у немовних вищих навчальних закладах. Розглянуто деякі методи щодо покращення мовних навичок студентів та запобігання одноманітності на заняттях з іноземної мови. Наведено основні умови постановки мовних завдань студентам, що спонукають їх до висловлювань та використання усіх відомих мовних засобів. Автор пропонує приклади різних видів мовленнєвої діяльності, які відповідають умовам комунікації. На заняттях студенти опиняються в ситуаціях, які спонукають їх до вживання «живої» розмовної англійської мови, що відповідає європейським стандартам.

Ключові слова: комунікативний підхід, компетенція, мовленнєві навички, повторення, підготовчий етап, завдання, мовленнєва діяльність.

Статья посвящена проблеме обучения студентов говорению на иностранном языке на основе коммуникативного подхода в неязыковыхвысших учебных заведениях. Рассмотрены некоторые методы улучшения языковых навыков студентов и предотвращения однообразия на занятиях по иностранному языку. Приведены основные условия постановки речевых задач студентам,которые мотивируют их говорить на иностранном языке и использовать все известные языковые средства. Автор предлагает примеры  различных видов языковой деятельности, отвечающие условиям коммуникации. На занятиях студенты оказываются в ситуациях, провоцирующих их на использование «живого» разговорного английского языка, который отвечает европейским стандартам.

Ключевые слова: коммуникативный подход, компетенция, речевые навыки, повторение, подготовительный этап, задание, речевая деятельность.

Thearticleisdevotedtotheproblem of teaching speaking foreign language in non-linguistic high educational institutions. Some techniques to improve students’ speaking skills and to prevent boredom in teaching speaking are discussed. Three basic reasons to give students speaking tasks, which provoke them to speak and use all the known language means are revealed. The author suggests some important elements of the communicative approach: learners are provided with the language needed in order to perform the task, use the best language they can achieve the task and tasks provide students with just the right amount of challenge .The examples of different types of speaking activity that comply as far as possible with the characteristics necessary for communication are given. During the lessons, students communicate in the situations which make them use “live” spoken English which corresponds to the European standards.

Keywords: communicative approach, competence, speaking skills, rehearsal, preparation stage, task, speaking activity.

Наталія Подопригора
(Кіровоград, Україна)

В статті розглядається проблема побудови структурно-функціональної моделі компетентнісно орієнтованого процесу навчання математичних методів фізики майбутніх вчителів фізики. Визначені супідрядні рівні щодо її створення: теоретико-методологічний; концептуалізація та моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики, проектування, моніторинг через визначення критеріїв і показників сформованості та розвитку математичної компетентності з фізики, рівнів сформованості та вибір засобів діагностики. Визначені компоненти математичної компетентності з фізики: когнітивний, діяльнісний, особистісний,останній структурований за мотиваційними, ціннісно-рефлексивними, емоційно-вольовими особистісними якостями студента.

Ключові слова: математичні методи фізики, математична компетентність з фізики, майбутній вчитель фізики, компетентнісний підхід, структурно-функціональна модель, методична система, педагогічний університет.

В статье рассматривается проблема построения структурно-функциональной модели обучения будущих учителей физики математическим методам физики. Определена иерархия уровней по ее построению: теоретико-методологический; концептуализация и моделирование методической системы обучения математическим методам физике, проектирование, мониторинг через обоснование критериев, показателей, а также уровней сформированности и развития математической компетентности по физике, выбор средств диагностики. Охарактеризованы когнитивный, деятельностный, личностный составляющие компетентности, личностный компонент учитывает мотивационные, ценностно-рефлексивные, эмоционально-волевые личностные качества студента.

Ключевые слов: математические методы физики, математическая компетентность по физике, будущий учитель физики, компетентносный подход, структурно-функциональная модель, методическая система, педагогический университет.

In the article is examined problem of constructions of structural-functional model of mathematical methods of physics at pedagogical universities is highlighted. The hierarchy of levels of construction of structural-functional model is presented: theoretical and methodological, construction of concepts andsimulation modeling of methodical system of mathematical methods of physics teaching at pedagogical universities, system design, performance monitoring through the ground of criteria, indexes, and skills development to students component of mathematical competence in physics are identified, choice of facilities of diagnostics. The ground of expedience of realization of the context of future professional activity in content of teaching the mathematical methods of physics is executed from the point of context teaching theory.Expediency of interdisciplinary connections is grounded in an educational-cognitive process after a physicist in that a mathematical design comes forward one of integrative factors of teaching the mathematical methods of physics.

Keywords:Mathematical Methods of Physics, Mathematical Competence in Physics, the future teacher of physics, competency-based approach, Structural-Functional Model, Methodical System,pedagogical university.