Чистякова Людмила, Зайченко Оксана

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

На сьогодні завданням шкільної освіти в України є дії, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі. Запроваджуються нові технології та засоби навчання і виховання, які сприяють формуванню ініціативної особистості учня, який здатний до раціональної творчої праці та самоаналізу. Проте, інтерес в навчанні є важливим і сприятливим чинником розвитку активності і самостійності у процесі навчання.

Детальніше

Андрій Ткачук
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена вивченню біологічних небезпек, що пов'язані з масовими поширеннями інфекційних захворювань, під час розгляду тем «Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки» і «Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціального та воєнного характеру» нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Розглянуті основні джерела біологічних небезпек та реальні і потенційні загроз національній безпеці України в цьому контексті. Проаналізовано сучасний стан розвитку епідемій в Україні та пандемій у світі. Показана важливість вивчення загроз застосуванні біологічної зброї та біотероризму.

Ключові слова: біологічні небезпеки, інфекційні захворювання, епідемії, пандемії, біологічна зброя, біотероризм.

Детальніше

Марина Ващенко, Віра Водянка
Чернівецьке вище комерційне училище
Київського національного торговельно-економічного університету
(Чернівці)

Анотація. Стаття присвячена інтегративному навчанню з елементами розвиваючих технологій. Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної, забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої цілі, творчо самостверджуватися у різних соціальних сферах. Одним із шляхів досягнення мети є впровадження інноваційних технологій в теоретичне навчання технічних дисциплін, зокрема, кейс-методу. Таким чином, поєднання знань з різних предметів дає можливість учневі не просто завчити теоретичні відомості з тієї чи іншої теми, але й зрозуміти практичне значення складних понять з технічних дисциплін, адже для робітничих професій сфери ресторанного обслуговування ці предмети є достатньо складними. У своїй статті на прикладі двох різних предметів ми показали можливість учня вивчити, а не завчити предмети та зуміти поєднати їх на практиці.

Ключові слова: інтегроване навчання, інноваційні технології, кейс-метод, електротехніка, фізична хімія.

Детальніше

Людмила Яременко, Олена Харитоненко (Кропивницький, Україна)

Важливою умовою діяльності вищих педагогічних закладів освіти згідно сучасних вимог кредитно-модульної системи організації навчання є застосування тестів під час контролю знань студентів. Тестовий контроль може використовуватись для актуалізації знань студентів, встановлення рівнів успішності академічних груп та окремих студентів, аналізу різних форм і методів навчання, підсумкового оцінювання та ін. Він зумовлюється передусім особливостями навчання дисципліни та рівнем навченості студентів.

Детальніше

Ярослав Балабан, Володимир Іваній, Іван Мороз, Юлія Ткаченко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Суми)

Анотація. У статті наголошується на необхідності формування цілісного наукового світогляду майбутніх учителів фізики протягом всього періоду навчання. Особлива роль в цьому плані відводиться законам електродинаміки та історії її становлення як науки про нерозривний зв'язок електричних і магнітних явищ. На основі аналізу навчально-методичної літератури запропоновано методику висвітлення у курсі загальної фізики питань взаємозв’язку оптичних, магнітних та електричних явищ. Показано, що ознайомлення майбутніх учителів фізики з історією наукових досягнень, методологічними підходами і концепціями фізичної науки в їхній діалектичній єдності і протистоянні протягом певної історичної епохи, неможливе без розгляду складних світоглядних і наукових пошуків представників природничо-наукової думки. Це вимагає особливого підходу до розробки питань методики викладання курсу загальної фізики з метою виведення студентів за межі вузькопредметного мислення.

Ключові слова: методика викладання, загальна фізика, взаємозв’язок оптичних, електричних і магнітних явищ, студенти, науковий світогляд майбутніх учителів фізики. 

Детальніше

Артем Барканов

Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ)

Анотація. У статті розглянуто результати впровадження професійно-спрямованих проектних технологій у навчально-пізнавальну діяльність студентів агротехнологічних коледжів під час вивчення фізики з залученням фахового матеріалу. Дано поняття професійно-спрямованого проекту з фізики. Запропоновано методику проведення професійно-орієнтованого проекту, що поєднує дисципліни «Фізика» та «Насінництво і селекція», представлені отримані студентами результати. Запропоновано шляхи підвищення інтересу під час навчання фізики шляхом залучення студентів до проектної діяльності. Представлені дані анкетування студентів, щодо визначення інтересу до виконання проектів з фізики з урахуванням професійної спрямованості.

Ключові слова: професійна спрямованість, агротехнологічна освіта, фізика, метод проектів, мутагенез. 

Детальніше

Ольга Біляковська

Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

Анотація. Стаття присвячена проблемі професійної підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів є однією з головних ланок реформи вищої освіти в Україні. Акцентовано, що природничо-математичні науки відіграють особливу роль у житті суспільства, оскільки саме вони слугують розвитку науково-технічного і технологічного прогресу, визначають престиж країни на світовій арені. У цьому контексті важливою є якість професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до подальшої професійної діяльності, яка спирається на використання різноманітних педагогічних форм, методів і засобів. Виокремлено складові (змістова, технологічна, особистісна) у системі професійної підготовки майбутніх учителів. Визначено, що педагогічна практика є важливим компонентом професійної підготовки і слугує підвищенню її рівня й якості, а також розглянуто концепцію «навчання через практику». Виявлено ряд умінь, на розвиток яких слід спрямувати процес професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

Ключові слова: вчитель, природничо-математичні дисципліни, професійна підготовка, практика, технології.  

Детальніше

Оксана Васюкович

Національний авіаційний університет (Київ)

Анотація. У статті розглянуто особливості радіообміну у нестандартних ситуаціях. З’ясовано зміст поняття «авіаційна пригода», «загальна зміна мовного коду», проаналізовано статистику авіакатастроф, причиною яких став мовний фактор. Виокремлено психологічний компонент, що реалізується у використанні емоційно забарвлених речень (перепитування, повтори, тональність комунікації, використання вигуків, іронія у висловлюваннях). Виявлено відсоткове значення емоційно забарвлених синтагм у нестандартних ситуаціях на основі вибіркового методу. Проаналізовано, що перехід від стандартної фразеології на звичайну англійську мову зумовлене прагматичними аспектами. Мова в цьому разі вирішує складне комунікативне завдання – обмін інформацією, а тому кожне слово контексту характеризується певною семантикою. Використання вигуків або повторів, тональності та іронії у висловлюваннях не повинно перешкоджати ефективності комунікації.

Ключові слова: авіаційна пригода, учасники радіообміну, звичайна англійська мова, вибірковий метод, емоційно забарвлені речення, загальна зміна мовного коду.

Детальніше

Ігор Вергун1, Олена Трифонова2

1Донецький національний медичний університет імені М. Горького

2Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

(м. Кропивницький)

Анотація. У даній статті розглянута проблема формування в учнів дослідницької компетентності з використанням методу навчальних проектів та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчання фізики у класах медико-біологічного профілю. Розкрито важливість методу навчальних проектів, етапи реалізації цього методу та визначено ролі, що відводяться учням та вчителю в цій діяльності. Схематично окреслено застосування ІКТ разом з методом навчального проекту, визначено ефективність використання ІКТ та навчального проекту для формування дослідницької компетентності під час навчання фізики. Запропонований приклад навчального проекту для класів з медико-біологічним профілем з використанням ІКТ, в якому учні розглядають та вивчають будову ока та дефекти зору і способи їх виправлення. У статті розкрито зміст понять: навчальний проект, види навчальних проектів, педагогічні цілі проектного навчання.

Ключові слова: дослідницька компетентність, навчальний проект, навчально-виховний процес, методика навчання фізики, інформаційно-комунікаційні технології.

Детальніше

Оксана Гур’янова, Сергій Рябець

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена проблемам змісту та організації виробничої практики другого (магістерського) рівня підготовки студентів на етапі створення та затвердження нових стандартів вищої освіти. Актуальність даної тематики в першу чергу визначається завданням реформування змісту, форми та термінів навчання висококваліфікованих фахівців освітнього рівня «магістр» та, вочевидь, потребує внесення коректив у практичну складову підготовки відповідно до сучасних вимог. При цьому передбачається послідовне проведення педагогічної практики у старшій школі та педагогічної асистентської практики у ВНЗ. Особливістю першої є охоплення компетенцій діяльності на посаді вчителя технологій у старшій школі, де реалізується профільне навчання, з виховною роботою класного керівника, а другої практики – набуття первинних професійних навичок та вмінь, пов’язаних з викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах і виконанням обов’язків куратора академгрупи. Пропонується поділ виробничої практики на три етапи: перший – підготовчий (ознайомлювальний), другий – основний, третій – підсумковий (заключний), кожен з яких має відповідні завдання та форми звітності. Складнощі проведення практик обумовлюються відсутністю затверджених нових стандартів вищої освіти та охопленням усього спектру питань її проходження: від ознайомлення з роботою закладу та проектування навчально-виховної діяльності – до якісного проведення занять і виконання обов’язків наставників підростаючого покоління.

Ключові слова: зміст виробничої практики, педагогічна практика у школі, педагогічна асистентська практика, освітній рівень «магістр», компетенції діяльності, практична підготовка.

Детальніше