Марія Реус
Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету
(Чернівці)

Анотація. У статті зроблено спробу дослідити проблеми навчання майбутніх спеціалістів сфери обслуговування з урахуванням новітніх тенденцій сучасної педагогіки, пристосування змісту й рівня професійної підготовки до вимог і потреб закладів ресторанного господарства; розкрити сутність і особливості використання інноваційних педагогічних технологій в процесі викладання «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» професійно-технічних начальних закладів. Звернено увагу на застосування інтерактивних методів навчання, які дають змогу ознайомлювати учнів як із теоретичним, так і з практичним матеріалом. Автор статті у своїй педагогічній практиці віддає перевагу колективній методиці взаємонавчання, зокрема «взаємообміну темами» і «взаємообміну завданнями». Учень самостійно розв'язує певні ситуаційні проблеми на уроці, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії «учень – інформація», «учень – ситуація», «учень – знання», «учень – проблема», «учень – учень», «учень – група» тощо. Застосування інноваційних підходів навчання висуває нові вимоги підготовки педагога до уроку.

Ключові слова: новітні технології, професійна компетентність, сучасний урок, інноваційні технології, інтерактивне навчання, кооперативне навчання.

Детальніше

Ольга Туриця
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій (Львів)

Анотація. У статті з’ясовано сутність понять «діяльнісний підхід», «діяльність». Розглянуто шляхи застосування діяльнісного підходу при інтегрованому вивченні хімічних і технологічних дисциплін у коледжах харчового профілю на різних етапах аудиторних занять (під час мотивації, актуалізації опорних знань студентів, при вивченні нового навчального матеріалу, закріпленні вивченого навчального матеріалу, під час контролю та оцінки знань студентів), у процесі позааудиторної самостійної та гурткової роботи, навчальної та виробничої практики. Встановлено, що діяльнісний підхід передбачає закріплення знань, умінь та навичок студентів, формування інтересу до інтегрованого навчання. В цілому цей підхід сприяє реалізації моделі формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу.

Ключові слова: діяльність, діяльнісний підхід, професійна підготовка, технологи харчових виробництв.

Детальніше

Сніжана Богомаз-Назарова, Сергій Кононенко

(Кропивницький)

Анотація. У статті висвітлено доцільність використання інтеграційних процесів майбутніми вчителями з точки зору важливості інтеграції у діяльності викладача за рахунок формування достатньої мотивації студента.

У статті наголошено про необхідність ефективної взаємореалізації процесу навчання на прикладі курсів фізики та основи охорони праці у майбутніх вчителів і було виокремлено ряд суперечностей, що визначили актуальність дослідження: між розрізненими предметними знаннями, що формуються у процесі вивчення курсів і необхідністю їх комплексного застосування в практичній діяльності майбутніх вчителів; між теоретичним усвідомленням необхідності застосування інтеграційних процесів курсів у педагогічному вищому навчальному закладі при підготовці майбутнього вчителя та недостатньо визначеній методиці їхньої реалізації. Наведено результати експериментальної перевірки гіпотези дослідження.

Ключові слова: інтеграційні процеси, експериментальна перевірка, фізика, основи охорони праці, майбутні вчителі

Детальніше

Закалюжний Віктор

У науково-методичній літературі з фізики значна увага приділяється організації різних форм самостійної роботи учнів загальноосвітньої школи під час навчальних занять різних видів та на різних етапах навчального процесу. Зокрема, цю проблему досліджували В.К. Буряк [1], З.В. Сичевська [2], А.В. Усова , Є.В. Коршак, К.Т. Шкіль [4] та ін.

Очевидно, що способи та засоби розвитку самостійності пізнавальної діяльності учнів значною мірою визначаються не лише формами, методами навчання учнів, а й змістом навчального матеріалу.

Детальніше

Галина Зоріна, Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ)

Актуальними питаннями закладів вищої школи були і залишаються питання удосконалення методології навчання з метою забезпечення якості освіти. Активний пошук нових дидактичних підходів та засобів при використанні традиційних чи нетрадиційних методів навчання сприятиме підготовці фахівців, які володітимуть не тільки знаннями, вміннями і навичками професійної діяльності, а й формуватимуть у студентів стратегічне мислен­ня, системний підхід до аналізу і вирішення реальних ситуацій. 

ДетальнішеДетальніше

Євгеній Кійко, Наталія Бєляєва (Полтава)

У сучасному суспільстві професія «менеджер» набуває все більшої популярності, безперервно зростає потреба у високо компетентних управлінських кадрах. Відмінною рисою діяльності менеджера є те, що проходить вона в безпосередньому контакті з людьми: він організовує ефективну роботу підлеглих, спілкується з керівником і колегами, організовує взаємодію різних суб’єктів управлінсько-педагогічного процесу, активно включаючись в соціальні взаємини. Чим якісніше він буде підготовлений до цього, тим успішніше буде його професійна діяльність.

ДетальнішеДетальніше

Наталя Мироненко

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація. Стаття присвячена проблемі застосування кейсових технологій під час викладання дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутнім вчителям трудового навчання. У статті розкривається поняття, сутність та зміст кейсових технологій, умови їх застосування, а також показані позитивні сторони їх застосування під час навчально-виховного процесу, зокрема у процесі вивчення фахової дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутніми вчителями трудового навчання. Також у дослідженні розглядаються кейс-технологій, що активізують навчальний процес під час вивчення дисципліни «Технологія побутової діяльності». У публікації пропонуються деякі приклади навчальних кейсів, які викладач може застосовувати у процесі вивчення такої фахової дисципліни як «Технологія побутової діяльності» зі студентам вищих навчальних закладів. Розкривається головне призначення, можливі джерела кейсових технологій.

Ключові слова: кейси, технологія, побутова діяльність, вчитель трудового навчання, студенти.

Детальніше

Віталіна Федонюк, Василь Іванців, Микола Федонюк, Віктор Волянський

Луцький національний технічний університет

Анотація. У статті розглядаються питання актуалізації форм і методів екологічної освіти та виховання у вищій школі. Основна увага зосереджена на аналізі можливостей використання інформаційного, організаційного та наукового потенціалу об’єктів природно-заповідного фонду місцевого і загальнодержавного значення для забезпечення прикладного спрямування екологічної освіти, подолання шаблонів у її методиках. Окремо досліджується специфіка екологічної освіти у вищих навчальних закладах у процесі підготовки бакалаврів і магістрів технічних та економічних спеціальностей.

Ключові слова: екологічна освіта, природно-заповідний фонд, природоохоронна територія, категорія природно-заповідного фонду, національний природний парк, заповідник, заказник, пам’ятка природи. 

Детальніше

Владилена Федоренко

Криворізький медичний коледж

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми планування, організації, керівництва та контролю результатів самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розв’язання окресленого питання передбачається за рахунок створення та впровадження навчального посібника «Зошит для самостійної роботи» з основ біофізики та медичної апаратури для студентів І-ІІ курсів відділення «Лікувальна справа» Криворізького медичного коледжу. На основі аналізу, узагальнення й систе­матизації наукових джерел висвітлено психолого-педагогічні та методо­логічні аспекти організації позааудиторної самостійної роботи студен­тів, що включає вивчення обов’язкових питань навчальної програми. Зроб­лені у статті висновки можуть бути використані під час узагальнення теоретичних засад та створення методичного забезпечення самостійної роботи студентів.

Ключові слова: самостійна робота, методика навчання біофізики, активізація пізнавальної активності студентів, компетентний фахівець, інформаційно-методичне забезпечення. 

Детальніше

Ірина Царенко

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх вчителів технологій до інноваційної діяльності, у процесі якої формується систематизований інноваційний підхід до освітнього процесу. На основі узагальнення науково-педагогічних праць визначені основні компоненти готовності до інноваційної діяльності (мотивацiйний, операційний, інформаційний, оцінний), формування яких сприятимуть підготовці студентів до впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій. Дослідженням доведено, що визначення компонентів готовності майбутніх вчителів технологій до інноваційної діяльності є процесом, який сприяє розвитку їх ціннісних орієнтацій і гуманістичної спрямованості, усвідомленню методології вирішення професійно-педагогічних проблем і конкретних концепцій, осмисленню результатів педагогічних нововведень у контексті актуальних педагогічних проблем, виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.

Ключові слова: педагогічні інновації, інноваційна діяльність, компоненти готовності, впровадження, самовизначення.

Детальніше