adultload.ws

Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Філологічні науки.

РЕДКОЛЕГІЯ:

 1. Семенюк Олег - доктор філологічних наук, професор, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (головний редактор).
 2. Клочек Григорій - доктор філологічних наук,  професор, завідувач кафедри української літератури КДПУ імені Володимира Винниченка (заступник головного редактора).
 3. Гурбанська    Антоніна -   доктор   філологічних   наук,    професор,   директор   Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
 4. Іліаді Олександр - доктор філологічних наук, професор кафедри методик дошкільної та початкової освіти КДПУ імені Володимира Винниченка.
 5. Ковтюх Світлана - кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови КДПУ імені Володимира Винниченка.
 6. Лучик  Василь - доктор  філологічних  наук,  професор,   завідувач  кафедри  загального  і слов'янського мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія".
 7. Манакін Володимир - доктор філологічних наук, професор, декан факультету журналістики Запорізького національного університету.
 8. Михида  Сергій - доктор  філологічних  наук,  професор,   завідувач  кафедри  зарубіжної літератури та компаративістики, проректор з наукової роботи КДПУ імені Володимира Винниченка. 
 9. Міщенко Алла - доктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики КДПУ імені Володимира Винниченка.
 10. Ожоган   Василь  -  доктор   філологічних  наук,   професор,   віце-президент  з   науково-педагогічної (навчальної) роботи Національного університету "Києво-Могилянська академія".
 11. Панченко Володимир - доктор філологічних наук, професор.
 12. Паращук   Валентина  -  кандидат  філологічних   наук,   професор   кафедри  германської філології КДПУ імені Володимира Винниченка.
 13. Перзеке Андрій - доктор філологічних наук, професор центру інноваційних освітніх технологій Псковського обласного інституту підвищення кваліфікації працівників освіти (Росія).
 14. Поляруш Олег - кандидат філологічних наук, професор.
 15. Руснак  Ірина - доктор  філологічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 16. Білоус Олександр - кандидат філологічних наук, професор, декан факультету іноземних мов КДПУ імені Володимира Винниченка (відповідальний за випуск).

 

Правила оформлення:

1. Назва подається українською мовою прописними літерами на другому рядку.

2. Прізвище(а) автора(ів) друкується після назви через один рядок посередині за зразком:

Петро Іванченко (Київ)

1. Через 1 рядок після прізвища автора(ів) подається резюме та ключові слова (до 10-и слів) українською та англійською мовами.

2. Резюме містить стислу інформацію про основні результати та висновки дослідження, які висвітлюються у статті. Обсяг резюме – 3-4 рядки.

3. Основний текст статті подається далі через один рядок. Цитування й посилання на використані джерела мають відповідати загальним правилам на зразок [1, с. 35], де перша цифра – номер джерела у бібліографії, друга – номер сторінки. Для визначення діапазону сторінок використовується знак тире без проміжків. Номери джерел відокремлюються крапкою з комою, наприклад: [1, с. 28-35]. [3; 7; 11].

4. Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат, оформлений відповідно до вимого державного стандарту (ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”). Наприклад:

 Бібліографія

1. Ільницький М. Степове прокляття України. Історіософія поезії Євгена Маланюка // Українська мова і література в школі. – 1993 - №7. – С. 3 - 10.

Після пропуску одного рядка подаються відомості про автора (авторів) за зразком:

Відомості про автора

Сидоренко Петро Петровичкандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури КДПУ ім. В. Винниченка.

Наукові інтереси: проблеми сучасного літературного процесу.

 

Завантажити: