adultload.ws

Максим Хомутенко
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. У статті висвітлені результати проведеного педагогічного експерименту з упровадження розробленої методики навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. У процесі експерименту були використані теоретичні та емпіричні методи дослідження, а також методи спостереження, анкетування, тестування, експеримент, статистичні методи опрацюванню результатів. Педагогічний експеримент з апробації методики навчання атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі відповідно охоплював констатувальний, пошуковий та формувальний етапи дослідження. Результати запроваджень навчання атомної та ядерної фізики старшокласників в хмаро орієнтованому навчальному середовищі підтвердили статистичну достовірність впливу запропонованої методичної системи навчання на якісні показники засвоєння матеріалу учнями. Суттєві зрушення виявлені в діяльнісному компоненті предметної та інформаційної складових, а також у компоненті мотиваційних компетентностей.

Ключові слова: хмаро орієнтоване навчальне середовище, педагогічний експеримент, атомна і ядерна фізика, загальноосвітній навчальний заклад.

Детальніше

Оксана Гур’янова, Лілія Фетько
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. У статті звернуто увагу на необхідності формування у студентів вищих педагогічних навчальних закладів інформаційної компетентності та комп’ютерної грамотності. Розглянуто застосування сучасних інформаційних технологій при підготовці майбутніх вчителів трудового навчання; з одного боку, майбутні педагоги є споживачами інформаційних технологій, а з іншого – мають стати їх активними виробниками. У статті визначено, що студенти у своїй практичній діяльності найчастіше створюють презентації, інфографіки, кросворди, користуються графічними редакторами, автоматизованими системами проектування, програмами системи контролю знань. Запропоновано сучасні програми і ресурси для створення інтерактивних презентацій та контентного проекту й подачі текстів із застосуванням технології візуалізації, детально розглянуто роботу в сервісі Prezi та онлайн-редакторі Tilda Publishing.

Ключові слова: інформаційні технології, інтерактивні презентації, контентні проекти, технології візуалізації, вчитель трудового навчання.

Детальніше

Гавриленко Катерина
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

В умовах інформатизації освіти провідне місце відводиться сучасному рівню розвитку науки. Бурхливі процеси автоматизації і комп’ютеризації вимагають нового підходу до фахової підготовки молоді, пошуку ефективних шляхів її вдосконалення. Таким чином очевидним стає необхідність застосування нових засобів інформаційних технологій, творчо-дослідницького підходу до набуття нових знань, що знаходять своє відображення у новій якості освіти для студентів вищих навчальних закладів. Українська освіта швидкими темпами адаптується до інформаційних технологій, що змінюються та прогресують.

Детальніше

Юрій Бендес
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Полтава)

Анотація. Досліджено методичну систему навчання фізики учнів, яка містить такі основні складові, як зміст курсу фізики, методи, засоби і технології навчання, форми його організації, навчальні й інформаційні ресурси. Створено навчально-методичний комп’ютерний комплекс «еФізика», спрямований на впровадження нових форм організації та технологій реалізації навчального процесу. До комплексу включено такі основні групи програм, як моделюючі програми та програми для проведення вимірювань, а також програма для тестування з метою контролю та самоконтролю якості засвоєння навчального матеріалу.

Розроблено комп’ютерні моделі з використанням комп’ютерного навчально-методичного комплексу «еФізика» у процесі вивчення питань курсу фізики. Створено освітній WEB-сайт для організації взаємодії між суб’єктами навчального процесу. Інтегроване застосування навчально-методичного комплексу «еФізика», сайту www.efizika.org.ua забезпечує належну інформаційну підтримку методичної системи навчання фізики.

Ключові слова: методична система навчання фізики, навчально-методичний комп’ютерний комплекс «еФізика», освітній WEB-сайт.

Детальніше

Василь Болілий
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка (м. Кропивницький)

Вікторія Маркова, Світлана Матвєєва
Кіровоградський машинобудівний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету
(м. Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена опису моделі змішаного навчання в Кіровоградському машинобудівному коледжі ЦНТУ, яка реалізована засобами навчального середовища Moodle. Представлено практичний досвід з реалізації змішаного навчання на заняттях з вищої математики. Відзначено переваги даної освітньої технології. При використанні змішаної технології навчання спостерігається більш якісне засвоєння матеріалу. Навчання стає більш відкритим, студенти мають можливості вчитися керувати своєю навчальною діяльністю. Змішане навчання дає можливість розвивати у студентів свідомість, самодисциплінованість, самостійність, творче та креативне мислення.

Мета даної статті - розглянути приклад реалізації змішаного навчання на заняттях з вищої математики.

Для досягнення мети використано наступні методи дослідження: теоретичні методи: вивчення, аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження, емпіричні методи: спостереження за педагогічним процесом; педагогічний експеримент; статистичні методи: математичне опрацювання отриманих даних для доведення достовірності результатів педагогічного експерименту.

Ключові слова: ефективність навчання, інформаційні технології, змішане навчання, вища математика, дистанційне середовище Moodle.

Детальніше

Вікторія Кравченко, Володимир Очеретяний

Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова (Харків)

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні загострилася кадрова проблема. Середній вік робітників на багатьох машинобудівних підприємствах перевищує 55 років. Ця проблема потребує особливої уваги.

Для виходу на світовий ринок з вітчизняною конкурентоспроможною продукцією треба сотні мільйонів доларів інвестицій і нові кадри.

У зв’язку з цим перед освітою стоїть задача вирощування нових професійних кадрів, які б працювали в нових умовах, пов’язаних з європейським вибором нашої держави і основне наше завдання - є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, фаховий рівень яких відповідає сучасним вимогам.

Детальніше

Напалков Сергей Васильевич

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (Арзамасский филиал ННГУ)

Аннотация. Статья посвящена описанию организационно-методических аспектов реализации Web-квест технологии в совершенствовании образовательного пространства при изучении школьниками математики. Основное внимание уделено особенностям построения и возможностям использования тематических образовательных Web-квестов при организации обучения школьников. Описывается феномен поисково-познавательных заданий, составляющих основу предлагаемой Web-квест технологии. Показано применение этой технологии на занятиях по математике, построенных на базе синтеза современных информационных и задачных технологий.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, тематический образовательный Web-квест, поисково-познавательные задания, задачная конструкция по математике.

Детальніше

Сергій Петренко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Суми)

Процес формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики має свої етапи і закономірності.

Процес формування загальної ІКТ-компетентності (І етап) розпочинається з вивчення дисципліни «Інформатика» на першому курсі навчання і продовжується на другому курсі при вивченні дисциплін інформаційного циклу. Вивчення цих дисципліни передбачає освоєння принципів роботи з операційною системою, сервісними програмами та утилітами по обслуговуванню дисків, формування здібностей з управління ресурсами файлової системи. В ході вивчення дисциплін формуються здатності і досвід застосування прикладного програмного забезпечення загального призначення і мережевих ресурсів для навчання, пошуку, аналізу і систематизації інформації в мережі Інтернет, використанню соціальних мережах і інших мережевих ресурсів. 

Детальніше

Катерина Суркова, Ольга Габестро

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький)

Пункт передпольотного інформаційного обслуговування (ППІО) є складною ергатичній системою, в її структурі присутня велика кількість взаємопов'язаних підрозділів які тісно взаємодіють як між собою, так і з зовнішнім середовищем. Диспетчер ППІО опрацьовує великий об’єм інформації, часто в режимі ліміту та дефіциту часу, водночас виконує багато професійних завдань: отримання інформації, кодування та декодування даних та розповсюдження обробленої інформації як повідомлень щодо організації потоків повітряного руху; взаємодія зі Службою аеронавігаційної інформації та інші. Один із способів реалізації професійних завдань в підготовці майбутніх диспетчерів ППІО є використання навчальних моделей професійної діяльності, які формують не тільки знання і вміння, а й навички самостійної професійної діяльності. Крім того переважна більшість реальних ситуацій не може бути реалізована в навчанні та виникає потреба у їхній заміні моделями, які і є складовою частиною засобів навчання. Професійна підготовка диспетчерів ППІО повинна враховувати особливості операторської діяльності та моделювати їх з використанням електронних засобів навчання (ЕЗН), адже саме за їх допомогою можна відтворити важливі елементи професійної підготовки майбутніх диспетчерів ППІО.

Детальніше

Тетяна Зайцева, Людмила Кравцова, Наталія Камінська

Херсонська державна морська академія

Анотація. Стаття присвячена аналізу дослідної експериментальної роботи з інтеграції навчального процесу на основі компетентнісного підходу в державну освітню політику України, яка проводиться в Херсонській державній морській академії. Одним із напрямків цієї роботи є створення та впровадження платформи дистанційної освіти для підтримки навчального процесу. Основним напрямком роботи була повна заміна класичної методики проведення екзаменаційної сесії на комплексне тестування, яке охоплює всі дисципліни від 1 до 5 курсу навчання та проводиться на основі платформи дистанційної освіти.

Результати проведеного експерименту показали, що власний сайт дистанційного навчання є дієвим засобом як вивчення саме навчального матеріалу, так й перевірки якості його засвоєння, об’єктивного оцінювання знань курсантів, їх компетентності як майбутніх фахівців.

Ключові слова: система дистанційного навчання, компетентнісний підхід, компетенції, система тестування.

Детальніше