adultload.ws

Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у навчанні фахових дисциплін
 

Голови секції
 


Кодлюк Ярослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника, професор кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Калініченко Надія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Для попереднього ознайомлення та обговорення на сайті представлено авторські оригінали наукових статей. Відредаговані матеріали будуть опубліковані у збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія : Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1 05/6).

ОРГКОМІТЕТ

Дякуємо за участь у конференції! Обговорення завершено.

 

Ярослава Кодлюк
(Тернопіль, Україна)

У статті розкрито основні аспекти практико орієнтованого підходу у підготовці майбутніх учителів початкових класів – загальнопедагогічний та методичний, пов’язані з реалізацією вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Ключові слова: Державний стандарт початкової загальної освіти,  майбутній учитель початкових класів, компетентнісний підхід в освіті, навчальні досягнення молодших школярів, підручник для початкової школи.

 

В статье раскрыты основные аспекты практико ориентированного подхода в подготовке будущих учителей начальных классов – общепедагогического и методического, повязанные с реализацией требований Государственного стандарта начального общего образования.

Ключевые слова: Государственный стандарт начального общего образования,  будущий учитель начальных классов, компетентностный подход в образовании, учебные достижения младших школьников, учебник для начальной школы.

 

General and methodical aspects that are connected with implementation of the requirements of primary education standard are the main aspects of the practice-oriented approach in training of primary school teachers. Both these methods are analyzed in the article.

Keywords: State primary education standard, primary school teachers, competence approach in education, educational achievement of young pupils, a textbook for primary school.

Детальніше...

 

Тетяна Довга
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена трансформації проблеми вміння вчитись у проблему загальнонавчальних умінь і навичок. Висвітлюється розвиток проблеми  у наукових дослідженнях 60-80 років ХХ століття та її відображення в навчальних посібниках та підручниках з педагогіки кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Ключові слова: вміння вчитись,  загальнонавчальні вміння, навчальна діяльність, навчальна література.

 

Статья посвящена трансформации проблемы умения учитьсяв проблему общеучебных умений и навыков. Освещается развитие проблемы в научных исследованиях 60-80 годов ХХ века и ее отражение в учебных пособиях и учебниках по педагогике конца ХХ - начала XXI века.

Ключевые слова:умение учиться, общеучебные умения, учебная деятельность, учебная литература.

 

The article is devoted totransforming the problem of the ability to learn into the problem  skills. The paper covers the development of these issues in the researches 60-80s of the twentieth century and their reflection  in the manuals and textbooks on pedagogy late XX - early XXI.

Keywords: ability to learn, general academiesability,training activities, educational literature.

 

Детальніше...

 

Надія Калініченко
(Кіровоград, Україна)

В статті розкриваються традиції та інновації  сучасного уроку біології в загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: дидактика, типи уроків, структура уроків біології, інформаційно-комунікаційні технології.

 

В статье раскрываются  традиции та инновации современного урока биологии в общеобразовательных учебных заведениях.

Ключевые слова: дидактика, типы уроков, структура уроков биологии, информационно-коммуникационные технологии.

 

In the article traditions and innovations of a modern lesson of biology in general  educational institutions are revealed.

Key words: didactic, types of lessons, the structure of Biology lessons, IC technologies.

Детальніше...

 

Антипин Е.Л.
Дмитриева В.Ф.
Самойленко П.И.

(Москва, Россия)

В представленной работе предлагается более полно и подробно воспользоваться материалом уже известных физических парадоксов (как решенных, так и не полностью решенных) в образовательном процессе, что, по нашему мнению, позволит выйти на более глубокий уровень познания сути явлений окружающего мира.

 Ключевые слова:  парадокс, энтропия, информация, второе начало термодинамики, идентичность.

Детальніше...

 

Олег Царенко
(Кіровоград, Україна)

В роботі проведено дослідження особливостей планування та організації самостійної роботи студентів при вивченні загального курсу фізики. Значна увага приділена прийомам активізації розумової діяльності студентів через впровадження принципу проблемності у різні форми навчального процесу.

Ключові слова: навчальний процес, науково-методичне забезпечення, самостійна робота студентів, методика викладання загального курсу фізики, принцип проблемності, активізація розумової діяльності.

 

This paper studied the characteristics of planning and organizing independent work of students in the study of general physics course. Considerable attention is given to techniques enhancing mental activity of students through the implementation of the problematic principle in various forms of educational process.

Keywords: teaching, scientific and methodological support, independent study students, methods of teaching general physics course, the problematic principle, increasing mental activity.

Детальніше...

 

Ани Златева
(Стара Загора, България)

В тази статия се разглеждат особеностите на пространственото отразяване на действителността в рисунките на  6-7 годишните деца във връзка с развиващите се пространствени възприятия в тази възраст и като начин за формиране на творческия потенциал на  личността.  

Ключови думи:пространствени възприятия, отражение на пространството в детската рисунка

 

This article discusses the characteristics of the spatial reflection of  reality in the drawings of the 6-7 year-old children, according to the developing spatial perceptions at this age and as a way of  forming the creative potential of a  person.

Keywords: spatial perceptions, reflection of the space in the child’s drawing.

Детальніше...

 

Yaroslav Chernyonkov
(Kirovograd, Ukraine)

В  даній статті аналізуються деякі інноваційні характеристики індивідуалізації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах (на основі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Черкаського національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького).

Ключові слова:індивідуалізація, професійна підготовка, інноваційні характеристики, експериментальне дослідження, майбутній вчитель іноземних мов, мотиваційний аспект, когнітивний аспект, процесуальний аспект.
 

This article analyzes some innovative features of individualized training of the future teachers of foreign languages ​​at the higher educational institutions (based on Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko and Cherkassy National Pedagogical University named after Bogdan Khmelniytskyi).

Key words:individualization, professional training, innovative features, experimental study, future teacher of foreign languages​​, the motivational aspect, the cognitive aspect, the procedural aspect.

Детальніше...

 

Олена Дейнека
                                                                               (Київ, Україна)

Стаття присвячена інноваційним технологіям та інтеграції змісту технічних дисциплін і фізики у професійно-технічних навчальних закладах освіти. Розглянуто інноваційні технології при побудові інтегрованого навчального процесу, що дозволяють якісно вирішувати завдання навчання учнів.

Ключові слова: Професійно-технічна освіта, професія, фізика, технічні дисципліни, інтеграція, інноваційні технології.

Статья посвящена инновационным технологиям и интеграции содержания технических дисциплин и физики в профессионально-технических учебных заведениях. Рассмотрены инновационные технологии при интегрированном построении учебного процесса, позволяющих качественно решать задачи обучения учащихся.
 

Ключевые слова: Профессионально-техническое образование, профессия, физика, технические дисциплины, интеграция, инновационные технологии.

The article is devoted to the integration of innovative technologies and technical disciplines and physics at vocational schools. Innovative technologies in the construction of an integrated learning process are considered that allow doing the tasks of teaching students.

 Keywords: Vocational education, profession, physics, engineering disciplines, integration, innovative technologies.

Детальніше...

 

Інна Демешко
(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлено досвід використання інноваційних технологій у викладанні курсу „Теоретичні питання граматики української мови” у взаємодії з традиційними методами навчання.

Ключові слова:інноваційні технології, традиційні методи навчання, принципи модульного навчання, метод проектів.

В статье расскрывается опыт использования инновационных технологий в курсе „Теоретические вопросы грамматики украинского языка” при взаимодействии с традиционными методами обучения.

 

Ключевые слова:инновационные технологии, традиционные методы обучения, принципы модульного обучения, метод проэктов.

The article highlights the horizon of experience of the usage of innovative technologiesin teaching word-building morphonology in the course TheTheoretical Grammar Issues оftheUkrainian Languagein conjunction with traditional methods of teaching.

Key words:innovative technologies, traditional teaching methods, principles ofmodular education, project method.

Детальніше...

 

Тетяна Фадєєва
(Кіровоград, Україна)

У статті піднімається питання теоретичного обґрунтування використання імітаційного моделювання у природничо-математичній підготовці майбутнього фахівця дошкільного навчального закладу. Прикладний зміст імітаційного моделювання полягає в алгоритмізації дидактичного складника освітніх процесів, розробці віртуального дослідницького простору, знаково-графічній візуалізації, схематичній подачі експериментального матеріалу та проектуванні процесу підготовки.

Ключові слова: імітаційне моделювання, алгоритм, модель, типи, природничо-математична підготовка, дошкільний навчальний заклад.

 

The article deals with the theoretical justification of using the simulation in natural and mathematical preparation of future specialists of preschool educational institutions. Applied content of simulation is the algorithmization of didactic component of educational processes, development of virtual research expanse, symbolic and graphical visualization, schematic supply of experimental material and projection of the preparation process.

Key words:simulation, algorithm, model, types, natural and mathematical preparation, preschool educational institution.

Детальніше...

 

Ольга Гавриленко
(Кіровоград, Україна)

У статті  розлянуто етапи реалізації технології рольової перспективи у навчанні іншомовного професійного спілкування студентів економічних спеціальностей. Обгрунтовані цілі, завдання та компоненти.

Ключові слова: технологія, ролева перспектива, проблемна ситуація, соціальна роль, економічний напрямок.
 

The stages of the role perspective technology realization in teaching foreign language communication of the students of economic specialities are considered in the article. The aims, tasks and components are grounded.

Keywords: technology, role perspective, problemsituation, social role, economic direction.

Детальніше...

 

Оксана Глушак
(Київ, Україна)

Розкрито сутність та зміст терміну «критерії». Проаналізовано критерії оцінювання інформаційної культури. Визначено рівні сформованості інформаційної культури бакалаврів з філології під час вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу.

Ключові слова: інформація, культура, інформаційна культура, інформатизація, інформаційне суспільство, критерії, рівні сформованості.

 

The essence and content of the term "criteria". Evaluation criteria of information culture are analyzed.  The levels of information culture of Bachelor of philology in the study of information and computer sciences are determined.

Ключовіслова:information, culture, information culture, informatization, information society, criteria, levels of development.

Детальніше...

 

Михайло Каленик
(Суми, Україна)

Як показує практика, у переважній більшості випадків викладачі у процесі дистанційного навчання обмежуються розміщенням лекційного курсу в електронному вигляді і введенням автоматизованої системи тестування на етапі контролю. У статті розглядаються питання методики організації самостійної роботи в умовах дистанційного навчання фізики.

Ключові слова:дистанційне навчання. самостійна робота, довгострокові різнорівневі завдання, робочий конспект, компонент, структурний елемент, інтегративна модель навчального процесу.
 

 Practice shows that in most cases teachers in the course of distance learning are limited to placement of a lecture course in an electronic form and introduction of the automatic system of testing at a control stage. In the article the questions of a technique for organizing independent activity in the conditions of distance learning of physics are considered.

Keywords:distance learning, independent activity, long-term tasks, working abstract, component, structural element, integrative model of process of training.

Детальніше...

 

Наталія Хміль, Ірина Морквян,
Анастасія Волосовцева, Сабіна Гадімова

(Харків, Україна)

У статті наведена класифікація інтерактивних методів навчання за можливістю застосування їх у начально-виховному процесі з урахуванням вікових особливостей учнів, аналізується доцільність методів при організації та проведенні позакласних виховних заходів з інформатики в молодшій школі, що проілюстровано на прикладах фрагментів виховних заходів з інформатики в 4 класі.

Ключові слова: позакласна робота з інформатики, психологічні особливості розвитку дитини, молодші школярі, підлітки, інтерактивні методи навчання, інтерактивна діяльність.
 

The article presents the classification of interactive teaching methods for applying them in the educational process considering the age characteristics of students;the expediency of methods is analyzedfor organizing and conducting extracurricular activitiesin Informatics in primary school, as illustrated withthe examples of fragments of activitiesin Informatics in the4th form.

Key words: extracurricular work in Informatics, psychological features of child development, juniors, teens, interactive teaching methods, interactive activity.

Детальніше...

 

Олена КИРИЧЕНКО
(
Кіровоград, Україна)

Виявляється специфіка методологічних підходів до вивчення художньої культури в аспекті регіонального компоненту; визначаються можливості методологічного розширення аналізу художнього простору в локальних культурних центрах країни та формування у майбутніх фахівців педагогічних навчальних закладів розуміння значимості культурних цінностей власного регіону.

Ключові слова:регіональний компонент, художній простір, метолодогія, метод історико-культурної реконструкції, герменевтичний метод, системний метод, міждисциплінарний метод.

 

The article views the specific character of the methodological approaches to studying  Ukrainian art in the aspect of regional component; the paper reveals the opportunities of methodological broadening of the art space analysis in the local cultural centers of the country under the conditions and means of formation of understanding of the essense of the native region cultural values among the future specialists of pedagogical educational establishments.

Key words:regional component, art space,methodology, historic-cultural reconstructional method, hermeneutical method, system method, interdisciplinary method.

Детальніше...

 

Юлія Короткова
(Маріуполь, Україна)

У статті вивчається досвід Греції та Кіпру у застосуванні міжкультурного підходу у навчанні іноземних мов у вищих закладах освіти. Аналізуються погляди грецьких та кіпрських учених на сутність міжкультурного підходу, зміст і структуру міжкультурної компетенції та шляхи її формування на заняттях з іноземної мови.

Ключові слова:міжкультурний підхід, іншомовна комунікативна компетенція, міжкультурна компетенція, формування міжкультурної компетенції.

 

In this article the experience of Greece and Cyprus in applying intercultural approach while teaching foreign languages in Higher Educational Establishments is studied. The views of Greek and Cyprus scientists on the essence and structure of intercultural competence and ways of its formation on foreign language lessons is analyzed.

Keywords:intercultural approach, foreign language communicative competence, intercultural competence, formation of intercultural competence.

Детальніше...

 

Оксана Ковалів
(Полтава, Україна)

В статті розглядаються питання моделювання електронного навчально-методичного комплексу для професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. Специфіка створення та застосування ЕНМК при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на прикладі дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики»

Ключові слова: вища освіта,електронний навчально-методичний комплекс, електронний підручник, інформаційні технології, інформаційний банк, професійна освіта, технологія.
 

The article deals with the simulation of electronic teaching system for training future physical education specialists. The specificity of creation and use ENMK while studying the subjects of professional and practical training. An example of the discipline "Theory and Methods of Teaching Athletics» is provided.

Keywords: higher education, electronic educational-methodical complex electronic textbook, information technology, information bank, professional education, technology.

Детальніше...

 

Світлана Ковтюх
(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлені проблеми науково-методичного забезпечення навчальної фахової дисципліни як необхідного підґрунтя для формування компетентного вчителя-професіонала на прикладі курсу сучасної української літературної мови, який опановують студенти філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: науково-методичне забезпечення, навчально-методичний посібник, змістовий модуль, індивідуальне навчально-дослідне завдання.
 

This paper deals with the problems of scientific and methodological courseware of educational professional subject as an essential basis for the formation of a competent professional teacher. It is illustrated by an example of the course of Modern Standard Ukrainian for the students of philological faculties of higher educational establishments.

Key words:scientific and methodological courseware, study guide, content module, individual educational and research assignment.

Детальніше...

 

Олександр ЛАБЕНКО
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядається проблема якості вивчення іноземної мови в Україні з огляду на розвиток світових соціально-економічних та культурно-освітніх перетворень у ХХІ столітті.

Ключові слова: інноваційні технології вивчення іноземних мов,  вища освіта, якість освіти,методологія, 3-Д  технологія навчання іноземним мовам.

 

The paper deals with the problem of the quality of studying foreign language in Ukraine taking into consideration the development of the world socioeconomic, cultural-education transformation in XXI century.

Keywords:innovation technology of studying foreign language, higher education, the quality of education, methodology, 3-D technology of studying foreign language.

Domine, dirigenos.

Детальніше...

 

Вікторія Любашина
(Євпаторія, Україна)

Стаття присвячена аналізу засобам розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників в умовах дошкільного закладу. Досліджено особливості ігрової діяльності як засіб розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників в умовах дошкільного закладу.

Ключові слова:ігрова діяльність, діалогічне мовлення, старші дошкільнята, дошкільний заклад.
 

The article analyzes the means of dialogue speech of senior preschool children in the kinder garden. The features of the game as a tool for dialogue speech of senior preschool children in the kinder garden are cleared.

Keywords:game activity, dialogic speech, older preschoolers, kinder garden.

Детальніше...

 

Наталя Назаренко
(Маріуполь, Україна)

В роботі наведено загальну характеристику проектної технології. Зроблено акцент на використанні електронних підручників та гіпермедіа-прикладів  для організації самостійної роботи студентів, розкриті особливості використання методу проектів під час вивчення інформатики студентами нетехнічних спеціальностей.

Ключові слова:проект, технологія, інформатика, гіпертекст, електронний підручник, навчання в співпраці, вища освіта.

 

The article provides an overview of the project technology. The emphasis is made on the use of electronic textbooks and hypermedia examples in the students’ individual work. It also exposes the features of using the project method while studying computer science by students of nontechnical majors.

Key words: project, technology, computer science, hypertext, electronic textbook, study in cooperation, higher education.

Детальніше...

 

Наталія Подопригора
(Кіровоград, Україна)

Пропонується один з варіантів комплексного представлення експериментальної і теоретичної компонент курсу фізики вищої школи у формуванні відповідної предметної компетентності майбутніх учителів фізикина прикладі використання акустичного датчика у системі навчального фізичного експерименту.

Ключові слова: Компетенція, компетентність, майбутній учитель фізики, навчальний фізичний експеримент, акустичний датчик, прискорення вільного падіння, науково-методичне забезпечення.
 

The article offers one of the variants of complex presentation of experimental and theoretical components of the course of physics at higher school in forming corresponding subject competence of future teachers of physics on the example of the use of acoustic sensor in the system of educational physical experiment.

Keywords: Jurisdiction, competence, future teacher of physics, educational physical experiment, acoustic sensor, acceleration of the free falling, scientifically methodical providing.

Детальніше...

 

Алла  Растригіна,
Сергій Дьомін

(Кіровоград, Україна)

В статті   визначено основні завдання  щодо  дослідницько-проективної  діяльності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”  та окреслено  шляхи  її  удосконалення  в процесі асистентської практики як важливої складової  професійної підготовки майбутнього фахівця-музиканта.

Ключові слова: дослідницька діяльність,  підготовка майбутнього педагога-музиканта, особистісний творчий потенціал, інноваційні технології,асистентська практика, суб’єктність, метод проектів, портфоліо.

 

The article defines  the main tasks ofresearch andprojectiveactivities  of M.A. students and outlines the ways of its improvement in the process of teaching practice in university as an important  element  of their  professional training as  a future specialist-musician.

Keywords: research work, training of a future teacher-musician, personality creative potential, innovative technologies, assistant practice, subjectivity, method of projects, portfolio.

Детальніше...

 

Геннадій Шишкін
(Київ, Україна)

Стаття присвячена проблемам формування творчої особистості майбутнього вчителя технологій при вивченні фізики. Привертається увага до необхідності цілеспрямованого формування у студентів загальних творчих здібностей. Розглядаються основні етапи підготовки студентів до творчої діяльності.

Ключові слова: інтеграція, інтуїція, мислення, творча діяльність, технічний об’єкт, технологія, фундаментальність.

 

The article is devoted to the problems of forming a creative personality of future technologyteachers during the study of physics. We pay attention  to the necessity of the purposeful forming of general creative capabilities among the students. The basic stages of students’ preparation for creative activity are examined.

 Keywords:integration, intuition, thought, creative activity, technical object, technology, solidity.

Детальніше...

 

Світлана Стадніченко
(Дніпропетровськ, Україна)

У роботі проаналізовано проблеми організації навчальної діяльності іноземних студентів та забезпечення їх дидактичними розробками, що відповідають вимогам сучасних педагогічних технологій, при англомовному вивченні медичної біофізики. 

Ключові слова: медична біофізика, комплекс навчально-методичних матеріалів, мультимедійні технології, педагогічні технології, самостійна робота.

 

This articles reveals the problems of organizing the training activity of  foreign students and providing them with didactic working outs that meet the requirements of modern educational techniques while teaching medical biophysics in English.

Key words:medical biophysics, complex teaching materials, multimedia technology, educational technology, independent work.

Детальніше...

 

Людмила Суховірська
(Кіровоград, Україна)

У статті розкриваються синергетичні підходи організації підготовки вчителів фізики до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: синергетичний підхід, інноваційні процеси, самоорганізація, комп’ютеризація, нелінійність, інформаційно-комунікаційні технології, біфуркація.

 

In the article the sinergistical approach to organizing the preparation of teachers of physics for profile studies at secondary schools is revealed.

Keywords: sinergistical approach, innovative processes, computerization, non-linearity, of informatively-communication technologies, bifurcation.

Детальніше...

 

Олена Трифонова
(Кіровоград, Україна)

У даній статті розглянуті шляхи удосконалення методики вивчення поняття фонона та його характеристик, які дають змогу студентам чітко визначити поняття фонона у його хвильовому, квазіімпульсному та енергетичному вираженнях, виокремити основні властивості фононів та їх значення для наукових та практичних досліджень.

Ключові слова: методика навчання, фонони, фізика твердого тіла, загальна фізика, студенти, метод аналогій.

 

In this article the ways of improving the  methododology of the study of the concepts of phоnon and its descriptions are considered which enable students to define the concept of phоnons in its is wave and power expressions, to select basic properties of fonons and their value for scientific and practical researches.

Keywords: methodologyof studies, phоnons, physics of solidmatters, general physics, students, method of analogies.

Детальніше...

 

Анна Власенко
(Умань, Україна)

У статті розкриваються теоретичні аспекти організації проектної діяльності учнів, підкреслюється, що майбутній учитель має володіти сучасними методиками, бути інформаційно-обізнаним та гнучким, щоб бути спроможним досягати якісних результатів.

Ключові слова:проектна діяльність, проект, початкова школа, метод проектів,критерії оцінювання, особистісно-орієнтоване навчання.

 

The theoretical aspects of organizing students’ project activity are revealed in the article. The future teacher must know and use modern techniques and methods to be well-informed and flexible so that to be able to achieve qualitative results.

Keywords: project activity, project, primary school, a method of projects, criterias of evaluation,personally-oriented teaching.

Детальніше...

 

Оксана Войтович
(Рівне, Україна)

У статті висвітлюються засоби організації самостійної роботи студентів спеціальності «Біологія» при викладанні органічної хімії. Описано види, групи, форми самостійної роботи та організацію контролю за результатами самостійної роботи студентів-біологів на лекціях, з навчально-методичним посібником та при виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань

Ключові слова:самостійна робота, види, групи, форми самостійної роботи, контроль результатів самостійної роботи.

 

The article covers the means of independent work of students majoring in "Biology" in teaching organic chemistry. The paper describes kinds, groups and forms of independent work and organization of control over the results of independent work of students-biologisys on lectures while working with manuals and the performing individual research tasks.

Keywords:independent work, types, groups, forms of independent work, monitoring the results of independent work.

Детальніше...

 

Марина Яковлєва
деса, Україна)

 У статті проаналізовано науково-педагогічну літературу та розкрито сутність поняття «загальнокультурна компетентність», доведена його багатозначність,  охарактеризовано різні підходи до визначення поняття та обґрунтоване значення її сформованості у нового покоління фахівців з права.

Ключові слова: культура, загальнокультурна компетентність, загальна культура, компетенція, культура особистості, компетентісний підхід.

 

Scientific-pedagogical literature is analyzed in the article, different approaches to the concept "general cultural competence” are characterized, its significance is proved, the importance of its formation of the new generation of specialists of law is justified.

Keywords: culture, general cultural competence, general culture, competence, culture of personality, competence approach.

Детальніше...

 

Ірина Задорожна
(Тернопіль, Україна)

У статті обгрунтовано доцільність використання комунікативного методу, методів викладача (організація самостійного пошуку, тренування, практики спілкування; контроль) і студентів (самостійний пошук, ознайомлення, осмислення, тренування, практика спілкування; самоконтроль та самоаналіз), а також технологій проблемного навчання, проектних, інформаційно-комунікаційних технологій і технології «портфоліо» в організації самостійної роботи майбутніх учителів.

Ключові слова:метод, технологія, самостійна робота, майбутні вчителі, іноземна мова, компетентність, автономія.

 

The necessity to use the communicative method, teachers’ (organisation of self-maintained information search, training, communication; control) and students’ (self-maintained information search, familiarisation, training, communication, self-control, self-analysis) methods of self-study work organization; problem-solving, project, information technologies and technology of portfolio in future FL teachers’ self-study work organizationhave been grounded in the article.

Key words:method, technology, self-study work, future teachers, foreign language, competence, autonomy.

Детальніше...

 

Олена Завражна
(Суми, Україна)

У статті визначено роль спецкурсів у системі навчального процесу ВНЗ, які спрямовані на сучасні вимоги до підготовки майбутніх науковцівз метою вдосконалення професійно-спрямованої підготовки студентів фізичних спеціальностей.

Ключові слова: професійна підготовка, навчальний процес, фахова орієнтація,професійна спрямованость,науково-дослідна діяльность,спецкурс.

 

The article outlines the role of special courses in the process of learning at university which are aimed at modern requirements for training future scientists to improve vocational training of the students of  physics.

Keywords: training, teaching, professional orientation, research activities, a special course.

Детальніше...

 

Наталія Жовтюк
(Тернопіль, Україна)

На основі аналізу сучасної літератури та з урахуванням специфіки навчання другої іноземної мови виділено дидактичні(принципи свідомості, наочності, посильності, активності, систематичності, послідовності та повторюваності) та методичні (принцип комунікативно-когнітивної спрямованості навчання, урахування лінгвістичного та навчального досвіду студентів, контрастивності, професійної спрямованості навчання) принципи формування лексичної компетентності  у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької.

Ключові слова:дидактичні принципи, методичні принципи, лексична компетентність, майбутні вчителі, друга іноземна мова, англійська мова, німецька мова.

 

On the basis of modern literature and considering the peculiarities of the second language teaching didactic (principle of conscience, visualisation, feasibility, activity, systematic character, graduality and repetition) and methodical (communicative-cognitive principle, contrastive principle, principle of students’ linguistic and learning experience consideration,  professionally – oriented teaching) principles of lexical competence forming inteaching English after German have been distinguished.

Key words:didactic principles, methodical principles, lexical competence, future teachers, second foreign language, English language, German language.

Детальніше...

 
 • 14:46:18, Ольга Яковлєва, Кіровоград (Україна)

  Шановний Олег Миколайович! Дякую за цікаву статтю «Самостійна робота студентів при вивченні загального курсу фізики: планування, впровадження, контроль». За програмою спецкурсу фізики для учнів електротехнічних спеціальностей професійно-технічних навчальних закладів значна частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання. Представлена Вами інформація щодо організації самостійної роботи може бути використана й під час викладання курсу фізики у ПТНЗ.

 • 15:27:07, Бузян Олеся, Украина, Новоукраинка

  Колективом школы приняли участие в интернет-конференции. Было приятно, что с нами общаются учителя, научные сотрудники Латвии, России, Болгарии. Для нас это была диковинка. Спасибо организаторам за приятное общение и особенно Ольге Валентиновне Сушкевич.
  Так держать!

 • 15:46:21, Ольга Николаевна Самохина, Одесса (Украина)

  К статье Анны Власенко.
  Уважаемая Анна,прочитав Вашу статью с огромным любопытством, хотелось бы задать такой вопрос: Как Вы считаете, готовы ли младшие школьники к проэктной деятельности? Ведь такой вид учебного задания требует специальной подготовки , а также ряда умений и навычек. Вызывает сомнение, что младший школьник в состоянии без помощи родных выполнить ряд сложных (не по возрасту) операций. Мои соображения основываются не только на собственном преподавательском опыте, а и на родительском. Воспитывая дочь-второклассницу, могу заметить, что проэктная деятельность в школе очень "перегружает" и детей, и родителей.