adultload.ws

“Наукові записки. Серія: Історичні науки” Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №12099-970Р.

Редакційна колегія:

Ачкіназі Борис Олександрович — доктор історичних наук, професор (Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти).

Казьмирчук Григорій Дмитрович — доктор історичних наук, професор (Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка)

Кіян Олександр Іванович — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В.Винниченка(науковий редактор).

Парсамов Сергій Суренович — доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В.Винниченка.

Присяжнюк Юрій Петрович — доктор історичних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

Рафальський Олег Олексійович - завідувач кафедри історії України КДПУ ім. В.Винниченка, доктор історичних наук, професор.

Троян Сергій Станіславович — доктор історичних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний університет).

Романцевич Володимир Костянтинович — редактор.

Філоретова Лариса Мартіївна — декан факультету історії та права, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України КДПУ ім. В.Винниченка.

Житков Олександр Анатолійович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України КДПУ ім. В.Винниченка.

Ковальков Олександр Леонідович — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В.Винниченка (відповідальний секретар).

Чорний Олександр Васильович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

 

Правила оформлення:

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у формуванні збірника наукових праць факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: Наукові записки. Серія історичні науки. Вип. 18.

Збірник зареєстровано ВАК при Кабінеті Міністрів України як фахове видання спеціальності “історія”.

Матеріали публікацій українською мовою просимо надсилати до 15 жовтня 2012 р. на адресу: Кіяну Олександру Івановичу, вул. Шевченка, 1, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра всесвітньої історії, кім. №31, Кіровоград, 25006.

Телефони для довідок:0522- 22-03-47, 0522-22-78-73, 050-600-96-68.e-mail:kvi_kdpu@ukr.net

 

Вимоги до оформлення статей, що подаються до наукового збірника:

1. Структура публікації

Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх джерел (історіографія проблеми), у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається у своїй роботі автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 

2. Оформлення статті:

2.1. Рукопис подається на дискові (CD-R, CD-RW), що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word (варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До диска додається два примірника тексту, підписані автором (авторами). Окремим файлом подається інформація про автора (авторів) з зазначенням ПІП, посади, наукових інтересів, адреси, контактних телефонів.

2.2. Параметри сторінки:
- формат А4;
- поля ― зліва 3,5 см, справа ― 1, угорі та знизу ― 2 см;
- сторінки нумеруються внизу у правому куті.

2.3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 14 пунктів без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу й тире. Лапки подавати у такому вигляді: “ ”.

2.4. Параметри абзацу:
- перший рядок ― відступ 1 см.;
- інтервал між рядками ― 1,5;
- вирівнювання тексту за шириною сторінки.

2.5. Обсяг публікації за вказаними вимогами ― 10 – 12 сторінок тексту;

2.6. Посилання робити у квадратних дужках (напр. [5, с.43], для архівних документів – [5, арк. 56]);

2.7. Джерела та література подається виключно у порядку появи в тексті у кінці тексту.
 

Приклад оформлення списку "Джерела та література".

1. ЦДІАУК (Центральний державний історичний архів у м.Києві). ― Ф. 456. – Оп. 1. ― Од. зб. 163. ― 324 арк.

2. Національні процеси вУкраїні: Істрія і сучасність. Документи і матеріали. У 2-х ч. / Упоряд.: І.О.Кресіна, В.Ф.Панібудьласка; За ред.. В.Ф.Панібудьласки. - К.: Вища шк., 1997. - Ч. 2. - 704 с.

3. Литвин В.М. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К.: Наукова думка, 1994. – 256 с.

4. Желеннина И. Методологический потенциал диалектики // Новая и новейшая история. – 1996. - № 6. – С. 73 – 75.

5. Кульчицький С. Три Переяслави // Дзеркало тижня. – 2002. – 31 серпня.

 

2.8. Матеріали розміщуються в такій послідовності:

1. УДК у верхньому лівому куті;

2. назва статті подається прописними літерами на другому рядку;

3. прізвище(а) автора/авторів друкується після назви через один рядок посередині за зразком:

 

Петро ІВЕНКО (Київ)

4. через один рядок після прізвища (іщ) автора(ів) подаються анотація українською мовою, через один рядок нижче – англійською та російською мовами курсивом; після кожного резюме подаються ключові слова;

5. основний текст статті подається далі через один рядок ;

6. примітки подаються перед бібліографією з нумерацією, що відповідає внутрішньотекстовій надрядковій нумерації;

7. після пропуску одного рядка подаються відомості про автора/авторів за зразком:

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Івенко Петро Михайловичкандидат історичних наук, доцент кафедри історії України КДПУ ім. В.Винниченка.

Наукові інтереси: проблеми історії та історіографії селянського руху в Україні у XX столітті.

 

Кошти у сумі 15 грн. за одну сторінку надсилати переказом на вказану адресу на ім’я Безверха В.М.

Статті не рецензуються і не повертаються авторам.

Порушення вимог публікації статей виключають їх розгляд редколегією наукового збірника.

 

Завантажити: