Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Філологічні науки (літературознавство).

Редакційна колегія:

Клочек Г.Д.,  доктор філологічних наук, професор (КДПУ ім. В. Винниченка) – відповідальний редактор.

Таран О.І.,  кандидат філологічних наук, доцент (КДПУ ім. В. Винниченка) – відповідальний секретар.

Вишневська Лідія,  доктор філології, професор (Університет імені Казимира Великого, Польща) – член редколегії.

Кошелєв В.А., доктор філологічних наук, професор (Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого , Росія) – член редколегії.

Пронкевич В.В., доктор філологічних наук, професор (Чорноморський державний університет імені Петра Могили)

Перзеке А.Б., доктор філологічних наук, доцент (КДПУ ім. В. Винниченка) – член редколегії

Манакін В.В., доктор філологічних наук, професор (Запорізький державний університет) - член редколегії.

Марко В.П., доктор філологічних наук, професор (КДПУ ім. В. Винниченка) – член редколегії.

Панченко В.Є., доктор філологічних наук, професор (Університет «Києво-Могилянська академія») - член редколегії.

Поляруш О.Є., кандидат філологічних наук, професор (КДПУ ім. В. Винниченка) – член редколегії.

Руснак І.Є., доктор філологічних наук, професор (Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського) – член редколегії.

Семенюк О.А., доктор філологічних наук, професор (КДПУ ім. В. Винниченка) – член редколегії.

Романцевич В.К. – редактор.

Демченко С.В. – технічний редактор.

 

Правила оформлення:

1. Назва подається українською мовою прописними літерами на другому рядку.

2. Прізвище(а) автора(ів) друкується після назви через один рядок посередині за зразком:

Петро Іванченко (Київ)

1. Через 1 рядок після прізвища автора(ів) подається резюме та ключові слова (до 10-и слів) українською та англійською мовами.

2. Резюме містить стислу інформацію про основні результати та висновки дослідження, які висвітлюються у статті. Обсяг резюме – 3-4 рядки.

3. Основний текст статті подається далі через один рядок. Цитування й посилання на використані джерела мають відповідати загальним правилам на зразок [1, с. 35], де перша цифра – номер джерела у бібліографії, друга – номер сторінки. Для визначення діапазону сторінок використовується знак тире без проміжків. Номери джерел відокремлюються крапкою з комою, наприклад: [1, с. 28-35]. [3; 7; 11].

4. Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат, оформлений відповідно до вимого державного стандарту (ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”). Наприклад:

 Бібліографія

1. Ільницький М. Степове прокляття України. Історіософія поезії Євгена Маланюка // Українська мова і література в школі. – 1993 - №7. – С. 3 - 10.

Після пропуску одного рядка подаються відомості про автора (авторів) за зразком:

Відомості про автора

Сидоренко Петро Петровичкандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури КДПУ ім. В. Винниченка.

Наукові інтереси: проблеми сучасного літературного процесу.

 

Завантажити: