adultload.ws

Олена Трифонова
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
(Кропивницький)

Анотація. Процес становлення фахівця та набуття ним професійної компетентності є неперервним процесом. У зв’язку з цим системний підхід у навчанні набуває актуальності. Тому в статті приділена увага визначенню шляхів та окреслення методики реалізації системного підходу в підготовці майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. У статті на основі загальної теорії систем виділено системний підхід до навчання дисциплін фізико-технологічного циклу, який спрямований на розкриття цілісності природних явищ природи, виявлення в них різноманітних типів зв’язку та зведення їх у єдину теоретичну картину. Розглянуто поняття системно-синергетичної теорії виховання та навчання. Проаналізовано їх складові: системно-рольова теорія виховання особистості, синергетична теорія пізнавальної взаємодії, системно-функціональна теорія виховної діяльності та самовиховання особистості, теорія пізнавальної системи виховання, система орієнтованого людинознавства. Розглянуто мікропроцесуальні закономірності навчально-пізнавальної та практичної діяльності суб’єктів навчання в процесі вивчення фізико-технологічних дисциплін.

Ключові слова: системний підхід, підготовка вчителя, синергетика, єдина теорія систем, системно-синергетичні процеси, мікропроцесуальні закономірності.

Детальніше

Анна Ткаченко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Сучасне масштабне реформування національної освітньої галузі спрямоване на удосконалення процесу навчання студентів у ВНЗ, що зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, з метою виховання функціонально грамотної і методологічно компетентної особистості, яка здатна до аналізу і самоаналізу, до свідомого вибору і до відповідальності за нього. Зазначене стосується зокрема й методики навчання фізики в університетах, у зв’язку з чим і постає актуальним питання активізації та розвитку пізнавальної активності студентів у навчальному процесі з фізики у сучасних умовах.

Детальніше

Руденко Євгеній1, Садовий Микола2

НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»1
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка2

Анотація. В статті визначена роль історичного матеріалу для активізації пізнавальної діяльності учнів при опануванні фізики та окреслено конкретний зміст навчального матеріалу, з яким варто ознайомити учнів при навчанні квантової фізики. Стаття також присвячена аналізу історичних аспектів зародження та розвитку квантової фізики. Здійснено аналіз історичного розвитку змісту понять квантової фізики, зокрема відомостей про випромінювання абсолютно чорного тіла, квант світла, фотон та корпускулярні властивості світла. Розглянуто розвиток фундаментальних теорій квантової фізики. Показано особливості цих понять у контексті їх історичного формування. Зроблено спробу показати історичне значення відкриттів у галузі квантової фізики кінця ХІХ початку ХХ століття. Метою даної статті є дослідження історичних причин виникнення квантової фізики, визначення історичного генезису виникнення та доведення фундаментальних теорій та понять квантової фізики.

Ключові слова: методика навчання фізики, квантова фізика, випромінювання абсолютно чорного тіла, квант світла, принцип історизму.

Детальніше

Марія Реус
Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету
(Чернівці)

Анотація. У статті зроблено спробу дослідити проблеми навчання майбутніх спеціалістів сфери обслуговування з урахуванням новітніх тенденцій сучасної педагогіки, пристосування змісту й рівня професійної підготовки до вимог і потреб закладів ресторанного господарства; розкрити сутність і особливості використання інноваційних педагогічних технологій в процесі викладання «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» професійно-технічних начальних закладів. Звернено увагу на застосування інтерактивних методів навчання, які дають змогу ознайомлювати учнів як із теоретичним, так і з практичним матеріалом. Автор статті у своїй педагогічній практиці віддає перевагу колективній методиці взаємонавчання, зокрема «взаємообміну темами» і «взаємообміну завданнями». Учень самостійно розв'язує певні ситуаційні проблеми на уроці, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії «учень – інформація», «учень – ситуація», «учень – знання», «учень – проблема», «учень – учень», «учень – група» тощо. Застосування інноваційних підходів навчання висуває нові вимоги підготовки педагога до уроку.

Ключові слова: новітні технології, професійна компетентність, сучасний урок, інноваційні технології, інтерактивне навчання, кооперативне навчання.

Детальніше

Ольга Туриця
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій (Львів)

Анотація. У статті з’ясовано сутність понять «діяльнісний підхід», «діяльність». Розглянуто шляхи застосування діяльнісного підходу при інтегрованому вивченні хімічних і технологічних дисциплін у коледжах харчового профілю на різних етапах аудиторних занять (під час мотивації, актуалізації опорних знань студентів, при вивченні нового навчального матеріалу, закріпленні вивченого навчального матеріалу, під час контролю та оцінки знань студентів), у процесі позааудиторної самостійної та гурткової роботи, навчальної та виробничої практики. Встановлено, що діяльнісний підхід передбачає закріплення знань, умінь та навичок студентів, формування інтересу до інтегрованого навчання. В цілому цей підхід сприяє реалізації моделі формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу.

Ключові слова: діяльність, діяльнісний підхід, професійна підготовка, технологи харчових виробництв.

Детальніше

Сніжана Богомаз-Назарова, Сергій Кононенко

(Кропивницький)

Анотація. У статті висвітлено доцільність використання інтеграційних процесів майбутніми вчителями з точки зору важливості інтеграції у діяльності викладача за рахунок формування достатньої мотивації студента.

У статті наголошено про необхідність ефективної взаємореалізації процесу навчання на прикладі курсів фізики та основи охорони праці у майбутніх вчителів і було виокремлено ряд суперечностей, що визначили актуальність дослідження: між розрізненими предметними знаннями, що формуються у процесі вивчення курсів і необхідністю їх комплексного застосування в практичній діяльності майбутніх вчителів; між теоретичним усвідомленням необхідності застосування інтеграційних процесів курсів у педагогічному вищому навчальному закладі при підготовці майбутнього вчителя та недостатньо визначеній методиці їхньої реалізації. Наведено результати експериментальної перевірки гіпотези дослідження.

Ключові слова: інтеграційні процеси, експериментальна перевірка, фізика, основи охорони праці, майбутні вчителі

Детальніше

Закалюжний Віктор

У науково-методичній літературі з фізики значна увага приділяється організації різних форм самостійної роботи учнів загальноосвітньої школи під час навчальних занять різних видів та на різних етапах навчального процесу. Зокрема, цю проблему досліджували В.К. Буряк [1], З.В. Сичевська [2], А.В. Усова , Є.В. Коршак, К.Т. Шкіль [4] та ін.

Очевидно, що способи та засоби розвитку самостійності пізнавальної діяльності учнів значною мірою визначаються не лише формами, методами навчання учнів, а й змістом навчального матеріалу.

Детальніше

Галина Зоріна, Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ)

Актуальними питаннями закладів вищої школи були і залишаються питання удосконалення методології навчання з метою забезпечення якості освіти. Активний пошук нових дидактичних підходів та засобів при використанні традиційних чи нетрадиційних методів навчання сприятиме підготовці фахівців, які володітимуть не тільки знаннями, вміннями і навичками професійної діяльності, а й формуватимуть у студентів стратегічне мислен­ня, системний підхід до аналізу і вирішення реальних ситуацій. 

ДетальнішеДетальніше

Євгеній Кійко, Наталія Бєляєва (Полтава)

У сучасному суспільстві професія «менеджер» набуває все більшої популярності, безперервно зростає потреба у високо компетентних управлінських кадрах. Відмінною рисою діяльності менеджера є те, що проходить вона в безпосередньому контакті з людьми: він організовує ефективну роботу підлеглих, спілкується з керівником і колегами, організовує взаємодію різних суб’єктів управлінсько-педагогічного процесу, активно включаючись в соціальні взаємини. Чим якісніше він буде підготовлений до цього, тим успішніше буде його професійна діяльність.

ДетальнішеДетальніше

Наталя Мироненко

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація. Стаття присвячена проблемі застосування кейсових технологій під час викладання дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутнім вчителям трудового навчання. У статті розкривається поняття, сутність та зміст кейсових технологій, умови їх застосування, а також показані позитивні сторони їх застосування під час навчально-виховного процесу, зокрема у процесі вивчення фахової дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутніми вчителями трудового навчання. Також у дослідженні розглядаються кейс-технологій, що активізують навчальний процес під час вивчення дисципліни «Технологія побутової діяльності». У публікації пропонуються деякі приклади навчальних кейсів, які викладач може застосовувати у процесі вивчення такої фахової дисципліни як «Технологія побутової діяльності» зі студентам вищих навчальних закладів. Розкривається головне призначення, можливі джерела кейсових технологій.

Ключові слова: кейси, технологія, побутова діяльність, вчитель трудового навчання, студенти.

Детальніше