adultload.ws

Секція 4: Розвиток психолого-педагогічної освіти в умовах сучасної парадигми

Тетяна Бодненко

(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси)

Психoлoгo–педагoгiчнi технoлoгiї навчання технiчних дисциплiн майбутнiх фахівців комп’ютерних систем

У сучасному процесі навчання та стрімкозмінному соціально-економічному середовищі рівень вищої освіти залежить від степені ефективності використання інноваційних технологій навчання, які б ґрунтувалися на новітніх методологічних та сучасних дидактичних принципах, психолого-педагогічних теоріях, зорієнтованих на розвиток діяльнісного підхіду до навчання.

Макаренко Олександр

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Макаренко Катерина, Матяш Людмила

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава)

Анотація. Стаття присвячена розкриттю розвитку логічного мислення в учнів через систему вправ, в основі якої покладено логічне відношення підпорядкування. Останнім часом виконано ряд досліджень щодо побудови систем вправ і задач (І. А. Бірюков, В. С. Володарський, К.В.Даутова, Г.А.Монахова, Л.Ф.Обухова), які як системотвірні фактори виділили дидактичні вимоги до задач чи змісту курсу фізики, та при цьому не прослідковувався розвиток вправи в багатокомпонентне завдання, як системотвірний фактор, не розглядалося логічне відношення. Основою для розв’язання методичного аспекту проблеми стали принципи оптимізації навчально-виховного процесу та діяльнісний підхід до нього, виражені в ідеї укрупнення дидактичних одиниць.

Ключові слова: логічне мислення, дедуктивний метод міркування, система вправ, відношення підпорядкування, укрупнення дидактичних одиниць.

Макаренко Александр

ВГУЗУ «Украинскаяа медицинская стоматологическая академия»

Макаренко Екатерина, Матяш Людмила

Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленка

Некоторые аспекты развития логического мышления учащихся общеобразовательной школы

Аннотация. Статья посвящена раскрытию развития логического мышления у учащихся через систему упражнений, в основе которой лежит логическое отношение подчинения. В последнее время выполнен ряд исследований по построению систем упражнений и задач (И.А.Бирюков, В.С.Володарський, К.В.Даутова, Г.А.Монахова, Л.Ф.Обухова), которые в роли системообразующего фактора выделили дидактические требования к задачам или содержанию курса физики, и при этом не прослеживался развитие упражнения в многокомпонентное задание, как системообразующий фактор, не рассматривалось логическое отношение. Основой для решения методического аспекта проблемы стали принципы оптимизации учебно-воспитательного процесса и деятельностный подход к нему, выраженные в идее укрупнения дидактических единиц.

Ключевые слова: логическое мышление, дедуктивный метод рассуждения, система упражнений, отношение подчинения, укрупнения дидактических единиц.

Alexander Makarenko

Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Ekaterina Makarenko, Ludmila Matiash

The Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

Some aspects of the development of logical thinking of the secondary school students

Abstract. The article is devoted to the development of logical students’ thinking through the system of exercises, which is based on logical relation of subordination. Recently, several studies have been done on the creation of system of exercises and tasks by I. A. Biryukov, V. S. Volodarskyy, K. V. Dautova, H. A. Monahova, L. F. Obuhova, they identified didactic requirements of the problems or content of physics course at the secondary school, as a backbone factor and, at the same time, the development of exercise in a multicomponent task, as a backbone factor was not traced, and the logical relation was not considered.

The principles of the optimization of teaching and educational process and activity approach is expressed in the idea of integration of didactic units and became a basis for the solution of methodical aspect of a problem.

Keywords: logical thinking, deductive reasoning method, a system of exercises, relationship of subordination definition, integration of didactic units.

Детальніше

Зінченко Галина

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

(Полтава)

Анотація. У статті розглядається проблема цілісної підготовки майбутнього вчителя математики до здійснення професійної діяльності, виявлено сутність і специфіку її соціокультурного аспекту, виокремлено загальні чинники становлення соціокультурного контексту фахової підготовки і професійної діяльності майбутнього вчителя математики.

Ключові слова: професійна діяльність майбутніх учителів математики, соціокультурний аспект професійної діяльності, цілісність професійної підготовки майбутнього вчителя математики, соціокультурність математичної освіти, чинники становлення соціокультурного контексту фахової підготовки, математична культура особистості вчителя.

Зинченко Галина

Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленка

Социокультурный аспект ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема целостной подготовки будущего учителя математики к осуществлению профессиональной деятельности, выявлены сущность и специфика ее социокультурного аспекта, выделены общие факторы становления социокультурного контекста профессиональной подготовки и профессиональной деятельности будущего учителя математики.

Ключевые слова: профессиональная деятельность будущих учителей математики, социокультурный аспект профессиональной деятельности, целостность профессиональной подготовки будущего учителя математики, социокультурность математического образования, факторы становления социокультурного контекста профессиональной подготовки, математическая культура личности учителя.

Galyna Zinchenko

The Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS

Abstract: The article devoted to the problem of complete preparation of the future teachers of mathematics to professional activity, revealed the nature and specificity of its socio-cultural aspect, singled out common factors of socio-cultural context of professional preparation and professional work of the future teachers of mathematics.

Keywords: professional activity of the future teachers of mathematics, social and cultural aspects of professional activity, complete preparation of the future teachers of mathematics, sociality and culture of mathematics education, factors of socio-cultural context of professional preparation, mathematical culture of the individual of a teacher.

Детальніше

Максим Павленко, Дар’я Светенко

(Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ)

Сучасне суспільство перебуває під постійним впливом інформатизації та засобів масової комунікації які стали його невід’ємною частиною. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій, засобів мережі Інтернет, мультимедіа технологій та їх постійне проникнення в навчальний процес викликають потребу в удосконаленні та поліпшенні методичних ресурсів та розробки загальноукраїнської інформаційно-комунікаційної системи для розвитку медіаосвіти вчителів.

Ірина Малиніна

(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна)

Різноманітність художніх умов, існуючих у сучасному просторі, ознаками якого є візуалізація інформаційного середовища, глобалізація мереж комунікаційних зв'язків, створюють систему впливових факторів на формування світогляду, естетичного смаку, інтересів, потреб естетичних орієнтацій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Сучасні стрімкі темпи розвитку і оновлення форм та видів соціокультурної, художньої, науково-технічної діяльності створюють певні орієнтаційні проблеми естетичного вибору, пов'язані з осягненням молодими людьми естетичного значущих цінностей культури і мистецтва.

Сергей Королев

(Кировоградская летная академия Национального авиационного университета, г. Кировоград, Украина)

Давно не секрет, что сейчас стало очень заметным падение качества обучения студентов.

Очевидно, что ситуация требует нестандартных решений, что может потребовать привлечения методов из наук, стандартно отстоящих весьма далеко от классической педагогики. В качестве возможного варианта автор предлагает, как базис, использовать информационно – компьютерную модель учебного процесса [1]. В этой модели показано заметное сходство между процессами по обмену информацией в компьютерных сетях и процессами по обмену информацией между преподавателем и студентом в процессе учебы.

Віра Андрієвська, Надія Олефіренко  

(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна)

В українській початковій школі математика займає одне з центральних місць, оскільки забезпечує базові знання й уміння, а також формування інтелектуальних навичок високого рівня – уміння обмірковувати конкретну ситуацію, знаходити способи вирішення тощо. Слід зазначити, що сьогодні система математичної підготовки школярів загальноосвітніх закладів в Україні зазнає змін – відбувається диференціація змісту дисципліни, перебудова послідовності вивчення матеріалу, поява нових методик тощо. Зазначені зміни стосуються і початкової освіти. На сьогоднішній день можна прослідкувати тенденцію зниження інтересу учнів до навчання, й зокрема до вивчення математики через ряд причин.

Наталія Стучинська1, Ірина Новікова2

1Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

2Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького МОЗ України

(1м. Київ, 2м. Лиман)

Анотація. У статті проаналізовані сучасні підходи до проектування безпечного освітнього середовища на засадах компетентнісного підходу. Проведений ґрунтовний аналіз умов, які забезпечують формування фахово орієнтованих компетентностей. Запропоновано до використання методичне забезпечення курсу медичної та біологічної фізики та розроблена модель освітнього середовища, яка сприятиме розвитку особистості студентів під час практичних занять та в поза аудиторній самостійній роботі.

Ключові слова: медична та біологічна фізика, освітнє середовище, інформаційно-навчальне середовище, безпечне освітнє середовище, педагогічна технологія, середовищний підхід, особистісно орієнтований підхід, компетентнісний підхід, фахово орієнтовні компетентності, модель освітнього середовища.

 

Наталья Стучинская, Ирина Новикова

Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  И  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ

Анотация. В данной статье проанализированы современные подходы к проектированию безопасной образовательной среды на основе компетентносного подхода. Проведен основательный анализ условий, которые будут способствовать формированию профессионально-ориентированных компетентностей. Предложено к использованию методическое обеспечение курса медицинской и биологической физики, разработана модель образовательной среды, которая будет способствовать организации деятельности студентов на практических занятиях и во время самостоятельной работы.

Ключевые слова: медицинская и биологическая физика, образовательная среда, информационно-обучающая среда, безопасная образовательная среда, педагогическая технология, поход к образовательной среде как педагогической технологии, личностно-ориентированный подход, компетентносний подход, профессионально ориентированные компетентности, модель образовательной среды.

 

Natalia Stuchynska, Irina Novikova

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (DonNMU)

THE DESIGN OF MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE BASIS OF PERSONALITY-ORIENTED  AND COMPETENCY-BASED APPROACHES

Abstract. In this article modern approaches to designing a safe educational environment on the basis of competence approach are taken into consideration. A thorough analysis of the conditions that will contribute to professionally-oriented competencies is made. The methodical support of medical and biological physics course is offered, a model of educational environment is developed that will facilitate the organization of students activity during practical training and  independent work .

Keywords: medical and biological physics, educational environment, information educational environment, safe educational environment,  pedagogical technology, approach to the educational environment as educational technology, personality-oriented approach, competence based approach, professionally oriented competence, model of educational environment.

Детальніше

Тетяна Циновнік, Марина Стец, Тетяна Аверʼянова

Дніпродзержинський енергетичний технікум

(Камʼянське)

Анотація. Стаття присвячена профілактиці та подоланню синдрому професійного вигорання, що є наслідком некерованого стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням, навантаженням та напруженням в професійній діяльності. Серед викладачів Дніпродзержинського енергетичного технікуму проведено ряд досліджень на визначення психологічної врівноваженості, загрози емоційного вигорання та опанування антистресовими техніками. В процесі вивчення особливостей професійного вигорання викладачів технікуму  встановлена залежність швидкості виникнення професійного вигорання від особистісних особливостей фахівця, стажу роботи викладачів та використання методів саморегуляції.

Ключові слова: синдром, стрес, профілактика, емоційне вигорання, врівноваженість, саморегуляція, виснаження, психотренінг.


Татьяна Циновник, Марина Стец, Татьяна Аверьянова

Днепродзержинский энергетический техникум

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЯ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена профилактике и преодолению синдрома профессионального выгорания, что является следствием неуправляемого стресса, вызванного межличностным общением, нагрузкой и напряжением в профессиональной деятельности. Среди преподавателей Днепродзержинского энергетического техникума проведен ряд исследований на определение психологической уравновешенности, угрозы эмоционального выгорания и освоения антистрессовыми техниками. В процессе изучения особенностей профессионального выгорания преподавателей техникума, установлена ​​зависимость скорости возникновения профессионального выгорания от личностных особенностей специалиста, стажа работы преподавателей и использования методов саморегуляции.

Ключевые слова: синдром, стресс, профилактика, эмоциональное выгорание, уравновешенность, саморегуляция, истощение, психотренинг.

 

Tetiana Tsynovnik, Maryna Stets, Tetiana Averyanova

The Dniprodzerzhynsk Energetic Technical College

PREVENTION AND OVERCOMING OF THE SYNDROME OF PROFESSIONAL BURNOUT

Abstract. The article is devoted to the prevention and overcoming of the syndrome of professional burnout that appears as a result of unruly stress caused by interpersonal communication, the amount of work to be done and tense atmosphere in professional activities. A series of studies was conducted among the teachers of The Dniprodzerzhinsk Energetic Technical College to determine the level of psychological balance, threat for emotional burnout and to help the teachers master anti-stress techniques. While studying the features of professional burnout of the teachers we noticed that the rate of emergence of professional burnout depends on the teachers’ personality traits, work experience and using of self-regulation methods.

Keywords: syndrome, stress, prevention, emotional burnout, balance, self-regulation, psychological training.

Детальніше

Суховірська Людмила

здобувач кафедри фізики та методики викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

У статті розглядаються особливості проведення та аналіз педагогічного експерименту з методики навчання фізики з використанням ресурсного підходу, проведеного у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: педагогічний експеримент, ресурсний підхід, внутрішні ресурси, фізика, загальноосвітній навчальний заклад.

 

Суховирськая Людмила

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА

В статье рассматриваются особенности проведения и анализ педагогического эксперимента по методике обучения физике с использованием ресурсного подхода, проведенного в общеобразовательных учебных заведениях.

Ключевые слова: педагогический эксперимент, ресурсный подход, внутренние ресурсы, физика, общеобразовательное учебное заведение.

 

Sukhovyrskaya Ludmila

EXPERIMENTAL STUDY METHODS EFFECTIVENESS OF RESOURCE APPROACH

In the article features and analysis of pedagogical experiment with methods of teaching physics using resource approach, conducted in secondary schools.

Keywords: pedagogical experiment, resource approach, internal resources, physics, secondary school.

Детальніше