Соціально-професійне становлення як умова особистісного розвитку фахівця

 

Голови секції
 


Радул Валерій Вікторович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.


Кондрашова Лідія Валентинівна - доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Для попереднього ознайомлення та обговорення на сайті представлено авторські оригінали наукових статей. Відредаговані матеріали будуть опубліковані у збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія : Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1 05/6).

ОРГКОМІТЕТ

Дякуємо за участь у конференції! Обговорення завершено.

 

Л.В.Кондрашова
(Черкассы, Украина)

У статті розкривається етико-професійний аспект підготовки майбутніх педагогів у системі університетської освіти, конкретизується мета, зміст, підходи її реалізації, розглядаються можливості університетської освіти в соціально-професійному становленні особистості майбутніх педагогів

Ключові слова: соціально-професійне становлення, етико-професійна підготовка, професійні цінності і смисли.

 

В статье раскрывается этико-профессиональная подготовка будущих педагогов в системе университетского образования, конкретизируется цель, содержание, подходы ее реализации, рассматриваются возможности университетского образования в социально-профессиональном становлении личности будущих педагогов.

Ключевые слова: социально-профессиональное становление, этико-профессиональная подготовка, профессиональные ценности и смыслы.

Детальніше...

 

Володимир Сергієнко,
Ігор Войтович
(
Київ, Україна)

Розкрито причини та особливості соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики. Висвітлено соціальні функції вчителя інформатики з урахуванням потреб суспільно-економічного розвитку суспільства. Описано модель конкурентоспроможного вчителя інформатики, що складається із суми ознак, які є основою структури соціальних, психологічних і професійних рис.

Ключові слова: соціальна орієнтація вищої освіти, технічна підготовка майбутніх учителів інформатики, соціальні функції й конкурентоспроможність учителя інформатики

 

The article reveals the causes and characteristics of socially oriented technical training of future teachers of computer science. The social functions of IT teachers are considered in regard of socio-economic development of society. The model of a competitive teacher of computer science which consists of the sum of traits that are the basis of the structure of social, psychological and proffesional characteristics.

Keywords:social orientation of higher education, technical training of future teachers of computer science, social functions and competitiveness of teachers of computer science.

Детальніше...

 

Олена Берестенко
(Луганськ, Україна)

Устаттіосмислюється та аналізується теоретичний та практичний досвід   А.С. Макаренка з позиції впливу його на культуру професійного спілкування сучасного вчителя  з метою її удосконалення, а також дається характеристика теорії виховання особистості в колективі, шляхи та засоби розвитку професійної позиції, осмислення культури професійного спілкування в колективі.     

 Ключові слова:виховання, теорія виховання, вчення про колектив, культура професійного спілкування, професіоналізм,педагогічній техніки, педагогіка паралельної дії, система перспективних ліній, ознаки колективу, стадій розвитку колективу, дисципліна,демократичний стиль відносин,зовнішній і внутрішній контроль.

 

The article interprets and analyzes A. Makarenko’s theoretical and practical experience from the point of view of its influence on the culture of the modern teacher professional communication in order to improve it. The paper characterizes the theory of education of the individual in the collective and the ways and means of developing professional attitude, understanding the culture of professional communication in the collective.

Key words:education, theory of education, the study of collective, a culture of professional communication, professionalism, educational technology, Pedagogy of parallel action, the system of perspective lines, features of the collective, stages of the development of collective, the discipline, the democratic style of relationships.

Детальніше...

 

Ірина Блохіна
(Київ, Україна)

У статті розглянуто проблему формування та вдосконалення професійної етики майбутніх фахівців з управління навчальними закладами. Автор наголошує на тому, що дотримання норм професійної етики керівниками є запорукою успішної та продуктивної управлінської діяльності, а її формування та вдосконалення – одним з основних завдань навчального процесу у ВНЗ. Розкриваються можливості вирішення зазначеної проблеми у системі вищої освіти.

Ключові слова: майбутні фахівці з управління навчальними закладами, управлінська діяльність в галузі освіти, професійна етика, професійна мораль, етичні знання, формування та вдосконалення професійної етики,  комплексний підхід.

 

The article considers the problem of forming and improving professional ethics of future specialists in the field of education management. The author emphasizes that observance of professional ethics leaders is the key to a successful and productive management, and its development and improvement is one of the main tasks of teaching at the university. The possibility of solving this problem in higher education establishment is revealed.

Keywords:future specialists in management educational institutions,management activities in the field of education, professional ethics, professional morality, ethical knowledge, development and improvement of professional ethics, integrated approach.

Детальніше...

 

Світлана Єфіменко
(Кіровоград, Україна)

Автором статті розглянуте поняття інтелекту на основі аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових підходів. В статті проаналізовані основні теорії структури інтелекту. Запропоновані поради щодо розвитку інтелекту студентів.

Ключові слова: інтелект, теорії інтелекту, структура інтелекту.

 

The article runs about the intellect. The author of the article analyses the basic theories of intellect’s structure. In inclusion the author gives some advice about developing student’s intellect.

Кeywords: intellect, theories of intellect, structure of intellect.

Детальніше...

 

Світлана Грозан
                                                                                     (Україна,  Кіровоград)

У статті розглядається сутність понять “творча самостійність”, “педагогічна самоефективність”, теоретично обґрунтовується вплив педагогічної самоефективності на процес становлення творчої самостійності майбутніх учителів музики.

Ключові слова: педагогічна самоефективність, творча самостійність, педагогічна компетентність, мотивація, самооцінка.

 

The article deals with the essence of the notions “creative independence”; “pedagogical self-efficiency”.The author substantiates theoretically the influence of pedagogical self-efficiency on the process ofindependent formation of future music teachers.

Key words:pedagogical self- efficiency, creative independence, pedagogical competence, motivation, self-rating.

Детальніше...

 

Лариса Гуцул
(Кіровоград, Україна)

У статті визначається та обrрунтовується роль курсу ,,Українська мова (за професійним спрямуванням)” на нефілологічних факультетах педагогічного університету у становленні мовної особистості вчителя та формуванні навичок педагогічного спілкування.

Ключові слова: мовна особистість,спілкування, комунікація,педагогічне спілкування, мова професійного спілкування, мовна компетенція, фахова мова, культура мови, мовні норми, педагогічна майстерність.

 

This article defines and substantiates the role of the course ,,The Ukrainian language (for professional direction)” atthe non-special faculties in forming a linguistic teacher’s personality and pedagogical communicative skills in  Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University.

Key words: linguistic personality, communication, pedagogical communication, professional communication, language competence, professional language, language culture, language norms, pedagogical skills.

Детальніше...

 

Ольга Кирилюк
(Україна, Кіровоград)

У статті розглянуті особливості викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”у вищих навчальних закладах. Наголошено, що програмний  матеріал курсу є особливо необхідним для становлення та особистісного розвитку майбутнього спеціаліста.

Ключові слова: професійна комунікація, мовні засоби, нормативність мовних одиниць, інтерактивні методи навчання, пізнавальна функція, функція зацікавлення. 

 

The paper views the peculiarities of teaching "The Ukrainian Language (For Professional Purposes)" in higher educational establishments. It is emphasize, that the syllabus is especially necessary for the formation and personal development of a future specialist.

Key words:professional communication, language means, standardization of language units, interactive teaching methods, cognitive function, the function of interest.

Детальніше...

 

Ганна Кондратенко,
Сергій Черніков

(Луганськ, Україна)

У статті висвітлено зміст та значення позанавчальної діяльності студентів як фактору професійного зростання; визначено головні якості особистості майбутнього фахівця, що формуються в процесі позанавчальної роботи, узагальнено напрямки позанавчальної діяльності вишу з метою професійного становлення особистості. Позанавчальна діяльність студентів розглядається як складова навчально-виховного процесу вишу з високим гуманістичним потенціалом для професійного становлення майбутніх фахівців.

Ключові слова:позанавчальна діяльність, гуманістичні професійні цінності, творчо-естетична діяльність, професійне становлення, гуманістичний потенціал, культурно-освітнє середовище, професійна свідомість.

 

The article deals with the essence and meaning of extra-curricular activities of students as a factor of professional development. It determines the main qualities of a future specialist which are formed in the process of extra-curricular activities; the directions of extra-curricular activities are generalized at university for the purpose of professional formation of a personality. Extra-curricular activities of students are considered as a constituent of university educational process with high humanistic potential for professional formation of specialists.

Key words: extra-curricular activities, humanistic professional values, creative activities, professional formation, humanistic potential, cultural educational environment, professional consciousness.

Детальніше...

 

Костянтин Костюченко
(Кіровоград, Україна)

В статті автор аналізує стан розробки проблеми формування професійного мислення майбутніх учителів, обґрунтовує актуальність її вирішення в процесі професійної діяльності педагога, досліджує зміст та характеристики професійного мислення, визначає особливості професійної діяльності педагога.

Ключові слова:професійне мислення, майбутні вчителі, професійна діяльність педагога, підходи, характеристики, особливості.

 

In the article an author analyses the state of development of problem of forming of the professional thinking of future teachers, grounds actuality of itsdecision in the process of professional activity of teacher, nvestigates maintenance and descriptions of the professional thinking, determines the features of professional activity of teacher.

Keywords:professional thinking, future teachers, professional activity of teacher, approaches, descriptions, features.

Детальніше...

 

Костянтин Краснолуцький
(Київ, Україна)

У статті висвітлюється роль критичного мислення в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в сфері адміністративного менеджменту з  урахуванням потреб сучасного постіндустріального суспільства ХХІ-сторіччя. Прерогативою сучасної вищої освіти має стати підготовка фахівців, здатних до саморозвитку в умовах стрімкого розвитку сучасного суспільства та притаманних йому раптових змін та виникненню нових викликів.

Ключові слова:педагогічні умови, індивідуалізація, мислення, критичне мислення, пізнавальна потреба, творчий підхід, самостійна робота, рефлексія.

Встатье освещается роль критического мышления в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере административного менеджмента с учетом потребностей современного постиндустриального общества XXI-века. Прерогативой современного высшего образования должна стать подготовка специалистов, способных к саморазвитию в условиях стремительного развития современного общества и присущих ему внезапных изменений и возникновения новых вызовов.

 

Ключевые слова:педагогические условия, индивидуализация, мышления, критическое мышление, познавательная потребность, творческий подход, самостоятельная работа, рефлексия.

The article highlights the role of critical thinking in training future professionals in the field of administrative management to meet  the needs of modern post-industrial society XXI-century. The prerogative of modern higher education should be training  professionals who are capable of self-development taking into the account the rapid development of modern society and its sudden changes and new challenges.

Keywords:pedagogical conditions, individualization, thinking, critical thinking.

Детальніше...

 

Інна Краснощок
(Кіровоград, Україна)

У статті узагальнюються теоретичні підходи до визначення змістових характеристик самореалізації особистості. Автором уточнено визначення та розкрито психосоціальні механізми самореалізації студентів

Ключові слова: самореалізація, самореалізація студента, активність особистості, самосвідомість, саморегуляція, самооцінка, сутнісні сили особистості.

 

The article summarizes the theoretical approaches to the determination of substantial characteristics of a personality’s self-realization. The author clarified the definition and disclosed the psychosocial mechanisms of students’ self-realization.

Key words:self-realization, self-realization of a student, activity of a personality, consciousness, self-regulation, self-appraisal, essential forces of a personality.

Детальніше...

 

Лариса Кулініч
(Кіровоград, Україна)

У статті порушується проблема професійного становлення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва шляхом залучення студентів до вивчення регіональних художньо-стилістичних особливостей народного мистецтва, зокрема гончарства Кіровоградщини.

Ключові слова: народне мистецтво, гончарство, історико-етнографічні особливості мистецтва, соціально-професійне становлення, вчитель образотворчого мистецтва.

 

This article is about the problem of professional formation of a future teacher of fine arts by means of involving students into the study of regional artistic and stylistic features of folk art, in particular,  pottery in Kirovograd region.

Key words:folk art, pottery, historical and ethnographic features of art, social professional establishment, teacher of  fine arts.

Детальніше...

 

Віктор Куліш
(Кіровоград, Україна)

У статті досліджено проблему професійного самовизначення майбутніх фахівців. Описані основні аспектипрофесійного самовизначення особистості як психологічного феномена та вивченнічинники, що впливають на розвиток невизначеності майбутнього фахівця.

Ключові слова:самовизначення, самореалізація, особистість, перспектива,готовність, самопізнання, саморозуміння.

 

The problem of future psychologists’ professional self-realization was considered in this article. The basic aspects of person’s professional self-realization as a psychological phenomenon were described  and the factors that affect the development  of vagueness of a future specialist are studied.

Keywords:Self-determination, self-realization, person, prospects, readiness, self-knowledge, self-comprehension.

Детальніше...

 

Інна Курліщук
(Луганськ, Україна)

Стаття присвячена дослідженню проблеми соціального становлення особистості у теорії і практиці педагога-новатора ХХ століття А.С.Макаренка.  Автор аналізує зміст макаренківського розуміння соціального виховання особистості і порівнює його з сучасним.У статті наводяться погляди А. С. Макаренка на пріоритетні шляхи реалізації ідеї соціального становлення особистості.

Ключові слова: особистість, колектив, суспільство,  соціальне виховання, фактори соціального виховання, соціальне становлення особистості, програма людської особистості

 

This article is devoted to the problem of social formation of a personality in Makarenko’s theory and practice. The author analyzes the content of his understanding of a person’s social education  and compares it with the modern one. The article presents Makarenko’s views on the priority ways of a personality’s social formation.

Keywords:person, group, society, social education, factors of social education, social formation of a personality, program of a personality.

Детальніше...

 

Людмила Лисенко
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядається проблема якості професійної підготовки вчителів у США; аналізуються різні аспекти сучасного забезпечення якості професійної підготовки вчителя (контроль, допомога, оцінювання, атестація); вивчається ефективність управління якістю підготовки вчительських кадрів як в університетах США, так і в системі післядипломної освіти.

Ключові слова: професійна підготовка вчителів, забезпечення якості підготовки, управління якістю підготовки.

 

In the article the problem of quality of professional education of teachers in the USA is examined; different aspects of modern providing of quality of professional education of teacher are analyzed (control, help, evaluation, attestation); efficiency of quality of teacher training management is studied, both in the universities of the USA and in the system of postgraduate education.

Keywords: professional education of teachers, providing of quality of education, quality of teacher training management.

Детальніше...

 

Тетяна Лях, Тетяна Спіріна
(Київ, Україна)

У статті розглядаються зміни, що відбуваються у вищій школі та впливають на підготовку майбутніх фахівців. Актуальність звернення до проблеми формування професійної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери ми вбачаємо в тому, що реальне і кардинальне оновлення духовного життя суспільства можливе лише за умов, коли в освітньому процесі упродовж усіх років враховуватимуться ціннісні пріоритети студентів.

Ключові слова:культура, освіта, професійна культура, соціальна сфера, соціальний працівник, творчість, фахівець.

 

В статье рассматриваются изменения, происходящие в высшей школе и влияющие на подготовку будущих специалистов. Актуальность обращения к проблеме формирования профессиональной культуры у будущих специалистов социальной сферы мы видим в том, что реальное и кардинальное обновление духовной жизни общества возможно лишь при условии, когда в образовательном процессе на протяжении всех лет учитываться ценностные приоритеты студентов.

Ключевые слова:культура, образование, профессиональная культура, социальная сфера, социальный работник, творчество, специалист.

 

The article deals with the changes taking place in higher education and training which affect the future professionals. We consider the necessity of addressing the formation of  professional culture among future professionals of the social sphere. In our opinion real and radical renewal of the spiritual life of the society is only possible on conditions that students’ value priorities are taken into account during the whole educational process.

Keywords:culture, education, professional culture, social services, social worker, creative, professional.

Детальніше...

 

Алла Макаренко
(Київ, Україна)

Розкрито аспекти професійного становлення під час виробничої технологічної практики як умова особистісного розвитку майбутніх учителів технологій, зміст програми виробничої практики, самостійної роботи студентів, індивідуальних завдань, представлено розрахунок рейтингових балів за видами контролю.

Ключові слова: зв’язок теорії з практикою, технологічна практика з деревообробки, бази проведення практики, змістовий модуль, самостійна робота, індивідуальні завдання, вид діяльності, професійне становлення.

 

The article reveals the aspects of professional development during practical technological training as a condition of future technology teachers’ personal development; the  content of training practice program, students' independent work, individual tasks, calculation of rating points according to the  types of control.

Keywords: communication theory and practice, technological practice of woodwork, base of practice, content module, independent work, individual tasks, activity, professional development.

Детальніше...

 

Людмила Меленець
(Київ, Україна)

Розкрито особливості роботи шкіл передового педагогічного досвіду на базі сільських дошкільних закладів України у ІІ пол. ХХ ст. як ефективної форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підкреслено роль школи передового досвіду – діяльнісного майданчика вивчення, популяризації індивідуального або колективного досвіду, вирішення окремої освітньої проблеми.

Ключові слова: форма підвищення кваліфікації, сільські дошкільні заклади, школа передового педагогічного досвіду.

 

Раскрыты особенности работы школ передового педагогического опыта на базе сельских дошкольных учреждений Украины во II пол. ХХ в. в качестве эффективной формы повышения квалификации педагогических работников. Подчеркнута роль школы передового опыта - площадки изучения, популяризации индивидуального или коллективного опыта, решения отдельной образовательной проблемы.

Ключевые слова: форма повышения квалификации, сельские дошкольные учреждения, школа передового педагогического опыта.

 

The article reveals the features of work at schools with a leading pedagogical experience on the base of rural preschools in the second part of the twentieth century in Ukraine . It is an effective form of training teachers. The role of a school with excellence is highlighted - study area, the promotion of individual and collective experience, solving  particular educational problems.

Key words:form of training, rural kindergartens, school pedagogical experience.

Детальніше...

 

Оксана Міщенко
(Харків, Україна)

У статті аналізуються аспекти лекторської майстерності видатних педагогів різних наукових галузей Катеринославського вищого гірничого училища від дня заснування до початку  XX ст. (Л. В. Пісаржевського, М. М. Протодьяконова, О. М. Терпигорева). Робиться спроба визначити шляхи формування та реалізації даної компоненти педагогічної компетенції викладачів.

Ключові слова: лекція, лектор, лекторська майстерність, академічна ораторська майстерність

 

The article analyzes the aspect of outstanding teachers’ lecturing skills in different scientific fields of Katerinoslav Higher Mining School from its foundation to the early XX century. (L.V.Pisarzhevsky, M.M. Protodjakonova, A.M. Terpigoreva). The attempt is made to identify the ways of establishing and implementing this pedagogical competence of teachers.

Key words: lecture, lecturer,lecturing skill,academicrhetoric.

Детальніше...

 

Valeriy Mytsenko
(Kirovohrad, Ukraine)

В статті розглянуто використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. Представлені основні види використання комп’ютерних та мультимедійних технологій в освітньому середовищі та наведено класифікацію інформаційних технологій навчання згідно дидактичної спрямованості.

Ключові слова: мультимедійні технології, інформаційне суспільство, системи програмованого навчання, інтелектуальні навчальні системи.

 

The article discloses the usage of multimedia technologies in the process of teaching and learning. The main ways of computer-based and multimedia technologies in educational environment were presented. The classification of information technologies according to the didactic direction was offered.

Key words: multimedia technologies, information society, systems of programmed instruction, intelligent tutoring systems.

Детальніше...

 

Natalia Rozhkova
(Kirovohrad, Ukraine)

У статті робиться спроба аналізу методик та підходів викладання іноземної мови в сучасних умовах вищої школи та розвитку суспільства. Особлива увага приділяється гуманістичному підходу викладання іноземної мови як засобу формування особистості студента, що базується на емпатії, повазі, культурних і моральних цінностях.

Ключові слова: особистість, гуманістичний підхід, комунікативне викладання, самостійність, емпатія, опанування, соціалізація.

 

It has been attempted to analyze the methods and approaches of teaching of the foreign language on the conditions of modern high school and development of the society. Special attention has been paid to the humanistic approach of language teaching as a means of developing of the learner’s personality which is based on empathy, respect, cultural and moral values.

Key words: personality, humanistic approach, communicative teaching, self-fulfillment, empathy, acquisition, socialization.

Детальніше...

 

Галина Шпиталевська
(Євпаторія, АР Крим, Україна)

У статті обґрунтовано компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів: мотиваційного, змістового, технологічно-рефлексивного, становлення яких відповідає меті підготовчого, теоретичного та професійно-орієнтованого етапів експериментального навчання.

Ключові слова: готовність майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів; мотиваційний, змістовий, технологічно-рефлексивний компоненти; підготовчий, теоретичний, професійно-орієнтованийетапи.

 

В статье обоснованы компоненты готовности будущих учителей начальных классов к формированию общекультурной компетентности младших школьников: мотивационного, содержательного, технологично-рефлексивного, становление которых отвечает целям подготовительного, теоретического и профессионально-ориентированного этапов экспериментального обучения.

Ключевые слова: готовность будущих учителей начальных классов к формированию общекультурной компетентности младших школьников; мотивационный, содержательный, технологично-рефлексивныйкомпоненты; подготовительный, теоретический, профессионально-ориентированный этапы.

 

In the article the components of readiness of future primary school teachers to the formation of primary school pupils’ general cultural competence are determined. They are motivational, content, technology-reflexive, establishment of which meet the objectives of the preparatory, theoretical and professional-oriented stages of experiential learning.

Keywords: readiness of future primary school teachers to the formation of primary school pupils’ general cultural competence; motivational, informative, technologically-reflexive components; preparatory, theoretical and professional-oriented stages.

Детальніше...

 

Сергій Собко
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядається професійне мислення майбутніх учителів фізичного виховання, його види згідно специфіки навчання. Наводяться структурні компоненти фізичної культури особистості студента з виокремленням рівнів розуміння майбутніми вчителями фізичного виховання навчального матеріалу.

Ключові слова: професійне мислення, фізична культура особистості студента, структурні компоненти, рівні розуміння.

 

The article deals with professional thinking of future teachers of physical education, and its kinds according to the specificity of training. We give the structural components of physical culture of a student’s individuality distinguishing the levels of material understanding by future teachers of physical training.

Key words: professional thinking, physical education of a student's personality, structural components, the level of understanding.

Детальніше...

 

Людмила Токарук
(Київ, Україна)

У статті розкриваються шляхи та методи професійної підготовки педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів щодо навчально-виховної роботи з дітьми із обмеженими можливостями.

Ключові слова: професійне становлення педагогічних працівників, асистент вчителя, діти з обмеженими фізичними можливостями, навчально-організаційно робота, соціально-психологічна адаптація.

 

В статье раскрываются пути и направления профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных учебных заведений по учебно-воспитательной работе с детьми обделенными возможностями.

Ключевые слова: профессиональное становление педагогических работников, ассистент учителя, дети с обделенными физическими возможностями, учебно-организационная работа, социально-психологическая адаптация.

 

The article reveals the means and methods of professional preparation of the educational personnel for the teaching-educational work with children with special needs at secondary schools.

Key words: profession formation of educational specialist, assistant of a teacher, children with special needs, organization of  educational work, social and  psychologist adaptation.

Детальніше...

 

Ганна Цвєткова
(Слов’янськ, Україна)

У статті представлено креативно-розвиваючий освітній простір як умову самовдосконалення викладачів вищої школи, розкрито  основні  його компоненти, доведено, що креативно-розвиваючий освітній простір - сукупність спеціально організованих психолого-педагогічних умов, у результаті яких відбувається саморозвиток особистості викладача, вдосконалення його професійно-педагогічної майстерності.

Ключові слова: креативно-розвиваючий освітній простір, самовдосконалення викладача вишу, корпоративна культура, освітнє середовище, саморозвиток, самоактуалізація, варіативність креативності.

The article presents the creative and developing educational space as a condition for the self-cultivation of high school teachers. The main components of self-perfection are also revealed. It is pointed out that the creative and developing educational space is a set of especially organized psycho-pedagogical conditions in the result of which the self-cultivation  of a teacher`s  personality and the improvement of the professional-pedagogical skills are realized.

Keywords:creative and developing educational space, self-cultivation of high school teachers, corporate culture, educational environment, self-perfection, self-actualization, variation of creativity.

Детальніше...

 

Володимир Живицький
(м. Кіровоград, Україна)

 У статті розглянуті основні підходи науковців до проблеми готовності майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри. 

Ключові слова: професійна готовність, психологічна готовність, професійна кар’єра, категорії готовності.

 

В статье рассмотрено основные подходы учёных к проблеме готовности будущего педагога-музыканта к профессиональной карьере.

Ключевые слова: профессиональная готовность, психологическая готовность, профессиональная карьера, категории готовности.

 

 The article includes basic scientific approaches to the problem of readiness of a future teacher-musician for a professional career.

Keywords: professional readiness, psychological readiness, career, categories of preparedness.

Детальніше...

 
 • 12:55:47, Гавриленко Ольга Миколаївна, Україна, Кіровоград

  Шановні організатори інтернет-конференції з Болгарії та Кіровограда! Вдячна за можливість поспілкуватись з авторами статей. Актуальною є проблема формування готовності, зокрема майбутніх учителів до професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Мені вдалось порівняти стан розвитку цієї проблеми на Україні та у Болгарії і переконатись у правильності обраного шляху власного дослідження. Бажаю всім успіху!

 • 15:26:39, Яна Пархета, Кіровоград (Україна)

  До статті Олени Берестенко.
  У теперішніх умовах праці педагоги часто дбають лише про своє чесне ім’я, швидкоплинний рух кар’єри. Таким чином, іноді втрачаються інтереси вихованців. У кожному класі є учні з неблагополучних сімей. Це вимагає додаткової роботи учителів із колективом класу. Окремі аспекти педагогічних ідей А. С. Макаренка варто застосовувати у сучасній школі. Тому стаття шановної авторки є цікавою та актуальною.

 • 15:34:59, Сергієнко Володимир Петрович, Україна, Київ

  Кіровоград знову приємно здивував! Скільки корисної інформації, скільки задоволення від змісту статей, коментарів. привіт керівнику секції Валерію Вікторовичу, який зумів зібрати цілу кагорту науковців і посперечатись між собою відверто.
  Привіт болгарським колегам. Ваші статті є грунтовними і для нас у великій мірі новими. Потрібно спілкуватись і досягати успіхів, обмінюватись думками, ідеями. Особливо приємно було читати те, що стосується створення тестів, критеріїв оцінювання успішності учнів, студентів.
  Всім добра і злагоди!

 • 15:40:53, Стадніченко Світлана Миколаївна, Дніпропетровськ, Україна

  Мені. як викладачу медичного університету було цікаво ознайомитись із зарубіжним досвідом щодо педагогічних досліджень. Такі конференції, Миколо Іллічу та Антоніно Колєва, проводьте систематично, адже ми інформацією цікавимось і читаємо, вчимось.
  Підтримуємо таке спілкування!

 • 15:46:29, Аліна Тимошенко, Кіровоград (Україна)

  До статті Віктора Куліша.
  Статття присвячена актуальній проблемі професійного самовизначення майбутнього фахівця, що є визначальним для процесу професійної самореалізізації особистості, Шановний автор указує на основні аспекти професійного самовизначення особистості та чинники, що впливають на розвиток невизначеності майбутнього фахівця. Крім того, дослідник називає основні шляхи подолання професійної невизначеності, використання яких дасть змогу розв'язати проблеми в професійному становленні майбутнього фахівця. Дякую за змістовну статтю. З повагою аспірантка КДПУ ім.В.Винниченка