adultload.ws

Секція 2: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти та технологій

Валентина Шарко
Херсонський державний університет, м Херсон, Україна

Наказ МОН України №1383 від 30.12.2015 засвідчує, що з метою інноваційного розвитку предметів природничо-математичного циклу, науково-дослідної роботи в навчальних закладах та з упровадження і розвитку STEM-освіти в Україні при МОН створено робочу групу, якій доручено до 16.04.2016 року розробити план заходів з упровадження й розвитку STEM-освіти в Україні та подати його на затвердження [1].

Ганна Фесенко
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

«STEM-освіта» – це поглиблене практико-орієнтоване комплексне вивчення дисциплін природничо-наукового циклу, технологій, інженерної справи і математики, яке сприяє формуванню особистості, здатної до інноваційного мислення, орієнтованої на розвиток нових технологій.
При тому, що в більшості країн світу зростає попит на кваліфікованих інженерів, має місце їх дефіцит, пов’язаний зі зменшенням випускників вишів інженерних і технічних спеціальностей. Причин цьому декілька: відсутність мотивації, складність навчальних дисциплін, якими треба опанувати випускникам технічних ВИШів, високий процент відрахування студентів. У контексті зазначеного, збереження студентів STEM-спеціальностей є важливою і актуальною проблемою багатьох навчальних закладів країн світу.

Олександр Павлюченко
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

У додатку до листа МОІППО № 869-16/02 від 05.10.2015 щодо впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області зазначається, що стрімкий розвиток ІТ-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявив потребу у висококваліфікованих фахівцях, а значить актуалізував гостру освітню потребу в якісному навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізики, інженерії, програмуванню.

Наталя Куриленко, Валентина Шарко
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна


STEM – абревіатура з англійської – Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі позначає науку, технології, інженерію та математику як дисципліни вивчення. Іншими словами, STEM-освіта – це навчальна програма, заснована на ідеї навчання дітей за чотирма профільними дисциплінами у міждисциплінарному та прикладному спрямуваннях.

Олександр Дендеренко
Морський коледж Херсонської державної морської академії (Херсон)
Е-mail: denderenko@meta.ua


Перехід суспільства до постіндустріальної фази свого розвитку обумовив необхідність модернізації системи вищої професійної освіти, одним з напрямків якої є компетентнісне навчання, що має за мету впровадження у практику навчання майбутніх фахівців інтегративного підходу як умови формування в них компетентностей.

Плотнікова Олена
ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»
(Херсон)
E-mail plalleon69@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто особливості навчання курсу математики старшої школи молодших спеціалістів галузі знань 27 «Транспорт»у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації. Проаналізовано процес навчання математики курсантів-першокурсників судноводійної і судномеханічної спеціальностей з позиції забезпечення формування в них математичної компетентності.

Ключові слова: курсанти училища, навчання математики, компетентність.

Плотникова Елена
ГВУЗ «Херсонское мореходное училище рыбной промышленности»
Компетентносно орентированная методика обучения курсантов курсу математики старшей школы в высших учебных заведениях
І-ІІ уровня аккредитации

Аннотация. В статье рассмотрены особенности обучения курса математики старшей школы младших специалистов области знаний 27 «Транспорт» в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации. Проанализирован процесс обучения математике курсантов-первокурсников судноводительской и судномеханической специальностей с позиции обеспечения формирования у них математической компетентности.

Ключевые слова: курсанты училища,обучение математике, компетентность.

Plotnikova Elena
SHSEI «Kherson nautical college of fishing industry»
Competence oriented methods of organizing and conducting the mathematics in high school institutions of I-II levels of accreditation

Abstract.The article discuss features of the mathematics teaching high school junior specialists in the field of professional knowledge 27 “Transport” in colleges. The analysis of mathematics learning first-year cadets in the College has been performed in the context of providing the formation of mathematical competence of navigator’s profession and mechanical’s specialty colleges.

Keywords: college cadets, learning mathematics, competency.

Детальніше

Садовий М.І. (м. Кіровоград)

Анотація: стаття присвячена важливій проблемі дослідження розвитку нерівноважних, відкритих, неізольованих систем. Проаналізовано рівноважні процеси, чотири начала термодинаміки. Визначені межі їх застосування. Приведено порівняння рівноважних та нерівноважних систем, механізм утворення локальних лінійних нерівноважних систем та перспективи їх розвитку.

Ключові слова: нерівноважний, рівноважний, термодинаміка, відкрита система.

Аннотация: Статья посвящена важной проблеме исследования развития неравновесних, откритых, неизолированных систем. проанализировано равновесные процессы, черыре начала термодинамики. Определены границы их применения. Показано сравнение равновесных и неравновесных систем, механизм создания локальных линейных неравновесныых систем и перспектив их развития.

Ключевые слова: неравновесний, равновесний, термодинамика, открытая система.

Анотація: стаття присвячена важливій проблемі дослідження розвитку нерівноважних, відкритих, неізольованих систем. Розкрито дві найважливіші події минулого століття: створення еволюційної теорії Дарвіна та феноменологічної термодинаміки.

Проаналізовано рівноважні процеси, чотири начала термодинаміки. Визначені межі їх застосування. Приведено порівняння рівноважних та нерівноважних систем, механізм утворення локальних лінійних нерівноважних систем та перспективи їх розвитку.

Для вивчення нерівноважних процесів як і у рівноважних системах окреслені умови складання рівняння балансу. але уже у відкритій системі для маси, енергії, імпульсу, ентропії складових елементів цієї системи. Такі рівняння розглядаються спільно з рівняннями, які описують функціонування системи. І.Р.Пригожин звернув увагу на порушення другого начала термодинаміки при розгляді таких систем і створив теорію термодинамічних нерівноважних процесів.

Ключові слова: нерівноважний, рівноважний, термодинаміка, відкрита система.

Детальніше

Василь Чубар

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена удосконаленню використання активних методів навчання у процесі профільного навчання технологій виробництва старшокласників загальноосвітніх навальних закладів. У дослідженні використано взаємодоповнюючі методи: вивчення, аналіз і систематизація психолого-педагогічної і методичної літератури, системний і проблемно-пошуковий методи для обґрунтування шляхів удосконалення і використання активних методів навчання, зокрема проблемного навчання, колективних форм навчальної діяльності й дидактичних ігор. Визначено шляхи удосконалення використання активних методів навчання у процесі профільного навчання старшокласників технологій виробництва, які будуть сприяти підвищенню ефективності навчального процесу. Вони зокрема забезпечуватимуть: активізацію довільної розумової діяльності учнів; їхнє цілеспрямоване залучення у процес пізнавальної діяльності, регулярну взаємодію з учителем, а також до розв’язання навчальних завдань, максимально наближених до реальних виробничих ситуацій.

Ключові слова: активні методи; профільне навчання; технології виробництва; проблемне навчання; колективні форми навчальної роботи, дидактичні ігри.

Василий Чубар

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. Статья посвящена усовершенствованию активных методов в процессе профильного обучения технологиям производства старшеклассников общеобразовательных учебных заведений. В исследовании использованы взаимодополняющие методы: изучение, анализ и систематизация психолого-педагогической и методической литературы, системный и проблемно поисковый методы для обоснования путей усовершенствования и использования активных методов обучения, в частности проблемного обучения, коллективных форм учебной деятельности и дидактичных игр. Определенно пути усовершенствования использования активных методов обучения в процессе профильного обучения старшеклассников технологий производства, которые будут способствовать повышению эффективности учебного процесса. Они в частности будут обеспечивать: активизацию произвольной умственной деятельности учащихся; их целеустремленное привлечение в процесс познавательной деятельности, регулярное взаимодействие с учителем, а также к решению учебных заданий, максимально приближенных к реальным производственным ситуациям.

Ключевые слова: активные методы; профильное обучение; технологии производства; проблемное обучение; коллективные формы учебной работы дидактические игры.

Vasylii Chubar

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

USE OF ACTIVE METHODS IN THE COURSE OF PROFILE TRAINING OF SENIORS OF PRODUCTION TECHNOLOGIES

Abstract. Article is devoted to enhancement of use of active training methods in the course of profile training of production technologies of seniors of general education educational institutions. In a research complementary methods are used: studying, the analysis and systematization of psychology and pedagogical and methodical literature, system and problemno search methods for reasons for ways of enhancement and use of active training methods, in particular problem training, collective forms of educational activities and didactic games. Definitely ways of enhancement of use of active training methods in the course of profile training of seniors of production technologies who will promote increase in efficiency of educational process. They will provide in particular: activization of any cerebration of pupils; their purposeful attraction in process of cognitive activity, regular interaction with the teacher, and also to the solution of the educational tasks as close as possible to real production situations.

Keywords: active methods; profile training; production technologies; problem training; collective forms of study didactic games.

Детальніше

Хомутенко Максим

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. У статті розглянута структура педагогічних взаємодій. Визначено поняття полісуб’єктності педагогічної взаємодії в контексті сучасного інформаційного простору, а також висвітлені переваги полісуб’єктної взаємодії в процесі навчання атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі загальноосвітньої школи. Схарактеризовано структуру методичної системи навчання атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі школи з урахуванням полісуб’єктного підходу. Наведені приклади організації індивідуальних і групових проектів спрямованих на вивчення, дослідження і розкриття особистісних складників предметної компетентності з фізики учнів під час вивчення теми «Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання» в хмаро орієнтованому навчальному середовищі Moodle.

Ключові слова: хмаро орієнтоване навчальне середовище, полісуб’єктний підхід, полісуб’єктна взаємодія, методика навчання атомної і ядерної фізики, педагогічна взаємодія.

Хомутенко Максим

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

ПОЛИСУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД В обучении АТОМНОЙ И ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ В ОБЛАЧНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЕ общеобразовательной школы

Аннотация. В статье рассмотрена структура педагогических взаимодействий. Сформулировано понятие полисубъектности педагогического взаимодействия в контексте современного информационного пространства, а также отображены преимущества полисубъектного взаимодействия в процессе обучения атомной и ядерной физике в облачно ориентированной учебной среде общеобразовательной школы. Охарактеризована структура методической системы обучения атомной и ядерной физике в облачно ориентированной учебной среде школы з учетом полисубъектного подхода. Приведены примеры организации индивидуальных и групповых проектов направленных на изучение, исследование и раскрытие личностных составляющих предметной компетентности по физике учеников при изучении темы «Излучение и поглощение света атомами. Атомные и молекулярные спектры. Рентгеновское излучение» в облачно ориентированной учебной среде Moodle.

Ключевые слова: облачно ориентированная учебная среда, полисубъектный подход, полисубъектное взаимодействие, методика учебы атомной и ядерной физики, педагогическое взаимодействие.

Khomutenko Maksym

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

POLYSUBJECT APPROACH IN STUDIES OF ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS IN CLOUD THE ORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF GENERAL SCHOOL

Abstract. The structure of pedagogical cooperations is considered in the article. The concept of polysubject of pedagogical cooperation is described in the context of modern informative space. And also represented advantages of polysubject cooperation in the process of educating to atomic and nuclear physics in the cloudy oriented educational environment of general school. The structure of the methodical departmental to atomic and nuclear physics teaching marks in the cloudy oriented educational environment of school by the з account of polysubject approach. Examples of organization of individual and group projects sent are made to the study, research and opening of personality constituents of subject competence from physics of students during the study of theme "Radiation and absorption of light atoms. Atomic and molecular spectrums. The x-rayed radiation" is in the cloudy oriented educational environment of Moodle.

Keywords: cloud is oriented educational environment, polysubject approach, polysubject cooperation, methodology of studies of atomic and nuclear physics, pedagogical cooperation.

Детальніше

Ткачук Андрій

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена вивченню техногенних небезпек, що пов'язані з аваріями на радіаційно небезпечних об'єктах, під час розгляду тем "Техногенні небезпеки та їхні наслідки" і "Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження" нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист". Розкрито причини і наслідки аварій на атомних електростанціях.

Ключові слова: техногенні небезпеки, радіаційно небезпечні об'єкти, аварії на атомних електростанціях.

Ткачук Андрей

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко

Изучение техногенных опасностей, связанных с авариями на радиационно опасных объектах

Аннотация. Статья посвящена изучению техногенных опасностей, связанных с авариями на радиационно опасных объектах, во время рассмотрения тем "Техногенные опасности и их последствия" и "Прогнозирование обстановки и планирование мероприятий защиты в зонах радиоактивного, химического и биологического заражения". Рассмотрены причины и последствия аварий на атомных электростанциях.

Ключевые слова: техногенные опасности, радиационно опасные объекты, аварии на атомных электростанциях.

Tkachuk Andrij

The Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

The study of man-made hazards related to accidents at radiation hazardous objects

Abstract: This article is devoted to the study of man-made hazards related to accidents at radiation hazardous objects, when considering the topic "Man-made hazards and their consequences" and "Forecasting and planning environment protection measures in the areas of radiation, chemical and biological contamination" regulatory disciplines "Safety" and "Civil protection". Expand the causes and consequences of accidents at nuclear power plants with water-water reactors, in which water acts as coolant and moderator. Described additional passive safety systems on modern generation nuclear reactors 3-3 + that prevent such scenarios (additional emergency water circulation system; system of hydrogen absorption; trap radioactive melt from the reactor core).

Keywords: man-made hazards, radiation hazardous objects, accidents at nuclear power plants.

Детальніше