Євгеній Проценко, Микола Садовий

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню становлення поняття гуманізму та прояв його у поглядах та діяльності лауреата Нобелівської премії в галузі фізики, делегата першого Всеросійського з’їзду Рад, фундатора профспілок та позашкільної освіти (1917-1920) на Єлисаветградщині, нашого земляка Ігоря Євгеновича Тамма.

У статті уточнено поняття наукового та гуманістичного світогляду в епоху кризисних перетворень. Звернуто увагу на становлення поняття гуманізму та визначення окремих його характеристик на прикладі гуманістичного світогляду видатного вченого та громадського діяча Ігоря Євгеновича Тамма, що дає можливість окреслити спосіб практичної систематизації властивостей поняття гуманізм, гуманістична культура особистості, що сприяє виробленню методики формування таких якостей як: прагнення до знань, наполегливість, правдивість, принциповість, турбота про людей, комунікабельність, наукова ініціатива, самостійність мислення, повагу до думки колег, уміння поважати в людині особистість, уміння вселяти людям віру у власні сили та можливості.

Ключові слова: гуманізм, І. Є. Тамм, гуманістичні погляди.

Детальніше

Тетяна Брига
Національний університет «Львівська політехніка» (Львів)

Анотація. У статті розглядається прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність, що спрямована на розв’язання практичних завдань різних галузей науки й техніки, повсякденного життя людини та суспільства на підставі теоретичного доробку досліджень мови й мовлення. Розвиток лінгвістичних досліджень останніх десятиліть характеризується міждисциплінарною взаємодією з іншими науками (кібернетика, інформатика, соціологія, семіотика, психологія тощо). Інтегрованість зусиль науковців зумовила розвиток таких комплексних наук, як соціолінгвістика, нейролінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, кібернетична лінгвістика, математична лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика тощо. Хоча для прикладної лінгвістики основним аспектом є саме аспект практичного застосування даних лінгвістики, все ж таки кожна практична дія повинна опиратися на чіткі науково обґрунтовані теоретичні засади. Тож, прикладна лінгвістика логічно повинна розвиватися не лише як навчальна спеціальність, а й як спеціальність наукова.

Ключові слова: прикладна лінгвістика, навчальний процес, міждисциплінарна взаємодія, комунікативний аспект, комплексна наука.

Детальніше

Василь Чубар

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Стаття присвячена аналізу соціально-економічних взаємовідносин у державі та їхнього впливу на реалізацію профільного навчання технологій виробництва учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. При дослідженні використано взаємно доповнюванні методи: вивчення, аналіз і систематизація психолого-педагогічної, методичної і соціально-економічної літератури, а також системний і проблемно-пошуковий методи для формулювання висновків та перспектив подальших наукових розвідок. Автор проаналізував вплив соціально-економічних взаємовідносин на реалізацію профільного навчання старшокласників технологій виробництва у загальноосвітніх навчальних закладах. На основі нього виділено декілька аспектів соціально-економічних взаємовідносин й запропоновано шляхи удосконалення організації навчального процесу та його навчально-методичного забезпечення, формування професійних намірів та мотивації старшокласників до вивчення технологій виробництва, а також рекомендації з формування в них соціально-економічних та технологічних компетенцій в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: соціально-економічні аспекти, реалізація профільного навчання старшокласників, технології виробництва.

Детальшіне

Тетяна Фурсенко

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотація. У статті розглядається специфіка актуарної освіти у світовому розрізі, здійснюється аналіз організаційних форм здобуття кваліфікації актуарія, котрі характеризуються високим ступенем розрізненості. Виокремлюються формальна, неформальна та змішана моделі отримання кваліфікації актуарія; сформульовано основні тенденції розвитку професійної підготовки актуаріїв, що полягають у посиленні ролі університетів як установ, що готують актуаріїв-професіоналів, тяжінню до уніфікації змістового аспекту підготовки актуаріїв через прагнення вироблення стандартизації оцінювання рівня підготовленості останніх; виявлено зростаюче усвідомлення світовим суспільством важливості розвитку освітніх систем підготовки актуаріїв. Визначено, що серед пріоритетних завдань, що стоять перед актуарною освітою, є розвиток системи підготовки цих фахівців у країнах, з економікою, що розвивається. Це обумовлює в Україні значний інтерес до вивчення світового досвіду.

Ключові слова: актуарії, актуарна освіта, форми організації навчання, тенденції розвитку, Міжнародна Асоціація Актуаріїв, Мережа освітян-актуаріїв 

Детальніше

Сергій Муравський 

(Хмельницький)

Складання і розв’язування фізичних задач студентами у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є невід’ємною складовою процесу навчання фізики, зокрема навчально-пізнавальної діяльності, уможливлюючи формування у тих, хто навчається навчально-пізнавальної компетентності, пріоритетної серед ключових і предметної компетентності з фізики, оскільки забезпечує розширення суб’єктного досвіду молодої людини через засвоєння цілісного процесу пізнання фізикою. 

Детальніше

Катерина Суркова, Яна Мандрик

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький)

В умовах євроінтеграції авіаційна система пошуку і рятування України потребує змін, спрямованих на адаптацію до відповідних стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) [2, с. 5-9]. Згідно з цим проходить реформування авіаційної освіти в Україні, що зумовлює необхідність вивчення та впровадження досвіду європейських країн з ефективного проведення пошуково-рятувальних робіт (ПРР) та організації авіаційної освіти.

Детальніше

Інна Косяк, Олеся Дьолог

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотація. Статтю присвячено проблемі вивчення і прогнозування процесів розвитку сучасної моди. Робота розкриває інноваційні тенденції модної індустрії початку XІX століття: інноваційні технології в дизайні одягу, приклади нових технологій в дизайні одягу, творчість дизайнерів із застосуванням нанотехнологій. Проведено всесторонній аналіз взаємодії науки і моди в сфері інноваційних технологій: ідея створення «функціональної» одягу нового покоління (антибактеріальна сорочка); створення екологічного одягу, який покращує мікроциркуляцію крові і дозволяє регулювати температуру тіла; унікальна технологія фотокаталітичного одягу, яка очищає повітря; вчені з паризького Інституту промислової фізики і хімії виготовили «вічні» панчішно-шкарпеткові вироби; матеріали з терморегуляцією вже щосили використовують всілякі спортивні фірми і шиють з них футболки, куртки, штани та ін.

Ключові слова: дизайн, інноваційні технології, фотокалістичний одяг, нанотехнології, функціональний одяг, антибактеріальна тканина.

Детальніше

Сергей Королев

Кировоградская летная академия Национального авиационного университета (Кропивницкий)

Поучительно проследить, при изучении курса классической механики, как возникали и уточнялись основные понятия механики за прошедшее историческое время

Термин «механика» первоначально обозначал подъемную машину в древнегреческом театре, которая поднимала и опускала актеров.

Затем словом «машина» стали называться военные приспособления и машины для взятия городов. 

Детальніше

Любов Гунько

Навчально-науковий інститут аеронавігації, НАУ (Київ)

Анотація. У статті описані економічні передумови популяризації професійної підготовки прикладних лінгвістів у сучасному вищому навчальному закладі КНР; розглянуто вимоги щодо змісту навчання, напрямки підготовки та освітня програма за фахом; наведені приклади реалізації здобутих професійних навичок та знань. Головна увага автора спрямована на вивчення досвіду здійснення підготовки магістрів з іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї. А саме описання економічних та соціальних передумов популяризації даного направлення, перелік ВНЗів, де готуються спеціалісти з даної спеціальності, висвітлення головних цілей освіти та напрямів дослідницької діяльності за фахом, визначення освітньої програма підготовки лінгвіста у провідних вищих навчальних закладах КНР.

Ключові слова: професійна підготовка, фахівець, прикладна лінгвістика, мова та мовлення, іноземна мова. 

Детальніше

Кіра Гнезділова, Ірина Козацька

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького (Черкаси)

Анотація. У статті розглянуто питання актуальності для сьогодення процесу підготовки майбутніх учителів математики на різних етапах становлення і розвитку вітчизняної педагогічної освіти. Проведено історико-педагогічний аналіз розвитку системи педагогічної освіти України у 50-60-ті роки ХХ ст. Опрацьовано різноманітні нормативні документи та публікації, що формували політику в галузі освіти України зазначеного періоду; виокремлено провідні тенденції цього процесу, здійснено характеристику численних реформ, що мали вплив на підготовку майбутнього вчителя математики. Обґрунтовано, що в цей період відбувались кардинальні зміни у підготовці майбутніх вчителів математики, що були спричинені різними чинниками, такими як розвиток виробництва і сільського господарства, що як наслідок призвело до політехнізації шкільної і педагогічної освіти.

Ключові слова: політехнізація, система педагогічної освіти, постанови партії та уряду за 1952-1969 рр., майбутні вчителі, підготовка майбутніх учителів математики.

Детальніше