adultload.ws

Програма Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві»

УДК 37.018.43:004  М.В. Сосновська

У тезах окреслено актуальні напрями психолого-педагогічного супроводу формування медіакультури підлітків.

Ключові слова. Інтернет-ресурси, Інтернет-технології, медіаосвіта, медіаінформація, медіакультура, психологічний супровід, інформаційнокомунікаційні технології.

В тезисах обозначены актуальные направления психологопедагогического сопровождения формирования медиакультуры подростков.

Ключевые слова. Интернет-ресурсы, интернет-технологии, медиаобразование, медиаинформация, медиакультура, психологическое сопровождение, информационно-коммуникационные технологии.

In theses outlined current trends psychological and pedagogical support forming media culture of teenagers.

Key words. Internet resources, Internet technology, media education, mediainformatsiya, media culture, psychological support, information and communication technologies. 

Детальніше

УДК 159.964  Л. Я. Галушко

 

Сучасна психологічна наука потребує розбудови теоретико-методологічних засад наукового пошуку, розробки методології психолого-педагогічних досліджень, створення сучасних методів пізнання. Ці вимоги спрямовані на пізнання психіки в її цілісності.

У філософському енциклопедичному словнику категорія «методологія» тлумачиться як: «система принципів і способів організації й побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему» [2, с. 365].

У становленні методологічних засад наукового пізнання належить внесок Сократа, Платона й Аристотеля, який сприяв поштовху у розвитку принципів методології від матеріалістичного підходу до розуміння науки та практики. Вони характеризуються як сукупність філософських уявлень про наукову діяльність та їх відповідність галузям знань. Це сприяло поділу методології на змістову і формальну, які поєднані в психодинамічній методології.

УДК 159.9 М. М. Бондар

З кожним роком суспільство набуває все нових і нових змін (передові наукові технології, поширення ЗМІ, економічні підйоми та падіння, збільшення  інформаційного потоку). Ці явища надто швидко входять в наше життя. Кожна людина опиняється у вихорі за часом, розвитком подій, умов, які потрібно створювати для комфортного самопочуття. Цей процес не оминає і навчальні заклади. Освіта набуває величезної значущості не лише для особистісного розвитку, але й соціальної мобільності людини. Вона стає найвагомішим чинником формування особистості, її життєстійкості та життєздатності у складних умовах глобального інформаційного суспільства, яке висуває до людини додаткові вимоги, створює нові екологічні, економічні, суспільно-політичні, інформаційні ризики. Школа є і буде тим інститутом, де діти отримують перший досвід соціальних зв’язків, проявляють свої сили, можливості, реалізують свої здібності, самостверджуються, набувають життєвого досвіду та готуються до самостійного життя, а то і набувають самостійності в стінах навчального закладу. І тому в нових умовах, нового тисячоліття потреби школи змінюються. Необхідність в професії психолога зростає і стає дедалі актуальнішою на не протоптаній стежині школярика в світ «Майбутнього».

Педагогічним кредом колективу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Солгутове є підготовка випускників школи  бути не тільки компетентними у своїй справі, але й брати на себе відповідальність за виконання суспільно-важливих завдань, завжди доводили їх до завершення, власним внеском впливали на розвиток формування духовних і моральних цінностей громадян української держави.

УДК 159.9 Р.О.Босько

Анотація. В даній статті розкрито теоретичні проблеми дослідження особистості, виокремлено періоди дослідження в психології.

Ключові слова: періоди, особистість, суспільство.

УДК 159.9    Т.М. Васецька

У статті розглядається проблема ефективної взаємодії педагогів із учнями, які мають різні психофізичні порушення. Обґрунтована необхідність психологічної підготовки вчителів до взаємодії з дітьми цієї категорії. Представлена модель психологічної готовності педагогів до взаємодій із учнями з обмеженими можливостями.

Ключові слова: діти з психофізичними порушеннями, психологічні особливості, психологічна підготовка вчителів.

The problem of effective interaction of teachers with students who have different psychological and physical abuse. The necessity of psychological training teachers to interact with children in this category. The model of psychological readiness of teachers to interactions with students with disabilities.

Keywords: children with mental and physical disabilities, psychological characteristics, psychological training of teachers.

УДК 159.9   О.М.Гаджаман

Виховання - велика справа:
воно вирішує долю людини.
В. Бєлінський

У статті розглядається питання  сучасно нової парадигми сучасної педагогічної діяльності, яка, базуючись на тому, що особистість формується в процесі соціалізації, тобто в результативності засвоєння суспільного досвіду через включення її в широку систему оточуючого соціального середовища, що вбачає  у вихованні систему цілеспрямованих та організованих взаємодій «дорослі-діти» і «діти – діти», корті реалізуються не тільки в межах загальноосвітньої школи, просторі закладів додаткової освіти, громадських організацій, дозвіллєвій сфері, суспільстві, але провідна роль належить саме вихованню в сім’ї , що безпосередньо впливає на розвиток та формування особистості в цілому.

Ключові слова: Особистість, розвиток, формування, сім’я, виховання, соціалізація

УДК 159.9   Є.В. Гейко

Безумовно, вирішення проблеми цілісності особистості уможливлює визначення питань смислу і цінності людського життя, упрозорення універсальності і унікальності людської природи і сутності внутрішнього світу, призначення людини і укріплення та збереження здоров’я: психічного, психологічного, фізичного.

Втім цілісність як інтегроване утворення, що поєднує в собі усе розмаїття природно-соціально-духовного змісту особистості й визначає особливості її індивідуального відображення безперервних перетворень різноманітних загальних і часткових властивостей у відповідності із суттєвими трансформаціями світу, саме поняття потребує обґрунтованого висвітлення і вивчення.

Нормативне уявлення індивіда про себе пов’язано з його цілісністю й, навпаки, викривлене призводить до певних психічних розладів або психологічних проблем (Н. Нєпомняща). Окрім цього, цілісність особистості тлумачать як інтегративну характеристику особистості в цілому. Інтегрований, відкритий, усталений і стабільний, оптимально функціонуючий й схильний до розвитку суб’єкт, власне особистість, яка здатна до самоактуалізації (за А. Маслоу). Деякі дослідники трактують цілісність особистості як певну систему, яка утворюється на підґрунті єдності самості і соціальної ідентичності (Г. Балл, Ф. Лерш). Досить поширеним є визначення про цілісність, як таку, що самоорганізовується через переживання власного досвіду буття як особистості (К. Васильєв, В. Кєласьєв). Частина вчених обстоюють думку про цілісність особистості, що базується на довірі людини до власної досконалої природи. Ключовим поняттям є самодовіра, ціннісне ставлення до себе, інших, світу (С. Гілліген, М. Еріксон). А також цілісність особистості подають як діяльнісно-системну характеристику (С. Максименко, Л. Станкевич).

УДК 159.9   Н. О. Гриджук

Анотація: Стаття присвячена питанням, які виникають на сучасному етапі у спільній роботі сім’ї та школи в умовах їх соціального партнерства.

Ключові слова: сім’я, школа, взаємодія, освітній процес, виховання.

Аннотация: статья раскрывает вопросы, которые возникают на этапе обоюдной работы семьи и школы в условиях их социального партнерства.

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействие, учебный процесс,  воспитание.

УДК 159.9 А.О. Грузін

Анотація. У статті розглядається питання психологічного супроводу учнів, що займаються дослідницькою діяльністю в Маловисківській гімназії. Зокрема, аналізується стан роботи психологічної служби, методичних об’єднань та предметних кафедр в напрямку підготовки учнів до науково-пошукової діяльності. В даній статті пропонується тренінгове заняття з розвитку комунікативної компетентності та ораторських здібностей.

Ключові слова: дослідницька діяльність, супровід, підготовка, тренінг, компетенція.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психологического  сопровождения учеников, занимающихся научной деятельностью в Маловисковской гимназии. Анализируется работа психологической службы, методических объединений, предметных кафедр по подготовке учеников к научно-исследовательской деятельности. В статье предлагается тренинг развития коммуникативной компетенции и ораторских способностей.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, подготовка, компетенция, тренинг.

Annotation. In the article there are questions of psychological and pedagogical accompaniment of pupils who are occupied with the research activity in the gymnasia of Mala Vyska.  In particular  the state of work of psychological service, methodical unities, the departments of subjects in the direction of preparing pupils for scientific and searching activity is analysed. In this article  the training  of development of communicative competence and organizational capabilities is offered.

Key words: research activity, accompaniment, preparation, training, competense.

УДК 159.9 О.М. Гурова

Одною із актуальних проблем реформування вищої сучасної школи є професійна підготовка майбутнього практичного психолога, професійні компетенції якого мають відповідали актуальним потребам сьогодення. Під час професійної підготовки  у вищому навчальному закладі майбутній практичний психолог має  оволодіти узагальненою системою наукових знань, професійно важливих умінь та навичок, необхідних для здійснення психокорекційної, консультаційної, психотерапевтичної, психопрофілактичної роботи.

Діяльність психолога за своїм змістом та характером складна, різнопланова та відповідальна, адже її метою є підвищення психологічної компетентності людини, надання їй професійної допомоги, попередження і подолання різного роду психологічних  проблем.

Успішна професійна діяльність психолога залежить, насамперед, від його уміння організовувати свою роботу на основі професійно виваженого, науково обґрунтованого спілкування з суб’єктами сфери взаємодії.

Професійне спілкування – це спеціально організований на наукових засадах, керований процес обміну повідомленнями, організація взаєморозуміння, досягнення оптимальної взаємодії, взаємопізнання в різних видах діяльності учасників професійно спрямованої комунікації [2,16].