adultload.ws

Тетяна Каракатсаніс  (Україна, м. Запоріжжя)

Євроінтеграційні та глобалізаційні процеси, характерні для сучасної освітньої сфери України, детермінують зростання наукового інтересу до вивчення іноземної мови (Указ Президента України №641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»). Одним з найпоширеніших у світі підходів до вивчення іноземної мови сьогодні є предметно-мовне інтегроване навчання (Content and Language Integrated Learning – CLIL), яке передбачає вивчення предметів навчального курсу іноземною мовою, а також вивчення мови через предметно орієнтований зміст навчального матеріалу [2]. Відповідно, CLIL дає можливість сформувати в учнів іншомовні лінгвістичні та комунікативні компетенції у тому ж навчальному контексті, в якому відбувається розвиток їх загальних знань, умінь та навичок.

Галина Іванчук, канд.пед.наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань

У «Плані дій щодо створення єдиного європейського індикатора провідних компетентностей» (TheEuropeanIndicatorofLanguageCompetence) іншомовна комунікативна компетентність розкривається через такі три компоненти:

– лінгвістичну компетентність (система внутрішньо засвоєних комунікантом знань щодо функціонування іноземної мови, що виявляється у їх використанні в мовленнєвій діяльності);

– соціальну компетентність (охоплює соціокультурну, соціолінгвістичну та професійну складові, які сприяють реалізації основної мети сучасної освіти, коли іноземна мова постає засобом соціокультурного розвитку особистості, збагачення знаннями нової культури);

– комунікативну компетентність (володіння властивими кожному висловлюванню правилами, що підпорядковуються загальним правилам граматики, забезпечуючи здатність індивіда використовувати мову в процесі комунікації) [5].

Оксана Лозко, м. Житомир, Україна

Спілкування іноземною мовою, як засіб і необхідність міжкультурної комунікації, закладається саме на уроках іноземної мови. Спілкування є провідною діяльністю людини, частиною якої є комунікативна гра, яка має величезну цінність і в навчанні іноземної мови, будучи соціальною за своєю природою, своїм змістом та походженням.

Мета статті — проаналізувати використання комунікативних ігор та довести їх ефективність у процесі вивчення іноземної мови  в умовах стислої програми та порівняно невеликої кількості практичних годин.

В.Ю. Литвиненко
Старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов

УДПУ ім. Павла Тичини
м. Умань. Україна.

Питання оцінювання належить традиційно до  економічному регістру, але це не означає, що освіта ототожнюється з товаром, а її вартість та цінність визначається у франках чи у доларах.  Навпаки, ми займатимемось специфічними особливостями оцінювання  у процесі  навчання. Розгляд освіти з точки зору економіки означає бачення  в ній не лише  способу відбору соціально-розвинутих осіб з  високим рівнем знань, освіта – це  більше ніж нагромадження знань, це   формування також різноманітних моральних якостей людини. Отже,  виховання і освіта - процес набагато складніший, він має безліч непередбачених, сумнівних ситуацій,  і його оцінювання не може відбуватися за допомогою лише математичних дій. Ми спробуємо зрозуміти функціонування учбового закладу з середини тому що саме там відбувається повсякденна педагогічна дія. І саме тут є що оцінити. Це положення надає відповідальність прямим учасникам освітнього процесу і  наділяє головною роллю безпосередньо шкільного учителя. Для успішного навчання не достатньо щоб  учні відвідували школу і проводили там деякий час. Потрібно, щоб цей час був ефективно використаний, адже лише за таких умов учні з меншими здібностями можуть наздогнати успішніших, підвищити свій інтелектуальний рівень і досягти поставленої мети. Освітня дія, власне, відбувається між учителем і учнем  і спрямована на засвоєння знань. І оцінювання  розглядається не лише як зовнішня  дія, навпроти, воно є невід’ємною частиною педагогічного процесу, стимулом для його удосконалення. Така позиція зумовлює дослідження того, що відбувається  в економіці освіти, і виникнення ряду наукових робіт з педагогіки, які стосуються економічної методології.

Людмила Веремюк (м. Умань, Україна)

Показник успішності впровадження дистанційного навчання диктується ступенем досягнення поставлених цілей та успішності використання сучасних технологій в процесі навчання. Відповідно до положення про дистанційне навчання навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка (у ВНЗ); контрольні заходи. Усі вище згадані форми допомагають успішно досягнути поставлених цілей занять з німецької мови.

Abstract:            

A foreign language teacher, as a permanent professional, requires further improvement of the foreign language skills and competencies, backed by positive psychology. Some students as well as adults learning foreign languages, have to beat communication barriers, what for them becomes incredibly difficult. Foreign language teachers or lecturers, therefore implement facilitation, positive motivation and positive emotions as a challenging tool, that enables, provokes and sets the course with direct teaching activities.

Ольга Турмис  (Одеса) Україна

Відомо,  що  головним  завданням  навчання  іноземної  мови  у  ВНЗ  є  завдання  сформувати  в  студентів іншомовну  компетенцію - навчити студентів користуватися іноземною мовою як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях реального життя. 

Наталія Щерба (Житомир, Україна)

Методика викладання іноземних мов (ІМ) постійно розвивається за рахунок використання новітніх технологій, розроблених у суміжних науках, до яких належить і інформатика. Поширення інформації про ІКТ, використання яких може вирішити ті чи інші методичні проблеми, та освоєння педагогами відповідних активів є надзвичайно своєчасним внеском у розвиток теорії і практики іншомовної освіти.  

Валентина Папіжук (Житомир, Україна)

У сучасному світі значно зросла роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в різних сферах людської діяльності і з'явилося поняття «освіта через усе життя». У зв'язку з цим суспільство висуває нові вимоги до системи вищої професійної освіти і до фахівців з вищою освітою. Спеціаліст в будь-якій сфері повинен мати високий рівень інформаційної компетенції, вміти використовувати ІКТ для вирішення різних професійних завдань, в тому числі і для самостійного професійного розвитку. Останнє передбачає високий рівень навчальної автономії - готовності людини самостійно визначати і коригувати свою освітню траєкторію, приймати рішення і нести відповідальність за право вибирати що, коли, де і в якому обсязі вивчати для вдосконалення в професії і самоосвіті, і основи цієї готовності повинні закладатися в період його навчання у вузі.

Orlíková Monika, SK

Abstrakt : Autor príspevku poukazuje na súčasný stav vyučovania ruského jazyka na fakulte sociálnych vied  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zároveň poukazuje na nevyhnutnosť zaradenia  vyučovania cudzích jazykov do študijných programov na všetkých univerzitách a vysokých školách na Slovensku.