Сільченко Юлія Юріївна
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Впровадження інформаційних технологій відкривають перед сучасними вченими більші можливості популяризувати свої наукові здобутки через авторські профілі. Враховуючи інтеграцію у світовий науковий профіль для вирішення проблеми ідентифікації вчених з однаковими іменами і прізвищами існують унікальні ідентифікатори авторів-науковців (unique author identifier), які вирішують проблему вірного розпізнавання документів конкретного автора. Ідентифікатори полегшують роботу авторів, бібліотекарів, видавців, керівників установ чи грантодавців. Ця публікація інформаційно-інструктивного змісту й не містить авторських досліджень. Її мета залучити молодих учених, дослідників, викладачів до процесу глобалізації наукового простору. 

Детальніше

Володимир Корольський, Світлана Шокалюк
Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг)

Рівень сформованості та розвитку математичної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів та студентів перших курсів природничо-математичних спеціальностей нижчає з року в рік. Вчителі математики пояснюють даний факт невідповідністю змісту та вимог до результатів вивчення шкільної математики кількості її уроків на тиждень – учні не мають часу на ґрунтовне засвоєння теоретичних знань та формування автоматизованих навичок їх застосування. Вчителі й викладачі-методисти часткове вирішення проблеми вбачають у побудові й використанні на практиці системи багатоваріантних задач для формування й розвитку певних математичних компетенцій учнів (студентів) у тренувальному режимі як на уроках, так і в позаурочний час.

Детальніше

В’ячеслав Білецький
Рівненський коледж економіки та бізнесу

Анотація. У статті розглядається експериментальна перевірка методичної системи реалізації виховних функцій навчання фізики в коледжах економічного профілю. Описується планування і проведення педагогічного експерименту, обробка його результатів та визначається ефективність застосування даної методики навчання фізики у навчально-виховному процесі коледжів.

Педагогічний експеримент включав визначення методики та план проведення, склад викладачів, форми підготовки викладачів та студентів до проведення експериментальної роботи, організацію та проведення зрізів і проходив у три етапи: констатувальний, пошуковий та формувальний. Результати запроваджень підтвердили статистичну достовірність впливу розробленої методичної системи реалізації виховних функцій під час вивчення фізики в коледжах економічного профілю. Суттєві зрушення виявлені в діяльністному компоненті предметної, загально-професійної та інформаційної складових, а також у мотиваційному компоненті.

Ключові слова: педагогічний експеримент, фізика, методична система, виховні функції, етапи експерименту, студенти, коледж.

Детальніше

Олег Гайдабура, Наталія Бєляєва (Полтава)

Глибинні зміни в усіх галузях життя сучасного українського суспільства, які передбачають формування особистості, здатної до адекватного соціальному поведінці, самоактуалізації, безконфліктної інтеграції в усі сфери суспільства, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, актуалізують проблему адаптації особистості до системи суспільних відносин.

Детальніше

Тетяна  Гуменюк, Олег  Котляренко

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Анотація. У статті представлені результати дослідження дизайнерської творчості і творчого мислення, художньої творчості та дизайну у філософському аспекті, сутності дизайнерського мислення та його специфіки. Водночас вказано на недостатність вивчення теоретичних та практичних основ розвитку дизайнерського мислення та формування дизайнерських умінь і навичок у процесі виробничого навчання майбутніх педагогів-дизайнерів.

Визначено, що навчання дизайну – це, перш за все, творча діяльність, при цьому підготовка майбутніх педагогів-дизайнерів до професійної діяльності ґрунтується на власній творчій діяльності студентів. Вихідним у творчості педагога-дизайнера є специфіка матеріалів, що використовуються, закономірності формоутворення, способи їх художньої обробки.

Запропоновано зміст курсу «Художня обробка металу» – частини навчальної дисципліни «Виробниче навчання». де передбачено формування умінь та навичок художньої обробки різних матеріалів.

Ключові слова: художня обробка матеріалів, художня обробка металу, фахівці з дизайну, педагоги-дизайнери, професійна освіта, дизайнерське мислення, художня творчість.

Детальніше

Ірина Гусєва

Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова (Харків)

Інтеграція Украйни у світовий освітній простір вимагає пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, випровадження інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіти, виховання людини інноваційного типу мислення та культури.

Детальніше

Дробін Андрій

Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування
(Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена розгляду одного з найактуальніших понять сучасної прикладної науки – адитивні технології. У статті обґрунтовано об’єктивні передумови, перспективи розвитку та впровадження AF-технологій у світову економіку та побут, розглянуто рівень розвитку адитивних технологій в Україні та встановлено малодослідженість цієї проблеми у теоретичній науці та дидактиці фізики. Запропоновано введення у шкільний курс фізики на профільному рівні навчального проекту по вивченню адитивних технологій, в якому розкриті ключові положення основ адитивних технологій, а саме: сутність адитивних технологій; схему створення виробу за адитивною технологією; класифікацію технологій 3D-друку; фізичні принципи технологій 3D-друку; сфери застосування адитивних технологій; перспективи розвитку адитивних технологій; переваги та недоліки адитивних технологій. Стаття розкриває методичні основи впровадження адитивних технологій у шкільний курс фізики, пропозиції щодо подальших досліджень.

Ключові слова: шкільний курс фізики, методика навчання фізики, начальний проект, предметна компетентність з фізики, адитивні технології, AF-технології, 3D-друк, 3D-принтер, субстрактивні технології.

Детальніше

Кузьменко Ольга
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Дембіцька Софія
Вінницький національний технічний університет

Анотація. Стаття присвячена особливостям вивчення курсу фізики у вузах технічного профілю в умовах розвитку Концепції STEM-освіти. Важливою дидактичною проблемою є теоретичне обґрунтування та розробка технологій STEM-навчання у вищій школі, і зокрема при вивченні природничо-математичних та інженерних дисциплін. Метою статті є висвітлення розвитку та впровадження інноваційних технолоцій STEM-освіти у процесі навчання фізики у ВНЗ технічного профілю. В багатьох країнах поняття STEM-освіти все активніше впроваджується в різні освітні програми, створюються STEM-центри, проводяться міжнародні конференції.

На базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету створено STEM-центр, основною метою якого є забезпечення інформаційного супроводу методичної роботи педагогічних працівників навчальних закладів та мотивація студентів вивчати інженерні дисципліни.

Перспективи подальших досліджень полягають розробці методики навчання фізики з використанням інноваційних технологій в умовах розвитку STEM-освіти.

Ключові слова: навчальний процес, фізика, STEM-центр, STEM-освіта, засоби навчання, інноваційні технології.

Детальніше

Олександр Лабенко

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Модернізація системи освіти в Україні все більшою мірою співвідноситься із науковими та науково-педагогічними процесами, які відбуваються в Європейському Союзі. Це пов’язано із розвитком Болонського процесу.

До того ж, зрозумілим є і той факт, що певний відбиток на протікання всіх соціально-економічних і культурних процесів в Україні накладає і глобалізація, як тенденція до всесвітнього охоплення, взаємовпливів та взаємозв’язків між різними соціальними феноменами.

З огляду на сказане, перед кожним із сучасних науковців все більше постає проблема широкого переосмислення всіх цих непростих процесів у світі й в Україні, але вже виходячи із цілей та завдань певної конкретної навчальної діяльності, що здійснюється в даний період розвитку соціуму.

В той же час, системний критичний аналіз ситуації, що переживає освітня галузь в аспекті оновлення різних методик викладання педагогічних дисциплін, в тому числі й курсу «Соціальна робота у сфері дозвілля», показує нам, що освітній процес потребує не косметичної, а глибинної трансформації як на теоретико-методологічному, так і на методико-практичному рівні.

Іншими словами, освітні інновації, які приходять у середню і вищу школу повинні опиратись, з одного боку, на світові передові науково-педагогічні дослідження і практичний досвід, а з іншого пропонувати такі механізми імплементації глобальних тенденцій взаємодії викладача і студента під час занять, які б якнайповніше враховували соціальний запит сучасного суспільства.

Реальним шляхом виходу із даної ситуації є зміна наукової парадигми, яка лежить в основі як усієї педагогічної науки, так і методичної зокрема. Перехід сучасної методики викладання курсу «Соціальна робота у сфері дозвілля» від ньютонівсько-картезіанської до квантово-релятивістської наукової парадигми є ще більш актуальним, ніж будь-коли. Це пов’язано із збільшенням процесів турбулентності у розвитку такої живої природної системи як студентський колектив (академічна група). Особливо це стосується організації соціальної роботи у сфері дозвілля.

Отже, в цій статті автор робить спробу порівняти основні характеристики обох наукових парадигм та приходить до висновку, що більші потенційні можливості для модернізації курсу «Соціальна робота у сфері дозвілля» має квантово-релятивістська наукова парадигма.

Ключові слова: наукова парадигма, ньютонівсько-картезіанська наукова парадигма, квантово-релятивістська наукова парадигма, методика викладання курсу «Соціальна робота у сфері дозвілля», методична наука.

Детальніше

Веронія Мартинюк
Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ

Анотація. У статті розглядаються наукові підходи до трактування поняття «освітнє середовище» у системі професійно-технічної освіти. Визначаються характеристики і джерела інноваційного освітнього середовища ПТНЗ. Обґрунтовується актуальність створення мультилінгвального виробничого середовища для професійно-технічних закладів західного регіону України. Досліджуються особливості мультилінгвального навчально-виробничого середовища у системі ПТНЗ. Презентується авторський підхід до організації навчального процесу у професійному училищі – мультилінгвальне навчально-виробниче проектування. Ідентифікується поняття «навчально-виробниче проектування». Визначається його триєдина мета. Встановлюються категоріальні ознаки, обґрунтовується доцільність імплементації та визначаються трансдисциплінарні характеристики мультилінгвального навчально-виробничого проектування у ПТНЗ західного регіону України. Описуються особливості організаційного менеджменту такого типу проектування. Прогнозується доцільність перспективи дослідження впливу аудиторного простору на формування трансдисциплінарного мультилінгвального навчально-виробничого середовища.

Ключові слова: трансдисциплінарність, мультилінгвальне навчально-виробниче проектування, навчально-виробниче середовище ПТНЗ.

Детальніше